AVE-aanpak rondom Romakinderen

dinsdag 23 feb, 2016

AVE-aanpak rondom Romakinderen

dinsdag 23 feb, 2016

Ashley is 12 jaar en komt uit een Romagezin. Zij gaat niet naar school en is bekend bij de politie in verband met diefstal. Haar ouders deden de geboorteaangifte in een Nederlandse gemeente, terwijl ze zelf in België wonen. Ashley is vaak te vinden bij haar grootouders, zij wonen in Nederland. Dit wordt echter ontkend door de grootouders. De politie heeft het gevoel dat de familie Ashley beschermt en krijgt signalen dat Ashley wordt uitgehuwelijkt. De politie vraagt zich af hoe ze in deze situatie moet handelen.

In het kader van het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting Roma kinderen’- een samenwerkingsprogramma tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid – vond op 18 februari de kennisbijeenkomst ‘Werk in Uitvoering’ plaats. Binnen het programma zijn verschillende proeftuinen opgericht voor gemeenten, jeugdbescherming en politie. Het doel van deze proeftuinen is het vergroten van de handelingskracht van professionals die te maken hebben met multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond. De grootste uitdaging ligt in de verbinding tussen de zorg- en veiligheidsketen. In dit kader verzorgde bureau HHM tijdens deze dag een workshop over de AVE-aanpak.

Wat is AVE?

Een gezin met problemen kan te maken krijgen met hulp van meerdere professionals. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Met samenwerking kom je verder dan alleen. Maar is duidelijk wie, wanneer, waarvoor verantwoordelijk is? De AVE aanpak geeft antwoord op deze vragen. AVE staat voor Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Wijkteammedewerkers in diverse gemeenten ervaren AVE als een belangrijke ondersteuning in hun dagelijkse uitvoeringspraktijk. Het doel van AVE is om escalatie binnen een gezin, buurt of wijk te voorkomen. Een gezin zoals dat van Angelo en Ilona.

Angelo (36 jaar) en Ilona (33 jaar) hebben twee kinderen. Pascal (3 jaar) en Melissa (1 jaar). Vader Angelo verloor onlangs zijn baan. Er is bij hem sprake van controleverlies in het gedrag en emoties. In het gezin zijn forse relatieproblemen. Inmiddels heeft moeder Ilona de relatie verbroken omdat er sprake was van huiselijk geweld. Angelo is een gevaar voor het gezin. Moeder, de kinderen, verschillende mensen in de familie en hulpverleners worden door de vader bedreigd. Hoe ga je hier als professional mee om, wie betrek je in de samenwerking rondom het gezin?

De vraag die hieruit voortkomt is hoe gemeenten en betrokken professionals de verbinding kunnen leggen tussen zorg en veiligheid, zodat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien en escalatie binnen een gezin wordt voorkomen?

AVE kan hier antwoord op bieden. Ave geeft duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, wie heeft de regie: wie heeft de ‘puntmuts’ op en wie doet wat. Met als doel oplopende problematiek te voorkomen en als het zich voordoet de situatie zo snel mogelijk te stabiliseren.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.