Gebruik en wachtlijsten casemanagement dementie


Vooruitlopend op de implementatie van de nadere regel van de NZa (1 december 2018) onderzochten we in opdracht van het ministerie van VWS het gebruik en de wachtlijsten van casemanagement dementie. Het onderzoek richtte zich op twee lijnen:

  1. Kwantitatief onderzoek, waarbij een realistisch beeld wordt gegeven van het actuele aantal mensen dat gebruikmaakt van casemanagement dementie ten opzichte van het aantal (thuiswonende) mensen met dementie in Nederland én waarbij cijfermatig in kaart wordt gebracht hoeveel mensen momenteel (langer dan zes weken, treeknorm) wachten op casemanagement dementie.

  2. Kwalitatief onderzoek waaruit blijkt: a. Wat de redenen zijn waarom mensen thuis wonen met dementie, maar geen casemanagement gebruiken (bijvoorbeeld niet gewezen op het bestaan van casemanagement, geen behoefte aan casemanagement, voldoende ondersteuning van wijkverpleging of andere vormen van cliëntondersteuning). b. Wat de oorzaken van de wachtlijsten zijn, met daarbij eventuele oplossingsrichtingen.

Het onderzoek werd in samenwerking met de NZa uitgevoerd, zodat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij de nadere regel. Partijen in de regio werden actief bij het onderzoek betrokken. Voorafgaand organiseerden we samen met de NZa regiobijeenkomsten waar vragen konden worden gesteld over de onderzoeksaanpak en de nadere regel.

Lennart Homan, adviseur binnen bureau HHM: “Dit hielp ons niet alleen om blinde vlekken in kaart te brengen maar zorgde ook voor inzage in de samenstelling van de verschillende ketens en voor goed contact met de ketenvertegenwoordigers. Hierdoor konden we het onderzoek in een zeer korte doorlooptijd – van 4 maanden – succesvol afronden. De bijeenkomsten werden bovendien gebruikt om het kwalitatieve deel van het onderzoek uit te vragen. De resultaten uit de bijeenkomsten toetsten we vervolgens bij Alzheimer Nederland. In totaal bezochten vertegenwoordigers van circa zestig aanbieders een regiobijeenkomst.”

Patrick Jansen, partner bureau HHM: “We brachten de resultaten regionaal in kaart. Hierdoor kunnen de uitkomsten door aanbieders gebruikt worden om het casemanagement dementie in de regio te optimaliseren.”

Uit het onderzoek blijkt dat van de circa 205.500 mensen die met dementie thuis wonen in Nederland, er 62.000 gebruikmaken van Casemanagement Dementie (CMD). Dat blijkt uit onderzoek van bureau HHM. Daarnaast staan er 1.136 mensen op een wachtlijst. Hiervan wachten 496 mensen langer dan zes weken (de Treeknorm). De gemiddelde wachttijd bedraagt: 33 dagen.

De gerapporteerde wachtlijsten zijn ten opzichte van vorige jaren afgenomen en er zijn minder regio’s met wachtlijsten (22). Bovendien zijn de wachtlijsten over het algemeen korter dan voorheen.

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS, directie Curatieve zorg

Einddatum:
september, 2018

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Angela Welling Eline Lubbes Evelien Rijken Lennart Homan

Tag(s):
Ketenzorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Zvw-brede zorg

Bijlagen:
Huidig gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie