Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg


Over een periode 2017 en 2018 onderzochten we in opdracht van het ministerie van VWS de doeltreffendheid van het keuzeproces van cliënten (klantreis) die binnen de Wlz gebruik gaan maken van V&V of GZ.

Dit brachten we in kaart door het ontwikkelen en bedienen van een kwalitatief monitoringsinstrument. Met dit monitoringsinstrument volgden we V&V-cliënten in Zuid-Limburg en GZ-cliënten in de regio Rotterdam.

De uitkomsten moesten de deelnemers aan het experiment (zorgaanbieders, cliëntorganisaties en brancheverenigingen) in staat te stellen tijdens het experiment te leren van de bevindingen en daarop - indien gewenst - hun aanbod, werkwijze of hun samenwerking aan te passen om de cliënt beter te kunnen ondersteunen en aan te sluiten bij hun wensen.

Het onderzoek biedt inzicht in het keuzeproces van de cliënt en de waardering door de cliënt van dit keuzeproces. Hierbij kwamen diverse aspecten aan de orde zoals geplande- en crisis-aanvragen, gebruik van informatiebronnen, overgangen van Zvw, Wmo, Jeugdwet naar Wlz, inzet van cliëntondersteuning, keuze van zorgaanbieders en keuze van aard en omvang van zorg nadat de cliënt een zorgaanbieder heeft gekozen.

Daarbij ontwikkelden we ook een aantal persona’s zodat professionals weten wat cruciale keuzeaspecten zijn bij bepaalde cliënten waarop ze adequaat kunnen inspelen.

Opdrachtgever:
Ministerie van VWS

Einddatum:
maart, 2019

Projectleider:
Patrick Jansen

Adviseur(s):
Louise Pansier-Mast Maartje Hanning

Tag(s):
AWBZ of Wlz-brede zorg
Onderzoek, evaluatie, monitoring, informatievoorziening
Stelsel

Bijlagen:
Eindrapportage kwalitatieve monitor PVZ Rotterdam