Skip to main content

Werk type: Actueel

HHM Deed

Wij helpen organisaties in de zorg en het sociale domein. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, samen te werken bij de transformatie en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. In de rubriek HHM deed houden we u maandelijks op de hoogte van onze afgeronde projecten. Als een project leidt tot een openbaar eindrapport, dan kunt u dat direct downloaden.
 
Meer weten? Neem dan gerust contact op met een van de betrokken adviseurs.


Inventarisatie cliënten beschermd wonen
 
Voor een gemeente deed bureau HHM in 2017 onderzoek naar het aantal cliënten in Beschermd Wonen (BW). De gemeente vroeg ons dit onderzoek te actualiseren met de gegevens op peildatum 1-1-2018. De uitkomsten van de actualisatie worden gebruikt om de bestuurders van de regiogemeenten te informeren.
 
Adviseur: Lennart Homan.

 


Implementatie nieuwe inkoopmodel jeugd
 

We ondersteunden een gemeente bij de implementatie van een nieuw inkoopmodel. Vanaf 1 januari 2018 vraagt dit een andere werkwijze van de medewerkers van de toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin), externe verwijzers (zoals de huisartsen) en jeugdhulpaanbieders. Vraagstukken waarop we samen een antwoord zochten zijn:
 

 • De werking van het stappenplan in de praktijk van de toegang;
 • Wat zijn de gevolgen die het nieuwe inkoopmodel heeft voor het gesprek dat door de toegang  wordt gevoerd met inwoners en het plan dat hieruit voortkomt;
 • De inpassing van de pgb-systematiek in het nieuwe inkoopmodel;
 • De invulling van de monitoring en verantwoording, intern en extern.

 
Adviseur: Maartje Hanning.
 


Inzet beleidsmedewerker Jeugd
 
Een Overijsselse gemeente vroeg bureau HHM te helpen bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid.
 
Hierbij ging het onder meer over de implementatie van het nieuwe inkoopmodel, de bijdrage van de gemeente aan diverse regionale werkgroepen en de doorontwikkeling van het wijkteam op het gebied van (de toegang tot) jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
 
Daarnaast speelden ontwikkelingen als het versterken van de mogelijkheden voor preventie en het verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en de specialistische jeugdhulp aanbieders. Hierbij werd vooral gekeken naar hoe de lokale opgaven zich verhouden tot regionale samenwerking op het gebied van toegang, inkoop en de inrichting van de backoffice.
 
Adviseur: Maartje Hanning
 


Marktverkenning zorgaanbieder

Een zorgaanbieder ziet zich geconfronteerd met diverse opgaven die van invloed zijn op de toekomstige strategische positionering en profilering en het benodigde vastgoed. Om de strategische koers, met bijzondere aandacht voor de keuzes die worden gevraagd met betrekking tot het benodigde vastgoed, te bepalen vroeg de organisatie bureau HHM een marktverkenning uit te voeren.
 
We voerden de volgende activiteiten uit, waarbij we bijbehorende vragen beantwoorden:
 
Gebiedsanalyse
Hoe hangen demografische ontwikkelingen samen met zorgconsumptiecijfers? Welke ontwikkelingen hebben daarin plaatsgevonden? En wat betekent dit voor de toekomst?
 
Impactanalyse
Wat zijn de effecten van veranderende wet- en regelgeving op vraag en aanbod? Maar ook gaat het om maatschappelijke trends, zoals de behoefte van mensen om zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. Wat betekent dit voor de benodigde (vastgoed)capaciteit?
 
Concurrentieanalyse
Wie zijn de belangrijkste concurrenten en hoe profileren zij zich? Waar liggen kansen in de markt en waar is de markt verzadigd? Wat betekent dit voor de marktstrategie?
 
De uitkomsten zijn met het management team van de zorgaanbieder besproken en worden gebruikt om de strategische koers en de daarbij behorende keuzes op het gebied van productontwikkeling, vastgoed en personeel concreet te maken.
 
Adviseurs: Lennart Homan en Eline Lubbes.
 


Diepte-interviews met statushouders uit Eritrea en Syrië
Een verdieping van de audit klantervaring ‘Zorg voor elkaar Breda’
 
De gemeente Breda heeft behoefte aan meer zicht op de succes- en faalfactoren van de integratie van Eritrese en Syrische statushouders. Om deze groepen op een passende manier te ondersteunen bij de integratie in Nederland en in het bijzonder in Breda. De gemeente wil daarom weten: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de integratie van Eritrese en Syrische statushouders en welke rol speelt de ondersteuning van het netwerk daarbij?
 
Bureau HHM onderzocht dit door diepte-interviews te houden met statushouders uit Eritrea en Syrië. Hieruit bleek onder andere:
 
Succesvol geďntegreerde statushouders::

 • zijn (zeer) gemotiveerd om te slagen;
 • zoeken eigen wegen om onze taal te leren;
 • hebben actief gezocht naar school of werk;
 • hebben contacten met eveneens goed geïntegreerde landgenoten;
 • pakken het ondersteuningsaanbod met beide handen aan.

 
Statushouders die minder goed geďntegreerd zijn:

 • maken zich afhankelijk van ondersteuningsaanbod;
 • zijn minder gemotiveerd om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld richting taal, school of werk en daarmee afwachtend;
 • ervaren veel last van stress;
 • gaan vooral om met landgenoten die ook minder geïntegreerd zijn.

 
Statushouders zijn:

 • gelukkig met de veiligheid en goede zorg;
 • dankbaar voor huisvesting en uitkering;
 • blij met hun buddy als dit een echt ‘maatje’ van ze is geworden;
 • kritisch over de taallessen;
 • wisselend in staat zelf regie te voeren.

 
Eritrese statushouders:

 • zijn vaak jong en missen positieve druk vanuit familie;
 • komen uit een rurale, agrarische leefomgeving en zijn laag- of ongeschoold (analfabeet);
 • missen hier positieve sociale druk vanuit familieverbanden;
 • hebben weinig scholing en werkervaring;
 • worden vaak door de familie op pad gestuurd;
 • ervaren veel stress die verlammend werkt;
 • hebben vaker schulden en verslavingsproblemen.
 • laten niet snel het achterste van hun tong zien.

 
Maar Eritrese statushouders:

 • zijn ook bereid hard te werken;
 • gaan respectvol om met anderen;
 • kennen veel gastvrijheid.

 
Adviseurs: Stacey Hulst en Nico Dam.
 


Informatiebijeenkomst reële tarieven Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 
Gemeenten moeten een reële kostprijs betalen aan aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zo staat het in de wet. Maar wat is een reële prijs? Hoe bepaal je dat?
 
De (centrum)gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de tarifering van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang zijn sinds 2017 verplicht zich te houden aan de AmvB (Algemene Maatregel van Bestuur) “Reële tarieven Wmo”. De VNG organiseerde twee informatiebijeenkomsten om de (centrum)gemeenten daarover te informeren. Bureau HHM vulde deze bijeenkomsten in en stelde naar aanleiding van deze bijeenkomsten voor de VNG een factsheet op.
 
Mike Koers: “Aanwezigen gaven aan dat het een waardevolle bijeenkomst was, waarbij gemeenten meer zicht hebben gekregen op de totstandkoming van een reële prijs, welk proces daarvoor nodig is, en ook inzicht in het feit dat gemeenten eerst vooraf een aantal vragen zou moeten beantwoorden voordat een reële prijs kan worden bepaald. Denk daarbij aan vragen als: Hoe wil je het zorglandschap inrichten? Hoe wil je contracteren? Hoe beschrijf je je te contracteren diensten/prestaties? Wat is je (toekomstige) doelgroep? Wat hebben zij nodig (aan ondersteuning/begeleiding en huisvesting)? Welke varianten wil je onderscheiden?”
 
Adviseurs: Mike Koers en Peter Bakker.
 


Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz
 
Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken. Om te stimuleren dat patiënten op tijd en verantwoord de instelling kunnen verlaten, heeft bureau HHM in opdracht van GGZ Nederland, MIND, VNG en ZN de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz opgesteld. De Werkwijzer maakt duidelijk welke afspraken in de regio nodig zijn om de overgang van verblijf in een ggz instelling naar ggz zorg thuis te verbeteren. 


 

Pilot praktische methode voor zelfredzaamheid gemeente Westervoort
 
In de gemeente Westervoort sloten we een periode van drie jaar af waarbij samen een methode is ontwikkeld om breed te kijken naar wat een inwoner met een hulpvraag nu echt nodig heeft. Hiervoor gebruikten we Levenskracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat medewerkers binnen het sociaal domein een eenduidige gespreksvoering hanteren die hen helpt om breed te kijken naar iemands hulpvraag.
 
Nu de pilot is afgerond blijft het team de methode gebruiken. De implementatie is geborgd. Maartje Hanning, bureau HHM: “De winst van de nieuwe manier van gespreksvoering zit in het feit dat de inwoner met Levenskracht zelf praktisch aan de slag gaat om zijn of haar hulpvraag te verduidelijken. Alle levensgebieden komen aan bod waardoor soms verrassende oplossingen op de tafel komen. Bovendien is het dan een oplossing die de inwoner zelf bedacht heeft waardoor de kans van slagen groot is. Bijvoorbeeld: een dochter klopt bij de gemeente aan met de vraag: ‘Mijn moeder heeft dagbesteding nodig hoe organiseer ik dat?’. Na een gesprek met moeder bleek dat zij zich regelmatig eenzaam voelde. Dagbesteding zag zij alleen helemaal niet zitten. Ze hield niet zo van grote groepen en voelde zich daarin vaak juist eenzamer dan wanneer ze alleen thuis was. Daarom werd voor haar een maatje gezocht waarmee ze twee keer in de week koffie drinkt of een leuke activiteit onderneemt.”
 
Meer informatie: Maartje Hanning.
 


