Skip to main content

HHM Deed

woensdag 10 okt, 2018

HHM Deed

woensdag 10 okt, 2018

Wij helpen organisaties in de zorg en het sociale domein. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, samen te werken bij de transformatie en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. In de rubriek HHM deed houden we u op de hoogte van onze afgeronde projecten. Als een project leidt tot een openbaar eindrapport, dan kunt u dat direct downloaden.
 
Meer weten? Neem dan gerust contact op met een van de betrokken adviseurs.


Klantervaringen in beeld – gemeente Breda

De gemeente Breda wil een onafhankelijk beeld van de klantwaardering van Zorg voor elkaar Breda. Ze wil graag weten wat de toegevoegde waarde is van de verschillende activiteiten.
 
Wij brachten dit in kaart door middel van telefonische interviews en klankbordgroepen. Ook onderzochten we hoe de verschillende activiteiten de zelfredzaamheid van cliënten vergrootten. Tot slot ontwikkelden we een blauwdruk om toekomstige ervaringsonderzoeken zelf uit te kunnen voeren. In totaal zijn driehonderd klanten gesproken over acht (meest gebruikte) activiteiten. Er zijn focusgroepen georganiseerd rondom de thema’s: armoede, statushouders en wijknetwerkers.
 
Adviseurs: Stacey Hulst en Sylvia Schutte.
 


Second opinion gebruikte tarieven jeugdhulp

Een gemeente wil graag een second opinion van de tarieven binnen de jeugdhulp Ze wil graag een onderbouwde berekening van een reëel minimum en maximum tarief per productgroep. En een berekening van de minimale en maximale effecten van een eventuele aanpassing van de tarieven. 

We bouwden de tarieven op aan de hand van een kostprijsmodel dat is gebaseerd op de AMvB ‘Reële Tarieven’, zoals die voor de gemeenten geldt bij de Wmo-dienstverlening. Met dit model is een reële kostprijs voor elk product vastgesteld; op sommige parameters werd een bandbreedte gehanteerd, zodat een minimaal en een maximaal tarief werd berekend. De gehanteerde parameterwaarden zijn afkomstig uit een combinatie van vergelijkbaar onderzoek door HHM in andere regio’s en een eerder kostprijsonderzoek van deze gemeente.

Adviseurs: Peter Bakker en Mike Koers.
 


Formatieberekening toegang

Een gemeente wil de toegang tot de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen en heeft daarom behoefte aan inzicht in de benodigde formatie. De huidige formatie van het toegangsteam is in 2015 berekend op een aantal aannames. De gemeente wil graag een second opinion nu een aantal jaar ervaring is opgedaan.
 
Bureau HHM is gevraagd objectief te kijken naar de gehanteerde normen en methodiek voor de formatie- en caseloadberekening en te onderzoeken of er kansen zijn voor procesoptimalisatie en wat daar dan precies voor nodig is. Hieruit bleek dat de benodigde formatie iets hoger ligt dan de huidige formatie.
 
Het onderzoek richtte zich op verschillende teams. Uit deze teams zijn een aantal verbetersuggestie voor de werkprocessen opgehaald.  Met die optimalisaties kan een aantal taken efficiënter worden uitgevoerd, waarmee op termijn wellicht een ‘besparing’ van 1-2 fte mogelijk is. Omdat het optimaliseren tijdelijk een extra inspanning vergt, adviseren we de gemeente om eerst de basisformatie op orde te brengen. Vanuit daar kunnen een aantal optimalisaties opgepakt worden.
 
Adviseurs: Albertus Laan en Peter Bakker.
 


Ondersteuning ontwikkeling dagbesteding gemeente Epe

De gemeente Epe bezint zich op de inrichting van de dagbesteding in de gemeente. Bureau HHM bood bij dit proces – als onafhankelijke derde- inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.
 
Komen tot een nieuwe inrichting van de dagbesteding is een uitdagend proces. Hierbij komen vragen over maatwerkvoorziening, algemene voorziening en populatiebekostiging aan de orde. De belangen, kansen en risico’s van/voor de inwoners/cliënten, aanbieders, welzijnsorganisatie en de gemeente spelen een rol. Herinrichting van de dagbesteding is ook onderdeel van de algehele transformatie in het sociaal domein  Epe werkt nu samen met de partijen projectplannen uit om deze ontwikkeling verder in gang te zetten.
 
