Skip to main content

VGN: Manifest – investeer in betere zorg voor mensen met EMB

donderdag 24 mei, 2018

VGN: Manifest – investeer in betere zorg voor mensen met EMB

donderdag 24 mei, 2018

Voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) is een persoons- en ontwikkelingsgerichte benadering belangrijk om een kans te hebben om nieuwe vaardigheden te leren of nieuwe uitdagingen aan te gaan. In dit kader heeft bureau HHM bijgedragen aan een actualisatie van Zorgprofiel VG8. Naar aanleiding van deze actualisatie roepen BOSK, KansPlus, VG Netwerken en de VGN de politiek in een gezamenlijk opgesteld manifest op meer middelen beschikbaar te stellen voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Het onderzoek maakt duidelijk dat een herijking van de Zorgprofielen helpt om nog beter aan te sluiten bij de zorgvraag van mensen.
 
De VGN vroeg bureau HHM om vanuit cliëntperspectief te komen tot een geactualiseerde omschrijving van Zorgprofiel VG8, zowel qua inhoud als kosten. De actualisatie maakte allereerst duidelijk dat dit zorgprofiel wordt toegewezen aan twee groepen mensen met zeer uitgebreide beperkingen: EMB-cliënten en VG-cliënten met geriatrische aandoeningen.
 
Uit onderzoek van onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de huidige kwaliteit van zorg behoorlijk is. De zogenoemde ‘basiszorg’ is toereikend. Projectleider Patrick Jansen: “Denk hierbij aan zaken als ADL, eten & drinken en activiteiten. Dit beeld wordt breed gedeeld door professionals en bestuurders.” Echter door ‘krapte’ schiet de individuele aandacht en alertheid te kort voor met name de EMB-cliënten.
 
 “Uit het kostprijsonderzoek van de NZa blijkt dat zorginstellingen de ruimte binnen het VG8 al oprekken door extra middelen beschikbaar te stellen via interne herschikking. Het risico is dat dit ten koste gaat van de zorg en ondersteuning van anderen. Het is mooi om te zien dat de gedreven- en betrokkenheid van medewerkers bij iedere cliënt hoog is. Bij EMB-cliënten gaat het vergroten van de eigen regie echt in kleine stapjes en het kost vaak meer tijd om aan te sluiten bij de mogelijkheden en interesses van de cliënt”, aldus Jansen.
 
In samenwerking met platform EMB, cliëntorganisaties en wetenschappelijke experts kwamen wij tot een geactualiseerd profiel. Daarnaast hebben we nu ook een werkend format dat eventueel gebruikt kan worden voor de actualisatie van andere zorgprofielen.
 
Jansen: “Dit onderzoek maakte ons duidelijk dat er sinds de introductie van de ZZP-systematiek veranderingen zijn ontstaan waardoor het de moeite waard is om de andere Zorgprofielen ook te actualiseren op inhoud en kosten. Zo was ontwikkelingsgericht destijds geen begeleidings- doel in het Zorgprofiel VG8. Nu vinden alle betrokkenen dat ook voor deze mensen sprake moet zijn van ontwikkelingsgerichte zorg. Bij de introductie van de ZZP-systematiek was het aantal VG-cliënten met geriatrische aandoeningen bovendien beperkt. Daarom was hiervoor geen specifieke omschrijving gemaakt. De verwachting is dat de omvang van deze groep de komende jaren sterk zal toenemen en rechtvaardigt dit een afzonderlijke omschrijving van inhoud en kosten.”
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.