Benieuwd aan welke projecten we nog meer werk(t)en? In onze DRIVE kunt aan de hand van trefwoorden zoeken in ons werk.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele zaken in de zorg en het sociale domein. 

Onderzoek aanpak wachttijden ggz

Mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking (lvb) in combinatie met ggz-problematiek wachten vaak lang op geestelijke gezondheidszorg. In opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden onderzoekt bureau HHM waarom juist deze groepen lang moeten wachten.
 
Binnen de gehele ggz is sprake van wachttijden. Ondanks gemaakte afspraken en gedane inspanningen, bleek afgelopen voorjaar het terugbrengen van deze wachttijden binnen de geldende Treeknormen niet haalbaar voor juli 2018. Ggz-partijen hebben daarom besloten tot een intensievere aanpak. Een onderdeel van deze aanpak is onderzoek naar knelpunten en oplossingen bij de vier specifieke cliëntgroepen die te maken hebben met extra lange wachttijden.
 
Sylvia Schutte, bureau HHM: “Een beter begrip van de achtergrond en bredere context van de lange wachttijden voor deze specifieke groepen is nodig om de knelpunten uiteindelijk te kunnen oplossen.”
 
“We zoeken de verdieping door in een beperkt aantal regio’s te bepalen welke factoren de wachttijden voor de vier cliëntgroepen bepalen en geven een kwalitatieve en kwantitatieve duiding van de knelpunten. Vervolgens bespreken we deze in focusgroepen en expertsessies per cliëntgroep voor verdere toetsing en inhoudelijke verdieping en vertaling naar aanbevelingen, oplossingsrichtingen en goede voorbeelden”, aldus Sylvia over de onderzoeksaanpak.

Meer weten?
Neem gerust contact op met Sylvia Schutte, Louise Pansier of Eline Lubbes, t. 053 433 05 48.

HHM’ertje – Collegialiteit op de vluchtstrook

HHM'ertje

Als adviseurs komen wij op veel verschillende plekken en binnen veel verschillende organisaties. Regelmatig delen we een opvallende, grappige, inspirerende belevenis met u in de rubriek: HHM'ertje.
 


Collegialiteit op de vluchtstrook 
 
Pech! Een lekke band op weg naar een opdrachtgever. Ik sta nog geen tien minuten aan de kant van de weg en wil net de ANWB bellen als er een auto stopt. Er stappen twee collega’s uit. Ik ben op weg naar het noorden, zij komen er net vandaan. De ANWB is daarmee overbodig. Collega Erik-Jan stroopt zijn mouwen op, haalt de krik en het ‘thuiskomertje’ uit mijn kofferbak en nog geen kwartier later kunnen we allemaal weer verder. Ik krijg de auto van mijn collega’s aangeboden en zij rijden in mijn auto met het ‘thuiskomertje’ naar kantoor omdat dat dichterbij is dan de opdrachtgever waar ik naar op weg ben.

Door Lennart Homan 

Expertmeeting jeugd-ggz: jeugdwet of Wlz?

In het wetsvoorstel ‘Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ staat dat jongeren (18-) met een psychische stoornis niet in aanmerking komen voor toegang tot de Wlz. Voor deze jongeren blijven gemeenten vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning. Uit consultatiereacties blijkt dat meerdere partijen vinden dat jeugdigen met een psychische stoornis – die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria – toegang zouden moeten krijgen tot de Wlz.
 
Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer over dit wetsvoorstel (d.d. 5 juli 2018) stelden Kamerleden vragen over het uitsluiten van jeugdigen met een psychische stoornis. De Staatssecretaris heeft toegezegd een expertmeeting te organiseren en de Kamer daarover eind 2018 te informeren.

De expertmeeting moet inzicht geven in aandachtspunten die worden ervaren in de praktijk op het gebied van toegang, beschikbaarheid, samenwerking en financiering. Daarbij komen ook verbeterpunten aan de orde. Bureau HHM begeleidt de expertmeeting.
 
Patrick Jansen: “Dit is voor ons een mooie opdracht. Vanwege onze brede kennis van de Wlz, Jeugdzorg en GGZ krijgen we de gelegenheid om vanuit de inhoud het goede gesprek te faciliteren. Met vertegenwoordigers van de overheid, gemeenten, cliënten, beroepsgroepen en zorgaanbieders brengen we alle invalshoeken in beeld.”

Meer informatie?
Neem contact op met Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.
 

HHM’ertje – Komt tijd komt raad

NIEUW: HHM'ertje

Als adviseurs komen wij op veel verschillende plekken en binnen veel verschillende organisaties. Wekelijks delen we een opvallende, grappige, inspirerende belevenis met u in de rubriek: HHM'ertje.
 


Komt tijd komt raad 

Voor een Raad van Toezicht die zich wil beraden op de toekomst van de organisatie, maak ik een praatplaat. Het kost even wat breinbrekers om alle perspectieven in één figuur te krijgen. Mijn collega en ik hebben mooie discussies, over toekomstscenario’s die ten gunste komen aan de inwoners én een goede businesscase opleveren. De energie en ideeën bruisen over het whiteboard. Al met al kost het wèl iets meer tijd dan begroot. Vervolgens vragen we de voorzitter om feedback op het concept. Dat is altijd weer een spannend moment. Hij is enthousiast – en gaat direct akkoord. Voor het verwerken van de feedback is ook tijd begroot. We lopen daardoor mooi weer in én kunnen vol energie een heisessie in.
 
Door Sanja Bouman

 

 

HHM’ertje – Kleine kinderen

NIEUW: HHM'ertje

Als adviseurs komen wij op veel verschillende plekken en binnen veel verschillende organisaties. Regelmatig delen we een opvallende, grappige, inspirerende belevenis met u in de rubriek: HHM'ertje.
 


Kleine kinderen

Op het terras van een zorginstelling voor mensen met dementie zie ik twee mannen zitten. Ze lijken te genieten van het avondzonnetje. Dan komt een medewerksters aanlopen: “Meneer Hendriks, gaat u zo met mij mee… dan gaan we naar bed”. De man kijkt verbaasd op zijn horloge: “Het is pas half acht”. De medewerkster kijkt ook nog een keer op de klok. “Verrek, u heeft gelijk. Sorry, ik heb mij een uur vergist.” Als ze weer binnen is, kijkt meneer Hendriks zijn gezelschap hoofdschuddend aan: “Ze denken hier zeker, dat wij kleine kinderen zijn”. 
 
Door Nicole Brink

 

 

Bureau HHM zoekt talent

Sta jij aan de start van je carričre? Ben je geďnteresseerd in de zorg en het sociaal domein en nieuwsgierig naar het advieswerk? Wil je werken op het snijvlak van zorgorganisaties en gemeenten? En alles leren over samenwerkingsvraagstukken?

Wij hebben een uniek en uitdagend talentenprogramma ontwikkeld in samenwerking met diverse organisaties in de zorg. Je doet ervaring op bij verschillende zorg- of welzijnsorganisaties of gemeenten, zodat je een goed beeld krijgt van zaken die spelen binnen deze organisaties en gemeenten. Naast je werk volg je een intensief trainingsprogramma gericht op ketensamenwerking dat direct toepasbaar is in je werk!

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en cv naar personeelszaken@hhm.nl. De eerste ronde van het talentenprogramma sluit donderdag 8 november. Is deze datum verstreken en wil je solliciteren op een later moment? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bekijk de hele vacaturetekst voor het talentenprogramma.

HHM’ertje – Een vakje

NIEUW: HHM'ertje

Als adviseurs komen wij op veel verschillende plekken en binnen veel verschillende organisaties. Regelmatig delen we op onze website een opvallende, grappige, inspirerende belevenis met u in de nieuwe rubriek: HHM'ertje.
 


Eén vakje
Voor een onderzoek interview ik de ouders van een jongen met een verstandelijke beperking en autisme. Hun verhaal is indrukwekkend, met een voortdurende zoektocht naar passende zorg. Toch vertellen ze er heel rustig over. Dan komen we bij het onderwerp ‘administratieve lasten’. De toon verandert, hun irritatie is groot. Toen hun zoon een indicatie kreeg voor de Wlz, moesten ze alle pgb-overeenkomsten opnieuw invullen. Terwijl aan de zorgvraag en de zorgverleners (zes in totaal) niets is veranderd. Zelfs de formulieren zijn hetzelfde, er moet alleen één ander hokje worden aangekruist. Maar dat betekent wel zes formulieren volledig opnieuw invullen. Voor deze ouders (en vele andere) zou ik willen dat de systemen het leven van mensen volgen in plaats van andersom.


 

Hoe kom je samen tot verbeteringen in de zorg- en veiligheidsketen?

Leren van calamiteiten: de 10 succesfactoren van Bureau HHM

In mei 2016 overleed een baby in Middelburg, vermoedelijk als gevolg van kindermishandeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Veiligheid en Justitie onderzochten het handelen van de betrokken organisaties en professionals. De conclusie van het onderzoek was dat de hulpverlening tekort had geschoten omdat de organisaties niet goed hadden samengewerkt. Zij kregen de opdracht om binnen drie maanden een verbeterplan met concrete maatregelen aan te leveren. Ook daarbij was samenwerken essentieel. Bureau HHM begeleidde de organisaties tijdens dit proces.
 
Het gezin waarin de baby werd geboren, kreeg hulp van verschillende organisaties. Zeven van de betrokken organisaties kregen de opdracht om een verbeterplan met concrete maatregelen aan te leveren. Bureau HHM begeleidde de verschillende partijen. De Inspecties waren positief over de voortvarendheid waarmee aan de slag was gegaan. Het gemeenschappelijke plan werd beoordeeld als concreet, ambitieus en realistisch.
 
