Zorg en ondersteuning met visie

Langer thuis wonen

Langer Thuis Wonen met behoud van regie, waar nodig met zorg en ondersteuning. Dat is in lijn met de transformatie en mede door innovaties en de hervorming van de langdurige zorg steeds beter mogelijk. Voor gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en verzekeraars ligt er een belangrijke taak om mogelijkheden van inwoners (ook die inwoners met wat zwaardere functionele of cognitieve beperkingen) te vergroten om langer thuis te kunnen wonen.

Wat kan bureau HHM voor u doen op het gebied van Langer Thuis Wonen?

Onderzoek, advies en ondersteuning bij het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wat heeft iemand nodig om zo lang mogelijk thuis te wonen?
  • Zijn zorg en algemene voorzieningen in uw gemeente in voldoende mate en kwalitatief goed aanwezig om inwoners zo lang mogelijk prettig thuis te laten wonen? Nu en in de toekomst?
  • Wat is de impact van demografische ontwikkelingen en de hervorming van de langdurige zorg op de zorgopgave in steden, dorpen of wijken?

Wij doen met een gebiedsanalyse op lokaal niveau. We combineren kwantitatieve data slim en toetsen dit met kwalitatieve interviews onder alle stakeholders. Hierbij kijken we naar zorgvraag en ondersteuningsbehoefte, eigen kracht en de lokale en landelijke zorgontwikkelingen. Daarbij besteden we aandacht aan de diversiteit aan woonwensen van verschillende type zorgvragers (ouderen, mensen met psychische problemen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking). Op basis van de uitkomsten kunt u uw koers of strategie bepalen. Deze analyses kunt u ook gebruiken om met burgers aan de slag te gaan met het maken van een wijkplan waarin burgerkracht ruimte krijgt.

Voor wie?

Gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en woningcorporaties.

Waarom bureau HHM?

Bureau HHM overziet de lokale effecten van landelijke ontwikkelingen. Wij zijn goed op hoogte van – en vaak ook betrokken bij – landelijke stelselwijzigingen en daarom in staat vroegtijdig te anticiperen op deze effecten. We gaan uit van burgerkracht en kunnen deze energie helpen focussen. We zijn in staat om actuele en toekomstige ontwikkelingen aan de vraagkant te vertalen naar de capaciteit op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. En dat gaat verder dan alleen woningen. Het gaat ook om de leefbaarheid en voorzieningen in de buurt van die woningen.

Meer weten?

Patrick Jansen en Lennart Homan vertellen u graag meer, t. 053 433 05 48.