Skip to main content

‘Elke gemeente moet regisseur verwarde personen instellen’

vrijdag 07 jul, 2017

‘Elke gemeente moet regisseur verwarde personen instellen’

vrijdag 07 jul, 2017

Dat kopt Zorgvisie naar aanleiding van een advies van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Deze regisseur moet extra bevoegdheden krijgen en kan knopen doorhakken en indien nodig bestuurlijk escaleren. Sophie ten Hove van bureau HHM kan zich goed vinden in dit advies en pleit om de regisseur breder in te zetten, zoals bij de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE): “Niet alleen bij personen met verward gedrag is het van belang dat er sprake is van duidelijke regievoering, ook bij bijvoorbeeld de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen is een regisseur nodig. Hier is ook vaak sprake van complexe problematiek.”
 
Een toezegging van de minister van VWS aan de Tweede Kamer om het Schakelteam te vragen voor de zomer de stand van zaken rondom de lokale doorzettingsmacht te inventariseren, per regio, vormt aanleiding voor het advies. Deze toezegging komt voort uit het debat over een manifest van Leger des Heils, GGD GHOR en Federatie Opvang én een brief van MIND.
 
Aanpak ter voorkoming van Escalatie
AVE wordt in het adviesdocument van het Schakelteam genoemd als een manier om op- en afschaling te definiëren. Sophie: “AVE is meer dan dat. AVE is een programmatische aanpak die partijen helpt om tot een sluitende zorg- veiligheidsketen te komen. En die zorgt voor duidelijkheid in de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. AVE geeft daarmee ook antwoord op de vraag wie wanneer de regie heeft en is daarmee ook in te zetten door gemeenten om de – vanaf oktober 2018 verplichte – aanpak verwarde personen in te regelen”
 
Doelgroepen
Sophie: “De doelgroep verwarde personen is heel breed. Het gaat hier om mensen met uiteenlopende problematiek. Daarom is het belangrijk om voor een totaalaanpak te gaan. Zowel binnen de Wmo, Jeugdwet als de Participatiewet kun je als gemeente te maken krijgen met problematiek die dreigt te escaleren of die op zijn minst vraagt om een goede afstemming van de zorg- en veiligheidsketen om een integrale oplossing te kunnen bieden aan de inwoner zodat hij of zij zo goed mogelijk wordt geholpen. AVE maakt daarom geen onderscheid in doelgroepen. AVE richt zich echt op het verbinden van de zorg- en veiligheidsketen en is breed inzetbaar. Ook om de aanpak van verwarde personen goed in te regelen.”  

Casus- en procesregie
In het advies van het Schakelteam wordt gesproken over doorzettingskracht. Ook HHM vindt termen als doorzettingsmacht en mandaat ‘oud denken’. In het huidige denken is de dialoog en de samenwerking veel belangrijker. Dat staat ook beschreven in het artikel grijs is goed. Binnen AVE zijn de casus- en procesregisseur aan zet om partijen bij elkaar te brengen en indien nodig knopen door te hakken. Dit kunnen zij binnen hun reguliere verantwoordelijkheid. 
 
Meer weten over AVE?
Neem dan contact op met Sophie ten Hove, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.