Mieke Looman, adviseur bureau HHM: “De aanleiding was heel verdrietig, het overlijden van de baby had iedereen diep geraakt. Om binnen korte tijd tot verbeterplannen te komen was het zaak om samen op te trekken en constructief met elkaar aan de slag te gaan. In dit traject is een beroep gedaan op de gedeelde verantwoordelijkheid en het maatschappelijk belang. Het adagium was: kijken vanuit de belemmeringen naar wat wel mogelijk is om meer samenhang te creëren.”
 

<artikel gaat hieronder verder>

Bureau HHM formuleert 10 succesfactoren voor concrete resultaten in ketensamenwerking
 

1. Goed eigenaarschap
Zorg voor goed eigenaarschap: bepaal vooraf wie eindverantwoordelijk is voor het proces. Bij de calamiteit in Walcheren waren drie gemeenten betrokken. Zij spraken samen af dat de gemeente Middelburg in dit traject de regie-voerende gemeente was namens alle drie gemeenten. De gemeente Middelburg nam haar verantwoordelijkheid en rol in dit traject serieus. De betrokkenheid was hoog. Ook op bestuurlijk niveau. Zo was de verantwoordelijke wethouder aanwezig bij de start van verschillende bijeenkomsten.

2. Platte projectstructuur
Om snel stappen te kunnen zetten, helpt een platte projectstructuur waarin iedere deelnemer open kan communiceren en snel besluiten kunnen worden genomen. Op Walcheren werkten we met een opdrachtgroep én een brede groep. De opdrachtgroep bestond uit vertegenwoordigers van de organisaties die van de Inspectie opdracht hadden gekregen om een verbeterplan te schrijven. De brede netwerkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de andere organisaties in de keten die geen expliciete opdracht hadden gekregen van de Inspectie, maar wel betrokken waren bij de calamiteit. De opdrachtgroep werkte aan de plannen die vervolgens aan de brede groep werden voorgelegd en getoetst op draagvlak.

3. Deelnemers met mandaat
Om in korte tijd resultaat te boeken is het essentieel dat de deelnemers beslissingsbevoegd zijn namens hun organisatie. Als voorstellen eerst terug moeten worden gekoppeld binnen organisaties gaat er te veel tijd verloren en kan ruis ontstaan. Er kon in de opdrachtgroep snel gewerkt worden en iedere deelnemer zorgde zelf voor de borging en afstemming in de eigen organisatie.

4. Betrek de hele keten
De keten rondom zorg en veiligheid is groot. Er zijn veel partijen die een rol spelen in een situatie zoals van dit gezin. Niet alle betrokken partijen kregen een opdracht van de Inspectie. Toch hebben we alle partijen betrokken bij de ontwikkeling van de verbeterplannen. Het ging immers om betere samenwerking en regie. De deelnemers stelden dit zeer op prijs. Er is daardoor een vruchtbare bodem gelegd voor de implementatie van de plannen.

5. Onafhankelijke procesbegeleiding
Leg de verantwoordelijkheid voor de verbeterplannen bij elke organisatie zelf.  De aanwezigheid van een onafhankelijk procesbegeleider maakte het voor de gemeente Middelburg gemakkelijker om in de opdrachtgroep te participeren vanuit haar eigen opdracht van de Inspectie. De gemeente maakt immers ook deel uit van de keten. De onafhankelijke procesbegeleider kon op verzoek van de deelnemers van de opdrachtgroep objectief feedback geven op de individuele verbeterplannen van de organisaties. Bij het toetsen werden onder meer  de criteria van de inspectie gebruikt: concreet, realistisch, haalbare termijn en ambitieus.

6. Zorg voor ontmoeting
Onbekend maakt onbemind. Zorg er daarom voor dat deelnemers elkaar ontmoeten en faciliteer het gesprek zo dat iedereen zich gehoord voelt.
Op Walcheren waren er vier bijeenkomsten met de opdrachtgroep en twee bijeenkomsten met de brede groep. Tijdens het proces groeiden de deelnemers naar elkaar toe en ontstond er meer onderling begrip. Ook al zijn er veel digitale mogelijkheden om met elkaar samen te werken. De ontmoeting daarin bleek ook in dit proces erg belangrijk en de meerwaarde hiervan werd positief geëvalueerd. Nu is het van belang om de opgebouwde relaties in stand te houden door deelnemers ook een rol in het vervolg te geven bijvoorbeeld als ambassadeurs of klankbordgroep tijdens de implementatie van de plannen.

7. Kijk naar wat wél kan
Wettelijk gezien zijn de zorg- en veiligheidsketen van elkaar gescheiden. Dat hoeft echter niet direct te betekenen dat ze in de praktijk ook ver van elkaar afstaan. Kijk waar je praktische verbindingen kunt leggen zodat ze goed op elkaar aansluiten en je elkaar vanuit de verschillende ketens betrekt en op de hoogte houdt. Op Walcheren werd tijdens de eerste bijeenkomst veel tijd besteed aan de wat niet mogelijk was. Dit is gekanteld naar: wat kan er wel. Bij het maken van afspraken over casusregie behoudt een ieder zijn professionele verantwoordelijkheid en wettelijke taak en bevoegdheden. Er blijkt veel meer mogelijk als je vanuit een gezamenlijk plan werkt en goed afstemt.

8. Strakke planning
Hanteer een strakke planning: laat plannen snel opleveren zodat er veel tijd is om af te stemmen en van elkaar te leren. In dit traject hebben we na twee weken al om verbeterplannen van elke afzonderlijke organisatie gevraagd. Dat werd in eerste instantie als vroeg ervaren door verschillende partijen, ze hadden immers drie maanden gekregen van de inspectie, maar achteraf bleek dit juist de manier om voldoende tijd te creëren om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring én om te komen tot integrale verbeterpunten.

9. Vergelijkbare manier van werken
Stel vooraf een format voor waarin elke organisatie de verbeterplannen opstelt. Dan is de input van de verschillende organisaties goed vergelijkbaar. Bureau HHM destilleerde de integrale verbeterpunten om vervolgens met de groep te bespreken wie waar de regie kon pakken en welke veranderideeën ook toepasbaar waren binnen andere organisaties of de hele keten.

10. Betrokkenheid vasthouden
Reserveer voldoende tijd om tijdens het hele proces de betrokkenheid van alle deelnemers vast te houden. Praat deelnemers die niet bij alle bijeenkomsten kunnen zijn bij. Bijvoorbeeld door uitgebreid telefonisch terugkoppeling te geven en voorstellen te toetsen. Een van de deelnemers aan de opdrachtgroep kwam met de metafoor van een kruiwagen met kikkers die alle kanten op sprongen. De rol van de procesbegeleider was er om alle kikkers in de kruiwagen te houden.
 
Het is nu aan de organisaties en de drie Walcherse gemeenten om de verbeterplannen te vertalen in acties en vervolgens te ‘doen wat we hebben afgesproken’. Om de verbeteringen te realiseren is een implementatie-agenda opgesteld. De partijen blijven elkaar ontmoeten.
 
Meer weten?
Neem gerust contact op met Mieke Looman of Lonneke Bruin,t. 053 433 05 48.
 
Meer lezen?
Inspectierapport ‘Onderzoek naar aanleiding van het onverwacht overlijden van een baby’ 
 
Oplegnotitie gezamenlijke verbeterplannen 

 
 

Tijd voor een structurele oplossing voor ondervoeding bij kwetsbare ouderen

Een op de drie kwetsbare ouderen die nog thuis wonen is ondervoed. Uit onderzoek van het televisieprogramma De Monitor blijkt dat zo’n tachtig procent van de wijkverpleeg-kundigen bij ouderen thuis komt die hulp nodig hebben bij het eten en drinken, maar deze hulp niet krijgen omdat niet helder lijkt wie die hulp moet financieren: de gemeenten of de zorgverzekeraars. Dit verbaast bureau HHM met name omdat dit probleem al langer speelt en er verschillende goede voorbeelden zijn. Hoe kan het dat deze voorbeelden de weg naar de uitvoering nog niet gevonden hebben?
 
Uit het onderzoek van de Monitor blijkt nu dat ondervoeding bij kwetsbare ouderen toch nog op grote schaal voorkomt en dat lang niet alle verzekeraars hetzelfde beleid voeren. In de uitzending van 25 september j.l. wordt een zorgverzekeraar gebeld door een mevrouw die zich zorgen maakt om haar broer met Alzheimer. Hij is niet in staat is om zelf voldoende te eten en drinken. De zorgverzekeraar antwoordt dat ze bij de gemeente moet zijn tenzij sprake is van een ziekenhuisopname door uitdroging. “Dat vergoeden wij wel. Ik snap dat de kosten dan veel hoger zijn, maar dit zijn de voorwaarden die gelden.” Van de gemeente krijgt mevrouw te horen: “Ik kan een aanvraag voor u doen, een melding maken en dan kan het acht weken duren.”
 
Om te voorkomen dat een man als deze aan zijn lot wordt overgelaten zijn er veel zorgprofessionals die pragmatisch omgaan met de regels. Zo blijkt veertig procent van de ondervraagde wijkverpleegkundigen de indicatie te verruimen om de hulp bij het eten en drinken toch vergoed te krijgen. Als dit niet lukt dan probeert men soms creatief te zijn met de invulling van de uren.
 
Eline Lubbes herkent dit. Zij werkte ten tijde van de decentralisaties in de thuiszorg. “Ik kwam dagelijks bij een mevrouw die erg pijnlijke handen had. Als ze zelf haar maaltijden moest bereiden kostte haar dat zoveel kracht dat ze de rest van de dag bijna niets meer kon. Ik bereidde daarom haar maaltijden. Zo kon zij nog een keer een puzzel maken of de krant lezen. Na de decentralisaties mocht ik haar maaltijden niet meer verzorgen. Soms bleef ik daarom minder lang bij iemand anders of deed een andere handeling in zo’n hoog tempo dat er nog net tijd overbleef om een boterham te smeren. Of ik deed het in mijn eigen tijd. Ik ben verbaasd dat dit probleem na drie jaar kennelijk nog zo groot is. De verwachting is bovendien dat het probleem alleen maar groter wordt nu ouderen langer thuis blijven wonen.”
 
