Analyse capaciteitsbepaling inkoop vervoer samenwerkende gemeenten


Negentien gemeenten werken in regionaal verband samen bij het contracteren van een regiecentrale en de inkoop van het gemeentelijk vervoer op het gebied van Wmo, jeugd en leerlingen, aangevuld met aanvullende openbaar vervoer. Hiervoor wil de regio voor diverse onderdelen een cijfermatige onderbouwing van het vervoer. Daarbij gaat het o.a. om aantallen, het soort vervoer, tijden waarop vervoerd wordt en kosten.

In opdracht van de regio:

 • Hebben een definitieve totaallijst uitgwerkt voor de benodigde en te verzamelen informatie.
 • Ongtwikkelden we formats op maat voor de gegevensuitvraag bij de gemeenten.
 • Ontwikkelden we twee datasets van een volledige representatieve week:
  Vraagafhankelijk vervoer voor Wmo en OV voor alle 19 regiogemeenten en Routevervoer voor leerlingen vanuit zes gemeenten.
 • Gaven we een inschatting van het aantal benodigde voertuigen verspreid over de dag voor de vastgestelde scenario’s. In het bijzonder alle volume-informatie die van belang is voor het uitzetten van een inkooptraject vervoer.
 • Hebben we een voorstel opgesteld voor het verdelen van de totale voertuigcapaciteit over verschillende basepoints. Het ging om het aantal basepoints, de geografische locaties en de toegewezen voertuigcapaciteit per basepoint.

Hiermee ondersteunden we de regio bij het maken van een keuze voor het wel of niet combineren van vervoer voor de verschillende reizigersgroepen, uitgaande van de scenario’s:

 • Volledige scheiding van het vraagafhankelijk vervoer (dataset a) en het routevervoer (dataset b), waarbij wel de bestaande spelregels per vervoersvorm worden gehanteerd.
 • Gecombineerde planning voor dataset a en b op basis van bestaande spelregels (marges, omrijtijden, opheffen combinatiebeperkingen, et cetera.).

De resultaten van de vergelijking tussen beide scenario’s heeft de regio gebruikt om alternatieve scenario’s te definiëren met aangepaste randvoorwaarden en kenmerken die gesteld worden aan het vervoer. Zoals de inzet van andere voertuigtypen, reismarges, omrijtijden, wel of niet combineren van verschillende vervoersstromen of doelgroepen, et cetera.

In de rapportage:

 • Per scenario een voertuigrooster voor een gemiddelde week.
 • Advies over het aantal en de locaties van basepoints in de regio.
 • Bij bovenstaande punten een nadrukkelijk onderscheid in voertuigtype (en volume).
 • Inzicht in de verschillen tussen beide scenario’s.
 • Per scenario hebben we doorgerekend naar aantal voertuig-uren op jaarbasis en kostenraming van het vervoer per dataset.
 • Advies voor vast versus flexibele capaciteit (wat is vrij zekere capaciteit/wat is meer onzeker)."

Opdrachtgever:
Samenwerkende gemeenten

Einddatum:
januari, 2016

Projectleider:
Lennart Homan

Adviseur(s):
Inge Tensen Laura Hofman

Tag(s):
Innovatie, ontwikkeling
Jeugdzorg
Overige sectoren
Wmo-brede zorg (welzijn)