Marco: “Door samen goed door te praten over wat iedereen kan en wil, in het belang van de inwoners van Epe, zijn mooie perspectieven ontstaan op brede samenwerking tussen veel verschillende partijen met elkaar!”
 
Adviseurs: Nico Dam en Marco Wolves.
 


Training financiering langdurige zorg

In vijf dagdelen namen we deelnemers mee in de financiering van de langdurige zorg, zowel rondom de ondersteuning thuis als intramuraal bij een zorgaanbieder. Deelnemers leerden de verschillende financieringsstromen kennen en kregen inzicht in de verschillende manieren van bekostiging en de invloed daarvan op de cliënt. Daarnaast bespraken we de rol en positie van aanbieders.
 
De rode draad in deze training is een gezinssituatie waarbij de gezinsleden verschillende zorgvragen hebben. Daarbij doorlopen we het proces van hulpvragen van een cliënt, de toegang tot de zorg en ondersteuning die hij/zij ontvangt en het opstellen van een zorgplan bij de aanbieder en de financiering daarvan. In de meer beleidsmatige onderdelen reflecteren we op de vraag ‘hoe heeft het gezin hier baat bij?’.
 
Wij combineren bij ieder onderdeel theoretische kennis met praktijkvoorbeelden en actieve werkvormen. Bijvoorbeeld ons zorgwettenspel, formatie en kostprijzen berekeningen, rollenspel onderhandeling en ervaringsleren. Dit bevordert het leerproces en maakt de theorie toepasbaarder in de praktijk.
 
Adviseurs: Maartje Hanning en Evelien Rijken
 


Jaarverslag ‘t Slot

Bij Zorgcentrum ’t Slot staat het welbevinden van bewoners voorop. Bewoners geven zelf aan wat kwaliteit van leven voor hen inhoudt. ’t Slot ondersteunt hen hierbij. ’t Slot was op zoek naar een nieuwe, compacte en frisse vorm voor het jaarverslag. Bureau HHM verzorgde het ontwerp en de inhoud.

De input voor deze inhoud werd aangeleverd door ’t Slot zelf. Omdat we de inhoud kennen en in onze projecten altijd proberen resultaten op een inspirerende manier terug te geven, was dit een opdracht die goed bij ons past. Eentje die we met veel plezier uitvoerden. Benieuwd naar het resultaat?
 
Jaarverslag ’t Slot 2017
 
Adviseur: Evelien Rijken.
 


Evaluatie stelsel jeugdhulp Enschede

Bureau HHM evalueerde het jeugdhulpstelsel van de gemeente Enschede. Voor het onderzoek voerden we gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede. Ook spraken we met belangrijke partners, waaronder verwijzers en aanbieders van zorg en ondersteuning, bestudeerden we documenten en analyseerden we cijfers over het gebruik van jeugdhulp. De uitkomsten van het onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de jeugdwet.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Enschede de afgelopen jaren goed in staat is gebleken om hulpvragen van jeugdigen en opvoeders te beantwoorden. Er waren nauwelijks wachtlijsten en ook deden zich geen excessen voor. Wijkteams kunnen hulpvragen steeds beter en sneller signaleren, als gevolg van contacten die zij hebben opgebouwd met partners in wijken. Tegelijk blijkt dat de transformatie van de zorg en ondersteuning nog grotendeels vorm moet krijgen. In de gemeente Enschede gaat het daarbij om investeringen in preventie en voorliggende voorzieningen, om doorontwikkeling van de wijkteams en om innovatie van de tweedelijns hulpverlening. Dit moet gebeuren met een afnemend budget en tegen de achtergrond van oplopende financiële tekorten. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook invulling geven aan een inhoudelijke dialoog met partners over wat in welke situatie passende zorg en ondersteuning is en wat de gezamenlijke ontwikkelopgaven zijn. De wijze waarop de jeugdhulp vanaf 2019 wordt ingekocht (integraal en resultaatgericht, met inhoudelijke ontwikkeltafels) biedt daarbij een grote kans om de benodigde transformatie een impuls te geven.

Adviseur: Albertus Laan.
 


Benieuwd aan welke projecten we nog meer werk(t)en? In onze DRIVE kunt aan de hand van trefwoorden zoeken in ons werk.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele zaken in de zorg en het sociale domein. 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.