Wij volgen de lijn die de minister voorstelt, namelijk het probleem in de praktijk met elkaar oplossen. De wettelijke kaders bieden hier voldoende ruimte voor. De komende tijd zullen wij terugkomen met voorbeelden van regio’s waarin het probleem van hulp bieden bij de maaltijd in de thuissituatie – maar ook andere grensvlakdiscussies – op een goede en doelmatige manier worden opgepakt.
 
Bent u ook verbaasd? En denkt u dat het in uw gemeente ook beter of anders kan? Of heeft u voorbeelden van concrete oplossingen rondom grensvlakdiscussies? Neem dan contact op met Eline Lubbes of Patrick Jansen. Zij maken zich hier graag hard voor.

Bureau HHM legt basis voor toekomstbestendige zorg Groningen

 
Minister Hugo de Jonge van VWS heeft op 8 oktober in Groningen de presentatie bijgewoond van de visie voor toekomstbestendige zorg in de aardbevingsregio in Groningen. Volgens de minister is de opdracht in de komende jaren om – naast de versterkingsopgave en ondanks krimp van de beroepsbevolking en vergrijzing – de zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.

Bureau HHM heeft op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een toekomstperspectief voor de zorg in de aardbevingsregio gemaakt. Daarmee is de basis gelegd voor de visie van de Stuurgroep Zorg in de aardbevingsregio.

Patrick Jansen, partner bureau HHM: “In het aardbevingsbied in Groningen doet zich de kans voor om zorgvastgoed versneld en op duurzame wijze aan te passen. Dat kan betekenen dat gebouwen worden versterkt maar er kan ook worden gekozen om vastgoed dat aardbevingsschade heeft opgelopen te slopen en kleinschalige verblijfsvoorzieningen te bouwen.”

Bureau HHM pleit voor een gebiedsgerichte benadering, spreiding van generalistische verblijfsvoorzieningen en centralisatie van specialistische verblijfsvoorzieningen. Tevens wordt geadviseerd nieuwe vastgoedconcepten voor wonen en zorg te ontwikkelen. “En door nauw samenwerken tussen sectoren wordt kennis en expertise van verschillende sectoren efficiënt ingezet. Hierdoor vergroten de kansen om de zorg voor de regio beschikbaar te houden, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Samenwerking verbreedt daarnaast het blikveld van de verschillende stakeholders, waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan”, aldus Jansen.
 
Meer lezen?
Toekomstperspectief op zorg in de aardbevingsregio 

 
 
 
 

HHM Deed

Wij helpen organisaties in de zorg en het sociale domein. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, samen te werken bij de transformatie en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. In de rubriek HHM deed houden we u op de hoogte van onze afgeronde projecten. Als een project leidt tot een openbaar eindrapport, dan kunt u dat direct downloaden.
 
Meer weten? Neem dan gerust contact op met een van de betrokken adviseurs.


Klantervaringen in beeld – gemeente Breda

De gemeente Breda wil een onafhankelijk beeld van de klantwaardering van Zorg voor elkaar Breda. Ze wil graag weten wat de toegevoegde waarde is van de verschillende activiteiten.
 
Wij brachten dit in kaart door middel van telefonische interviews en klankbordgroepen. Ook onderzochten we hoe de verschillende activiteiten de zelfredzaamheid van cliënten vergrootten. Tot slot ontwikkelden we een blauwdruk om toekomstige ervaringsonderzoeken zelf uit te kunnen voeren. In totaal zijn driehonderd klanten gesproken over acht (meest gebruikte) activiteiten. Er zijn focusgroepen georganiseerd rondom de thema’s: armoede, statushouders en wijknetwerkers.
 
Adviseurs: Stacey Hulst en Sylvia Schutte.
 


Second opinion gebruikte tarieven jeugdhulp

Een gemeente wil graag een second opinion van de tarieven binnen de jeugdhulp Ze wil graag een onderbouwde berekening van een reëel minimum en maximum tarief per productgroep. En een berekening van de minimale en maximale effecten van een eventuele aanpassing van de tarieven. 

We bouwden de tarieven op aan de hand van een kostprijsmodel dat is gebaseerd op de AMvB ‘Reële Tarieven’, zoals die voor de gemeenten geldt bij de Wmo-dienstverlening. Met dit model is een reële kostprijs voor elk product vastgesteld; op sommige parameters werd een bandbreedte gehanteerd, zodat een minimaal en een maximaal tarief werd berekend. De gehanteerde parameterwaarden zijn afkomstig uit een combinatie van vergelijkbaar onderzoek door HHM in andere regio’s en een eerder kostprijsonderzoek van deze gemeente.

Adviseurs: Peter Bakker en Mike Koers.
 


Formatieberekening toegang

Een gemeente wil de toegang tot de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen en heeft daarom behoefte aan inzicht in de benodigde formatie. De huidige formatie van het toegangsteam is in 2015 berekend op een aantal aannames. De gemeente wil graag een second opinion nu een aantal jaar ervaring is opgedaan.
 
Bureau HHM is gevraagd objectief te kijken naar de gehanteerde normen en methodiek voor de formatie- en caseloadberekening en te onderzoeken of er kansen zijn voor procesoptimalisatie en wat daar dan precies voor nodig is. Hieruit bleek dat de benodigde formatie iets hoger ligt dan de huidige formatie.
 
Het onderzoek richtte zich op verschillende teams. Uit deze teams zijn een aantal verbetersuggestie voor de werkprocessen opgehaald.  Met die optimalisaties kan een aantal taken efficiënter worden uitgevoerd, waarmee op termijn wellicht een ‘besparing’ van 1-2 fte mogelijk is. Omdat het optimaliseren tijdelijk een extra inspanning vergt, adviseren we de gemeente om eerst de basisformatie op orde te brengen. Vanuit daar kunnen een aantal optimalisaties opgepakt worden.
 
Adviseurs: Albertus Laan en Peter Bakker.
 


Ondersteuning ontwikkeling dagbesteding gemeente Epe

De gemeente Epe bezint zich op de inrichting van de dagbesteding in de gemeente. Bureau HHM bood bij dit proces – als onafhankelijke derde- inhoudelijke en procesmatige ondersteuning.
 
Komen tot een nieuwe inrichting van de dagbesteding is een uitdagend proces. Hierbij komen vragen over maatwerkvoorziening, algemene voorziening en populatiebekostiging aan de orde. De belangen, kansen en risico’s van/voor de inwoners/cliënten, aanbieders, welzijnsorganisatie en de gemeente spelen een rol. Herinrichting van de dagbesteding is ook onderdeel van de algehele transformatie in het sociaal domein  Epe werkt nu samen met de partijen projectplannen uit om deze ontwikkeling verder in gang te zetten.
 
Marco: “Door samen goed door te praten over wat iedereen kan en wil, in het belang van de inwoners van Epe, zijn mooie perspectieven ontstaan op brede samenwerking tussen veel verschillende partijen met elkaar!”
 
Adviseurs: Nico Dam en Marco Wolves.
 


Training financiering langdurige zorg

In vijf dagdelen namen we deelnemers mee in de financiering van de langdurige zorg, zowel rondom de ondersteuning thuis als intramuraal bij een zorgaanbieder. Deelnemers leerden de verschillende financieringsstromen kennen en kregen inzicht in de verschillende manieren van bekostiging en de invloed daarvan op de cliënt. Daarnaast bespraken we de rol en positie van aanbieders.
 
De rode draad in deze training is een gezinssituatie waarbij de gezinsleden verschillende zorgvragen hebben. Daarbij doorlopen we het proces van hulpvragen van een cliënt, de toegang tot de zorg en ondersteuning die hij/zij ontvangt en het opstellen van een zorgplan bij de aanbieder en de financiering daarvan. In de meer beleidsmatige onderdelen reflecteren we op de vraag ‘hoe heeft het gezin hier baat bij?’.
 
Wij combineren bij ieder onderdeel theoretische kennis met praktijkvoorbeelden en actieve werkvormen. Bijvoorbeeld ons zorgwettenspel, formatie en kostprijzen berekeningen, rollenspel onderhandeling en ervaringsleren. Dit bevordert het leerproces en maakt de theorie toepasbaarder in de praktijk.
 
Adviseurs: Maartje Hanning en Evelien Rijken
 


Jaarverslag ‘t Slot

Bij Zorgcentrum ’t Slot staat het welbevinden van bewoners voorop. Bewoners geven zelf aan wat kwaliteit van leven voor hen inhoudt. ’t Slot ondersteunt hen hierbij. ’t Slot was op zoek naar een nieuwe, compacte en frisse vorm voor het jaarverslag. Bureau HHM verzorgde het ontwerp en de inhoud.

De input voor deze inhoud werd aangeleverd door ’t Slot zelf. Omdat we de inhoud kennen en in onze projecten altijd proberen resultaten op een inspirerende manier terug te geven, was dit een opdracht die goed bij ons past. Eentje die we met veel plezier uitvoerden. Benieuwd naar het resultaat?
 
Jaarverslag ’t Slot 2017
 
Adviseur: Evelien Rijken.
 


Evaluatie stelsel jeugdhulp Enschede

Bureau HHM evalueerde het jeugdhulpstelsel van de gemeente Enschede. Voor het onderzoek voerden we gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede. Ook spraken we met belangrijke partners, waaronder verwijzers en aanbieders van zorg en ondersteuning, bestudeerden we documenten en analyseerden we cijfers over het gebruik van jeugdhulp. De uitkomsten van het onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de jeugdwet.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Enschede de afgelopen jaren goed in staat is gebleken om hulpvragen van jeugdigen en opvoeders te beantwoorden. Er waren nauwelijks wachtlijsten en ook deden zich geen excessen voor. Wijkteams kunnen hulpvragen steeds beter en sneller signaleren, als gevolg van contacten die zij hebben opgebouwd met partners in wijken. Tegelijk blijkt dat de transformatie van de zorg en ondersteuning nog grotendeels vorm moet krijgen. In de gemeente Enschede gaat het daarbij om investeringen in preventie en voorliggende voorzieningen, om doorontwikkeling van de wijkteams en om innovatie van de tweedelijns hulpverlening. Dit moet gebeuren met een afnemend budget en tegen de achtergrond van oplopende financiële tekorten. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook invulling geven aan een inhoudelijke dialoog met partners over wat in welke situatie passende zorg en ondersteuning is en wat de gezamenlijke ontwikkelopgaven zijn. De wijze waarop de jeugdhulp vanaf 2019 wordt ingekocht (integraal en resultaatgericht, met inhoudelijke ontwikkeltafels) biedt daarbij een grote kans om de benodigde transformatie een impuls te geven.

Adviseur: Albertus Laan.
 


Benieuwd aan welke projecten we nog meer werk(t)en? In onze DRIVE kunt aan de hand van trefwoorden zoeken in ons werk.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele zaken in de zorg en het sociale domein. 

HHM’ertje – Zweetvoeten

NIEUW: HHM'ertje

Als adviseurs komen wij op veel verschillende plekken en binnen veel verschillende organisaties. Regelmatig delen we op onze website een opvallende, grappige, inspirerende belevenis met u in de nieuwe rubriek: HHM'ertje. De eerste uit de reeks:
 


Zweetvoeten
Een veelgehoorde uitspraak is dat je niet in beschermd wonen of de maatschappelijke opvang zit "vanwege zweetvoeten". Kortom: het gaat vaak om complexe hulpvragen. Dit ondervind ik als ik een dag meeloop bij de Brede Centrale Toegang. Een keurig geklede heer meldt zich voor de nachtopvang. "Wat doet deze man hier?" denk ik bij mezelf. Tijdens het gesprek met de toegangs­-medewerker kijkt hij richting de lege ruimte naast hem en mompelt wat. “Wat zegt u meneer?” Hij antwoordt: “Oh, ik had het niet tegen jou”. Ik realiseer het me direct. Ik ben in de valkuil getrapt en recht op het uiterlijk afgegaan!
 


 

Achterhoek inspireert met regionale aanpak uitstroom beschermd wonen

Steeds meer mensen die beschermd wonen, vinden hun weg naar een eigen woning. De taak om voldoende woningen en goede hulp voor deze mensen te garanderen, ligt op dit moment nog bij de centrumgemeenten. In de Achterhoek is dit de gemeente Doetinchem. Vanaf 2021 zijn de afzonderlijke gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Dat vraagt om een goede regionale aanpak. In de Achterhoek zijn ze daar volop mee bezig. Lennart Homan van bureau HHM begeleidt dit proces. Samen met Els Birkenhäger van Sité Woondiensten vertelt hij hier meer over dit project in een interview voor de Gelderse website Wonen en Ruimte.

Meer weten?
Neem contact op met Lennart Homan, t. 053 433 05 48.
 

Prinsjesdag 2018

Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat werd bekend tijdens de presentatie van miljoenennota en rijksbegroting. Bureau HHM zet de highlights voor u op een rij.

Ouderenzorg
De extra middelen voor de ouderenzorg gaan onder andere naar investeringen in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zodat ouderen kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. De regering neemt daarnaast initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Zoals in de Troonrede gezegd: ‘We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 75+ers zegt zich eenzaam te voelen.’ 

Kwetsbare groepen
Het kabinet wil kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten geven: ‘we mogen ook niet accepteren dat mensen met problematische schulden, personen met verward gedrag en een groeiend aantal zwerfjongeren aan de rand van de samenleving komen te staan. ’ Samen met provincies, gemeenten en lokale organisaties wil het Rijk coalities vormen om mensen uit hun isolement te halen en nieuwe kansen te geven.’
 

Zorg betaalbaar houden
Dat de zorgkosten stijgen is niet te voorkomen. Het ministerie van VWS wil deze stijging afremmen. Daarom zijn er nieuwe afspraken (vanaf 2019) gemaakt rondom o.a. de medisch-specialistische zorg, de ggz, de wijkverpleegkundigen en huisartsen:
 

 
Bron: Rijksoverheid.nl
 
Stapelen eigen bijdragen
Wie lang zorg en ondersteuning nodig heeft betaalt soms verschillende eigen bijdragen die op kunnen lopen tot wel honderden euro’s per maand. Het Rijk wil de stapeling van eigen bijdragen aanpakken. Om de zorg voor mensen toegankelijk te houden wil het Rijk naast de stapeling van eigen bijdrage tegengaan ook het verplichte maximale eigen risico niet verhogen, de vermogensinkomensbijtelling in de eigen bijdrage Wlz halveren en een abonnementstarief invoeren voor Wmo-voorzieningen

Subsidievouchers voor hulp bij aanpak mensen met verward gedrag

Om te komen tot een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving is er het actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw. Binnen dit programma zijn nu subsidievouchers beschikbaar die u kunt inzetten om externe ondersteuning in te huren van de Vliegende Brigade +.

De Vliegende Brigade + kan regio’s op verschillende manieren ondersteunen:

 • Ondersteuning en begeleiding om afspraken te stimuleren, te versnellen en implementatie te bevorderen of te realiseren in het kader van een passende aanpak voor personen met verward gedrag.
 • Benutting van alles wat al in de regio in gang is gezet, en bij het borgen van datgene dat nog moet worden ontwikkeld.
 • Begeleiding van borgingsafspraken door de betrokken partijen, waaronder het ondersteunen van de organisatie- en governance structuur.

 
Nico Dam en Mieke Looman van bureau HHM maken onderdeel uit van De Vliegende Brigade +. Zij helpen u graag bij het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, t. 053 433 05 48.

 

 

Eline Lubbes zet zich Europees in voor de volksgezondheid

De hervorming van de toekomst van de volksgezondheid in Europa; onze collega Eline Lubbes denkt erover mee als commissielid van het Europees Parlement voor Volks­gezondheid (European Health Parliament, EHP). Dit jaar gaat de vierde versie van het EHP van start, een platform van 55 jongeren uit Europa met verschillende achtergronden.

Met als doel het hervormen van de toekomst van de volksgezondheid in Europa, werken de commissieleden gedurende zes maanden samen op vrijwillige basis in vijf verschillende commissies. De commissies zijn georganiseerd rondom verschillende thema’s zoals: preventie en zelfzorg, digitalisering van de zorg en strategische personeelsplanning. De commissieleden komen regelmatig samen in Brussel en delen daarbij ideeën met andere EU-medewerkers, politici, NGO’s en de media. Het eindproduct van de commissie is een gedragen politiek advies, welke in de laatste plenaire bijeenkomst gedeeld wordt met politici en de volksgezondheid community uit de E28. Het ultieme doel is dat deze politieke adviezen geïmplementeerd kunnen worden door de Europese Commissie of door nationale overheden kunnen worden gebruikt als een wetsvoorstel.

Eline kijkt er naar uit om zich Europees in te zetten voor beter gezondheidszorg: “Voor een Unie, waarin zoveel expertise en kennis over gezondheidszorg beschikbaar is, is het soms lastig te begrijpen dat de zorg – op bepaalde vlakken – achterloopt op de rest van de wereld. Er zijn veel goede ideeën beschikbaar over hoe de gezondheidszorg beter kan, maar het gebeurt nog te vaak dat deze ideeën geen kans krijgen. Het is noodzakelijk dat een groep mensen opstaat om deze kennis te verbinden met politiek, om zo de gezondheid van de mensen in Europa te kunnen verbeteren. Het European Health Parliament is zo’n club die kennis verbindt met politiek, van de werkvloer tot aan de Europese Commissie, en zo tracht een verandering tot stand te brengen. Aandachtspunten in de zorg – zoals vaccinatiegraad maar ook personeelstekort – geven nu eenmaal niet om landsgrenzen en daarom is het van belang hier vanuit een breder perspectief naar te kijken. Ik zie er naar uit om komend half jaar mijn kennis en kunde van het Nederlandse zorglandschap in te zetten, om zo ook mijn steentje bij te dragen aan de Europese volksgezondheid.”

Meer weten?
Eline vertelt u graag meer, t. 053 – 433 05 48.

Meer lezen?

https://www.healthparliament.eu

https://twitter.com/healthparl

https://www.linkedin.com/company/european-health-parliament/

 

Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz

Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken. Om te stimuleren dat patiënten op tijd en verantwoord de instelling kunnen verlaten, heeft bureau HHM in opdracht van GGZ Nederland, MIND, VNG en ZN de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz opgesteld. De Werkwijzer maakt duidelijk welke afspraken in de regio nodig zijn om de overgang van verblijf in een ggz instelling naar ggz zorg thuis te verbeteren.

Huidig gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie

Van de circa 205.500 mensen die met dementie thuis wonen in Nederland, maken er 62.000 gebruik van Casemanagement Dementie (CMD). Dat blijkt uit onderzoek van bureau HHM. Daarnaast staan er 1.136 mensen op een wachtlijst. Hiervan wachten 496 mensen langer dan zes weken (de Treeknorm). De gemiddelde wachttijd bedraagt 33 dagen.
 
De gerapporteerde wachtlijsten zijn ten opzichte van vorige jaren afgenomen en er zijn minder regio’s met wachtlijsten (22). Bovendien zijn de wachtlijsten over het algemeen korter dan voorheen.

Bureau HHM onderzocht de wachttijden en wachtlijsten voor Casemanagement Dementie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de redenen voor het bestaan van wachtlijsten en de redenen om geen gebruik te maken van CMD werden in kaart gebracht.

Redenen wachtlijsten

 1. De maximale caseload van de huidige casemanagers is bereikt
 2. Door ziekte of verlof zijn op dit moment niet alle casemanagers beschikbaar
 3. Er zijn onvervulde vacatures voor casemanagers, deze zijn moeilijk in te vullen door het algemene tekort aan verpleegkundigen niveau 5
 4. Verzwaring van de zorg vraagt per cliënt meer tijd (bijvoorbeeld meer crisis- en spoedsituaties), waardoor de caseload lager is dan voorzien

 Redenen om geen gebruik te maken van CMD (% regio’s)

 1. Er is onbekendheid over het bestaan van CMD bij cliënten en of mantelzorger (18%)
 2. De cliënt heeft geen behoefte aan CMD (15%)
 3. De diagnose wordt pas laat gesteld (12%)
 4. De cliënt is niet bekend bij zorgaanbieders (12%)
 5. De cliënt wil zelf de regie behouden/ is bang de regie te verliezen (11%)

 
Vanaf 1 december 2018 zijn aanbieders verplicht om maandelijks eenduidige wachtlijstcijfers op te leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde hiervoor een nadere regel in. Volgens deze regel staat iemand op de wachtlijst wanneer hij of zij langer dan zes weken moet wachten op toegang tot casemanagement.
Deze regel vormde de aanleiding voor het ministerie van VWS om dit onderzoek te laten doen zodat zij de Tweede Kamer kan informeren over de huidige stand van zaken.
 
Het complete rapport Onderzoek naar het huidig gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie 2018 is inmiddels aan de Tweede Kamer aangeboden.
 
 “De resultaten geven een helder beeld van de huidige situatie. De reeds met partijen afgesproken vervolgacties sluiten hier goed op aan. Zo zal worden ingezet op goede informatievoorziening, wordt in kaart gebracht hoe eventuele problemen bij verwijzen en aanmelden kunnen worden opgelost en zullen de inspanningen om wachtlijsten volledig terug te dringen worden voortgezet”, aldus Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kamerbrief over het rapport.
 
Onderzoeksaanpak
Het onderzoek werd in samenwerking met de NZa uitgevoerd, zodat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij de nadere regel. Partijen in de regio werden actief bij het onderzoek betrokken. Voorafgaand hield bureau HHM samen met de NZa regiobijeenkomsten waar tijdens vragen konden worden gesteld over de onderzoeks-aanpak en de nadere regel.
Lennart Homan, adviseur binnen bureau HHM: “Dit hielp ons niet alleen om blinde vlekken in kaart te brengen maar zorgde ook voor inzage in de samenstelling van de verschillende ketens en voor goed contact met de ketenvertegenwoordigers. Hierdoor konden we het onderzoek in een zeer korte doorlooptijd – van 4 maanden – succesvol afronden. De bijeenkomsten werden bovendien gebruikt om het kwalitatieve deel van het onderzoek uit te vragen. De resultaten uit de bijeenkomsten toetsten we vervolgens bij Alzheimer Nederland. In totaal bezochten vertegenwoordigers van circa zestig aanbieders een regiobijeenkomst.”
 
Patrick Jansen, partner bureau HHM: “We brachten de resultaten regionaal in kaart. Hierdoor kunnen de uitkomsten door aanbieders gebruikt worden om het casemanagement dementie in de regio te optimaliseren.”

Ervaring wachtlijstonderzoeken
Bureau HHM heeft ruime ervaring met wachtlijstonderzoeken. In 2000 onderzochten wij de wachtlijsten voor verpleging en verzorging. Het was voor het eerst dat deze informatie, gebaseerd op uniforme productdefinities, landelijk beschikbaar kwam. In de jaren die volgden voerden we meerdere wachtlijstonderzoeken uit o.a. naar wachtlijsten in de GGZ (2002), gehandicaptenzorg (2009) en nogmaals naar de wachtlijsten in de verpleging en verzorging (2009) en naar de wachtlijsten in de Wlz (2016).  
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen of Lennart Homan, t. 053 433 05 48.
 

Huishoudelijke hulp

Op dit moment is er landelijke aandacht voor de normering voor de huishoudelijke hulp. Nico Dam kent de problematiek goed.

Nico: “We hebben kennis genomen van de berichtgeving over de rapportages die HHM en KPMG/Plexus hebben opgesteld voor de gemeenten Amsterdam en Utrecht. We kennen de kanttekeningen die in een onderzoek van de UVA, vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief geplaatst zijn bij onze (toegepast bedrijfskundige) aanpak. Wij zijn overtuigd van de zorgvuldigheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de betreffende onderzoeken en we zien de uitspraken van de verschillende rechtbanken met vertrouwen tegemoet. Naar verwachting zal de CRvB eind oktober vonnissen in de zaken die volgende week aan de orde komen.”
 
Meer informatie?
Nico Dam of Sanja Bouman, t. 053 433 05 48.
 

Van Wmo-maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen in Oosterparkwijk Groningen

Oosterparkwijk Groningen krijgt een wijkcentrum in de monumentale Siebe Jan Boumaschool. Samen met (bewoners)organisaties en instellingen uit de Oosterparkwijk onderzocht het team van Care2Share de haalbaarheid van de herbestemming van de school tot verbindend wijkcentrum. Care2Share is een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning in een toekomstbestendige Oosterparkwijk in Groningen ontwikkeld door NOHNIK, Stadkwadraat, Beweegstrategie en bureau HHM.
 

Het haalbaarheidsonderzoek is de uitwerking van onze winnende visie voor de prijsvraag Who Cares (Rijksbouwmeester, 2017) en een bestaand initiatief van bewoners- en wijkorganisaties. In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Groningen, is bekeken hoe het rijksmonumentale gebouw de diverse functies en voorzieningen die het wijkcentrum moet bieden, kan huisvesten.
 
De Oosterparkwijk telt ruim twaalfduizend wijkbewoners. Het nieuwe wijkcentrum moet een bruisend sociaal ontmoetingspunt worden. In het plan is ruimte voor ateliers, ontmoetingsruimten, zalen, een wijkrestaurant en daarnaast kantoren voor de verschillende organisaties. Ook is gekeken naar mogelijkheden om toe te werken naar een energieneutrale accommodatie.
 
Het voorgestelde wijkcentrum is bedoeld als een duurzame verbinder en katalysator voor bestaande initiatieven op het sociale- en zorgdomein voor de hele wijk. Het draagt bij aan de gewenste omslag van Wmo-maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. Tevens kan het Wijkcentrum een zogenaamde ‘social return’ opleveren als vrijwilligers en werkzoekenden uit de wijk de werkzaamheden in en rondom de accommodatie uitvoeren. Zo leidt het wijkcentrum tot een sterkere sociale cohesie, een verhoogde leefbaarheid en effectieve preventieve kostenbesparingen.

Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Werkbezoek Hugo de Jonge persoonsvolgende zorg

De keuze van de cliënt vereenvoudigen en de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften, dat is het doel van het experiment Persoonsvolgende Zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. Maandag 13 augustus kon Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met eigen ogen zien hoe daar de ouderenzorg verandert dankzij dit experiment. Aan verschillende dialoogtafels ging de minister in gesprek met cliënten, medewerkers en bestuurders van de deelnemende organisaties.

Aan vrijwel elke tafel stelde de minister dezelfde vraag: “Wat heeft het programma Persoonsvolgende Zorg toegevoegd aan deze casus?” Uit de antwoorden blijkt dat de kern van de hervorming vooral zit in de goede samenwerking.

Bureau HHM monitort de resultaten van experiment door gesprekken te houden met cliënten en vragenlijsten uit te zetten. Het experiment startte op 1 januari 2017 en heeft een looptijd van twee jaar.

In Rotterdam loopt een soortgelijk experiment binnen de gehandicaptenzorg. Beide experimenten zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Ook hier meet bureau HHM de resultaten op cliëntniveau. De NZa verricht voor beide regio’s een kwantitatieve monitor.

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Maartje Hanning of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer lezen?

www.persoonsvolgendezorg.nl

Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg

Artikel – Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie – Zorg+Welzijn

Integrale inkoop Wmo en Jeugdhulp Twente

Vanaf 2019 kopen gemeenten in Twente de Wmo en Jeugdhulp integraal in. Ze gaan resultaatgericht werken en laten het productdenken achter zich. Daarmee krijgt de transformatie van het zorglandschap een flinke impuls. Albertus Laan is co-projectleider van het proces dat hiervoor wordt doorlopen.

Voor de integrale inkoop van de Wmo en de Jeugdhulp ontwikkelden de gemeenten het Twents Model. Dit model wordt gebruikt bij de toekenning van ondersteuning, maar vormt ook de basis voor de inkoop.In het model worden vier soorten ondersteuningsbehoeften onderscheiden. Samen met de inwoner stelt de gemeente of verwijzer vast WELK RESULTAAT behaald moet worden en onder welke ondersteuningsbehoefte dit valt. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de omvang en duur van de ondersteuning. Vermenigvuldigd met de prijs per ondersteuningsbehoefte bepaalt dit het budget dat een aanbieder krijgt om het resultaat te behalen. De aanbieder bepaalt met de inwoner HOE hieraan invulling wordt gegeven en krijgt dus veel vrijheid. Met het Twents Model kan ook consultatie en diagnostiek, verblijf en maatregelhulp worden ingezet. Dit zijn aparte modules.

Albertus: “De afgelopen maanden is enorm hard gewerkt. Het Twents model is getest door gemeentelijke toegangen. Ook zijn verwijzers geraadpleegd. Er is een kwaliteitskader ontwikkeld en een barrieremodel vastgesteld om frauduleuze aanbieders te weren. Vervolgens hebben gemeenten reële prijzen vastgesteld, op basis van de AMvB Wmo en marktconsultaties met aanbieders. Daarnaast is een inkoopstrategie uitgewerkt. Sinds 12 juni is de inschrijving voor de aanbesteding geopend. Aanbieders kunnen zich inschrijven tot 31 juli. De gunning is begin oktober. Ondertussen werken we volop door aan de voorbereiding van de implementatie van het Twents Model. De nieuwe werkwijze gaat immers op 1 januari 2019 in.”

Meer achtergrondinformatie?


Placemat integrale inkoop Wmo en Jeugdhulp.
Of neem contact op met Albertus Laan, t. 053 433 05 48.

Evaluatie stelsel jeugdhulp Enschede

Bureau HHM evalueerde het jeugdhulpstelsel van de gemeente Enschede. Voor het onderzoek voerden we gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede. Ook spraken we met belangrijke partners, waaronder verwijzers en aanbieders van zorg en ondersteuning, bestudeerden we documenten en analyseerden we cijfers over het gebruik van jeugdhulp. De uitkomsten van het onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de jeugdwet.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Enschede de afgelopen jaren goed in staat is gebleken om hulpvragen van jeugdigen en opvoeders te beantwoorden. Er waren nauwelijks wachtlijsten en ook deden zich geen excessen voor. Wijkteams kunnen hulpvragen steeds beter en sneller signaleren, als gevolg van contacten die zij hebben opgebouwd met partners in wijken. Tegelijk blijkt dat de transformatie van de zorg en ondersteuning nog grotendeels vorm moet krijgen. In de gemeente Enschede gaat het daarbij om investeringen in preventie en voorliggende voorzieningen, om doorontwikkeling van de wijkteams en om innovatie van de tweedelijns hulpverlening. Dit moet gebeuren met een afnemend budget en tegen de achtergrond van oplopende financiële tekorten. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook invulling geven aan een inhoudelijke dialoog met partners over wat in welke situatie passende zorg en ondersteuning is en wat de gezamenlijke ontwikkelopgaven zijn. De wijze waarop de jeugdhulp vanaf 2019 wordt ingekocht (integraal en resultaatgericht, met inhoudelijke ontwikkeltafels) biedt daarbij een grote kans om de benodigde transformatie een impuls te geven.

Meer informatie: Albertus Laan.

Gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen

Welke tarieven hanteren centrumgemeenten voor het Beschermd Wonen en wat is de ontwikkeling hierin? Met deze vraag zijn wij begin 2018 aan de slag gegaan voor het Ministerie van VWS. Aanleiding was het (toen nog) voornemen in het Regeerakkoord om de Wlz open te stellen voor mensen met een psychiatrische aandoening die langdurig zorg nodig hebben. Er is behoefte aan inzage in de effecten.
 
Zie de rapportage gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen. Naast de tarieven, gaat het rapport ook in op de omvang van het pgb Beschermd Wonen.         

VGN: Manifest – investeer in betere zorg voor mensen met EMB

Voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) is een persoons- en ontwikkelingsgerichte benadering belangrijk om een kans te hebben om nieuwe vaardigheden te leren of nieuwe uitdagingen aan te gaan. In dit kader heeft bureau HHM bijgedragen aan een actualisatie van Zorgprofiel VG8. Naar aanleiding van deze actualisatie roepen BOSK, KansPlus, VG Netwerken en de VGN de politiek in een gezamenlijk opgesteld manifest op meer middelen beschikbaar te stellen voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Het onderzoek maakt duidelijk dat een herijking van de Zorgprofielen helpt om nog beter aan te sluiten bij de zorgvraag van mensen.
 
De VGN vroeg bureau HHM om vanuit cliëntperspectief te komen tot een geactualiseerde omschrijving van Zorgprofiel VG8, zowel qua inhoud als kosten. De actualisatie maakte allereerst duidelijk dat dit zorgprofiel wordt toegewezen aan twee groepen mensen met zeer uitgebreide beperkingen: EMB-cliënten en VG-cliënten met geriatrische aandoeningen.
 
Uit onderzoek van onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de huidige kwaliteit van zorg behoorlijk is. De zogenoemde ‘basiszorg’ is toereikend. Projectleider Patrick Jansen: “Denk hierbij aan zaken als ADL, eten & drinken en activiteiten. Dit beeld wordt breed gedeeld door professionals en bestuurders.” Echter door ‘krapte’ schiet de individuele aandacht en alertheid te kort voor met name de EMB-cliënten.
 
 “Uit het kostprijsonderzoek van de NZa blijkt dat zorginstellingen de ruimte binnen het VG8 al oprekken door extra middelen beschikbaar te stellen via interne herschikking. Het risico is dat dit ten koste gaat van de zorg en ondersteuning van anderen. Het is mooi om te zien dat de gedreven- en betrokkenheid van medewerkers bij iedere cliënt hoog is. Bij EMB-cliënten gaat het vergroten van de eigen regie echt in kleine stapjes en het kost vaak meer tijd om aan te sluiten bij de mogelijkheden en interesses van de cliënt”, aldus Jansen.
 
In samenwerking met platform EMB, cliëntorganisaties en wetenschappelijke experts kwamen wij tot een geactualiseerd profiel. Daarnaast hebben we nu ook een werkend format dat eventueel gebruikt kan worden voor de actualisatie van andere zorgprofielen.
 
Jansen: “Dit onderzoek maakte ons duidelijk dat er sinds de introductie van de ZZP-systematiek veranderingen zijn ontstaan waardoor het de moeite waard is om de andere Zorgprofielen ook te actualiseren op inhoud en kosten. Zo was ontwikkelingsgericht destijds geen begeleidings- doel in het Zorgprofiel VG8. Nu vinden alle betrokkenen dat ook voor deze mensen sprake moet zijn van ontwikkelingsgerichte zorg. Bij de introductie van de ZZP-systematiek was het aantal VG-cliënten met geriatrische aandoeningen bovendien beperkt. Daarom was hiervoor geen specifieke omschrijving gemaakt. De verwachting is dat de omvang van deze groep de komende jaren sterk zal toenemen en rechtvaardigt dit een afzonderlijke omschrijving van inhoud en kosten.”
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht naar de Tweede Kamer

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is opgericht om gemeenten te ondersteunen met kennis, coaching en begeleiding om een integrale aanpak vorm te geven. In opdracht van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS voerden wij een evaluatieonderzoek uit. De rapportage van dit onderzoek is deze week, samen met een kamerbrief van staatsecretaris Paul Blokhuis, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De evaluatie geeft antwoord op de vraag in welke mate de stichtingsvorm heeft bijgedragen aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van overgewicht bij kinderen, de onafhankelijkheid ten opzichte van andere partijen, de transparantie over het bestuur en de besluitvorming en de slagvaardigheid in de uitvoering. Op basis van deskresearch en interviews met medewerkers van de stichting en externe partijen analyseerden wij het functioneren van de stichting.

Projectleider Peter Bakker: ‘Uit de interviews werd duidelijk dat de stichting sinds de oprichting als slagvaardiger en onafhankelijker wordt gezien. Publiek-private samenwerking (PPS) zien betrokkenen als cruciaal omdat beide partijen invloed hebben op de beweeggewoonten van kinderen en gezinnen. Doordat JOGG een duidelijke visie op PPS heeft uitgewerkt en daar naar handelt, is JOGG goed in staat om haar onafhankelijkheid ten opzichte van private partners te bewaken.’

Meer lezen?
Rapport Evaluatie stichting JOGG Van convenant naar stichting

Facts and Figures Zorg Thuis

Bij ActiZ leeft de vraag hoe de zorg voor kwetsbare mensen thuis op de juiste wijze moet worden georganiseerd en bekostigd. Om deze discussie goed te voeren en naar oplossingsrichtingen te kijken brengen wij de ‘facts en figures’ in kaart.

Facts en figures gericht op de vormgeving van chronische verzorging in de wijk, knelpunten die daarbij worden ervaren op de grensvlakken met andere wetten en de wijze waarop woonvormen aansluiten bij de behoefte van kwetsbare mensen die langer thuis wonen. Hierbij brengen we de volgende vier onderdelen in kaart:

 • De omvang en samenstelling van de doelgroep.
 • De wijze waarop chronische verzorging in de wijk is vormgegeven.
 • De wijze waarop verpleging en verzorging wordt geboden op het grensvlak van verschillende zorgwetten.
 • De wijze waarop woonvormen aansluiten bij de zorgbehoefte van kwetsbare mensen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven en die nu langer thuis wonen.

Onderzoek wachtlijsten en gebruik van casemanagement dementie

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet bureau HHM onderzoek naar wachtlijsten, wachttijden en het gebruik van casemanagement dementie. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitgevoerd, zodat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij de nadere regel die op 1 december 2018 in werking treedt.

In het najaar van 2018 zijn aanbieders verplicht om maandelijks eenduidige wachtlijstcijfers op te leveren. De Nza bereidt hiervoor op dit moment een nadere regel voor. Volgens deze regel staat iemand op de wachtlijst wanneer hij of zij langer dan zes weken moet wachten op toegang tot casemanagement. Het gaat hier om casemanagement in de breedste zin van het woord, dus zowel specialistisch als generalistisch casemanagement.

Vooruitlopend op deze regel wil het ministerie van VWS de Tweede Kamer na het zomerreces informeren over de huidige omvang van de wachtlijsten en het gebruik van casemanagement dementie. Bureau HHM onderzoekt daarom de komende maanden hoeveel mensen gebruikmaken van casemanagement dementie ten opzichte van het aantal (thuiswonende) mensen met dementie in Nederland, hoeveel mensen momenteel langer dan zes weken wachten op casemanagement dementie en wat de oorzaken van de wachtlijsten zijn. Deze resultaten kunnen worden beschouwd als een 0-meting. Ook onderzoeken we wat de redenen zijn voor mensen – die thuis wonen met dementie – om geen casemanagement te gebruiken.

Projectleider Patrick Jansen: ‘Je kunt hierbij denken aan redenen zoals dat mensen niet gewezen zijn op het bestaan van casemanagement. Of dat ze geen behoefte hebben aan casemanagement omdat de wijkverpleging of andere vormen van zorg voldoende ondersteuning bieden.’
 
Meer weten? Neem contact op met Patrick Jansen of Lennart Homan.

Pact voor de Ouderenzorg: thema eenzaamheid

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tekende vorige maand met zo’n 35 partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Het thema eenzaamheid houdt ook HHM’ers bezig, zo blijkt uit dit verhaal.   

Toe aan de volgende stap in je carričre?

Senior adviseur Zorgorganisaties
 
Wij zoeken
Een gedreven en enthousiaste senior organisatieadviseur, met een stevig netwerk in de zorg, die ervaring heeft met het realiseren van blijvende verbeteringen in de (langdurige) zorg. Krijg jij mensen in beweging en kun je snel schakelen tussen bestuur, beleid en uitvoering en beschik je over aantoonbare acquisitievaardigheden? Dan ben jij misschien wel degene die ons team komt versterken!
 
Je werkt voor verschillende opdrachtgevers door heel het land. Je draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen en buiten bureau HHM. Je ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van dienstverlening en advieswerk en trekt de bijbehorende adviesprocessen. Je bent initiatiefrijk en jaagt nieuwe ontwikkelingen en innovaties voor zorgaanbieders in de VVT, GZ en GGZ aan. Je hebt visie en draagt deze professioneel uit.
 
Om ervoor te zorgen dat we optimaal profiteren van elkaars kennis, brainstormen we regelmatig op ons kantoor in Enschede. We faciliteren kennisdeling en gaan er vanuit dat jij hierin een proactieve rol speelt.
 
Jij:

 • Hebt academisch werk- en denkniveau
 • Hebt minimaal 10 jaar (advies-)ervaring in de (langdurige) zorg
 • Hebt een netwerk in de zorg op bestuurlijk niveau
 • Hebt sterke acquisitievaardigheden
 • Bent proactief en inhoudelijk sterk; een autoriteit op je terrein
 • Bezit humor, inventiviteit, analytisch vermogen

 
Bureau HHM
Onze opdrachtgevers zijn divers en de opdrachten ook. We staan met onze voeten in de klei, bijvoorbeeld in zorgorganisaties en bij gemeenten. Daarnaast werken we ook aan toonaangevende onderzoeken op landelijk niveau. De afwisseling hiertussen maakt dat het werk als senior adviseur bij ons zeer divers en uitdagend is en dat vraagt van jou flexibiliteit en snel schakelen. We kunnen een goede vertaalslag maken van het landelijk beleid naar de dagelijkse praktijk en andersom. Daarin zit de blijvende verbetering.
 
Bureau HHM kenmerkt zich door passie voor de zorg. We hebben een enthousiast team, dat collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan.
 
Interesse
Stuur je motivatiebrief en cv voor maandag 23 april naar personeelszaken@hhm.nl
Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Dineke Hogenhout, t. 053 433 05 48.

 
 
 

 

Pact voor de transformatie

Vanuit de gevoelde noodzaak dat het met de transformatie in het sociaal domein niet hard genoeg gaat, hebben de bureaus HHM en BMC advies de handen ineen geslagen. Samen met bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties hebben we nagedacht over de belangrijkste opgaven voor die transformatie en over de bestuurlijke urgentie om die in de komende bestuursperiode daadwerkelijk aan te pakken. Dit heeft geleid tot een scherp beeld van wat er de komende jaren nodig is: een PACT voor de TRANSFORMATIE!

Transformatie is niet eenvoudig, wel urgent. Zonder transformatie is er geen passende ondersteuning voor inwoners en loopt de gemeente financieel vast. Een eenzijdig beleid gericht op kostenbeheersing door een strikte toegang, budget en tariefkortingen werkt niet. Het benut niet de potentie van vernieuwing en een aanpak zonder vernieuwing werkt niet. Dat versmalt de dialoog tot scherpe onderhandelingen met aanbieders, waarbij de negatieve financiële consequenties uiteindelijk altijd bij de gemeente terecht komen.

Het één moet dus met het ander gecombineerd worden om tot een gerichte ontwikkeling te komen. Wanneer alle betrokken partijen zich committeren aan de beoogde vernieuwing, binnen een set van randvoorwaarden, kaders, spelregels en condities (zoals een beschikbaar budget en het delen van financiële risico’s), kan vernieuwing tot stand komen.

Wij gunnen u een mooie samenwerking met de partners in uw gemeente, in een PACT voor de TRANSFORMATIE. En om u te helpen de overgang van een onderhandeltafel naar een ontwikkeltafel te realiseren, hebben we alvast een TOP VIJF van COLLEGEAFSPRAKEN geformuleerd.

Met vriendelijke groet,

Frans Vos, BMC Advies, 06 – 20 53 24 06
Nico Dam, bureau HHM, 06 – 53 30 37 60
Machteld Koelewijn, BMC Advies, 06 – 27 25 32 66
Albertus LaanLaan, bureau HHM, 06 – 53 62 43 42

Download de posterkaart #HoeDan

Download het essay ‘Pact voor de Transformatie’

Start HHM Talent

Bureau HHM wil talentvolle starters opleiden tot volwaardige professionals in de (langdurige) zorg, zodat zij uiteindelijk bij kunnen dragen aan betere zorg voor kwetsbare mensen in Nederland. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar beleidsmedewerkers of (intern) adviseurs die het zorglandschap overzien en snappen hoe het sociaal domein en de combinatie met de langdurige zorg er uit zien. Wij constateren een gat in de huidige opleidingen voor jonge mensen op het gebied van samenwerking en verandering binnen en tussen organisaties. Dat is een thema waarin HHM juist sterk is. Bovendien wil HHM kennis vermenigvuldigen door het te delen.

Daarom gaan zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten en bureau HHM de verbinding aan om samen te werken in een talentenprogramma gericht op het snijvlak tussen de langdurige zorg en het sociale domein. Het talentenprogramma is 15 maart gestart.

Het idee is om talentvolle starters de kans te bieden zich te ontwikkelen als (intern)adviseur in de langdurige zorg onder het label ‘HHM Talent’. In een periode van 2 jaar worden er verschillende opdrachten uitgevoerd waarbij Talenten rouleren tussen de organisaties.

Het doel
Met dit programma willen wij talentvolle starters:

 • Onze kennis over de langdurige zorg overdragen.
 • Enthousiasmeren en equiperen voor het combineren van meerdere kennisgebieden met als doel betere zorg voor kwetsbare mensen.
 • De kans bieden zichzelf te ontwikkelen tot volwaardig adviseur/ zorgprofessional met een brede scope.
 • Verschillende opdrachten laten uitvoeren bij verschillende opdrachtgevers gedurende een periode van twee jaar.

En willen wij zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten helpen bij:

 • Het uitvoeren van verdiepende projecten waar het eigen personeel niet aan toe komt.
 • Het versterken van de kwaliteit van hun organisatie door projectmatig hoog opgeleide jonge mensen in te zetten.
 • Het gericht en met een kwalitatief goede back up vanuit HHM experimenteren met verbeteringen.
 • Het enthousiasmeren van jonge, hoog opgeleide mensen om in de langdurige zorg en/of het sociale domein te werken.

Er is nog plek voor nieuwe talenten en nieuwe opdrachtgevers: bekijk de vacaturetekst.

Neem voor vragen en aanmelden contact op met Lennart Homan

Inventarisatie pgb Beschermd Wonen

Ter voorbereiding van het beleid op gebied van pgb beschermd wonen, was de centrumgemeente Utrecht geďnteresseerd in het beleid van andere centrumgemeenten op dit thema. Dit vormde onderdeel van een breder onderzoek naar het gebruik van pgb. In de inventarisatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Definitie van beschermd wonen
 2. Mogelijkheden voor een pgb in de thuissituatie
 3. Het toegangsproces
 4. Gestelde eisen aan de kwaliteit, het beheer, het tarief en de besteding
 5. Afbakening met gebruikelijke zorg en lokale Wmo
 6. Toegangsmogelijkheden voor nieuwe aanbieders

Lees hier de bevindingen.

Afstudeeronderzoek naar de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Voor haar master Health Sciences (University of Twente) doet Rosemarijn Kramp bij bureau HHM een afstudeeronderzoek naar de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Zij is met name geďnteresseerd in hoe verpleeghuizen de verandering maken naar meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning. In haar onderzoek gaat zij bij verschillende verpleeghuizen toetsen of er bepaalde factoren zijn die deze verandering bevorderen of belemmeren.

Transformatie: van #Hoe_Dan naar #Doe_Dan

‘Doen: aan de slag!’
Dit is het moment om door te pakken: We hebben zicht op de opgaven; het sociaal domein kennen we nu veel beter dan in 2015. Het is zaak om nu een nieuwe praktijk te realiseren: zo gewoon als mogelijk. Dat is de ambitie van de deelnemers aan de Werkconferentie #HoeDan.

Transformatie vraagt om nieuwe werkwijzen, meer samenhang en samenwerking in het sociaal domein en een andere wijze van sturing, contractering en verantwoording (Bent u geholpen? Waarvoor? En waardoor?).

Laten we niet op de tekentafel een geheel nieuwe aanpak ontwerpen, maar nu op basis van wat we al weten gewoon aan de slag gaan: #DoeDan. Zo luidde de belangrijkste conclusie van de Werkconferentie #HoeDan op 15 februari in Soesterberg over de transformatieopgaven voor de nieuwe collegeperiode 2018-2022.

Leerkring
De door bureau HHM en BMC Advies georganiseerde werkconferentie vormde het slot van drie leerkringen over de transformatie in het sociaal domein. Tijdens die leerkringbijeenkomsten ontmoetten deelnemers afkomstig uit zorg en welzijnsorganisaties, gemeenten, VNG en andere landelijke organisaties elkaar om door te praten en ervaringen uit te wisselen over de vernieuwingen in het sociaal domein.

In drie bijeenkomsten stonden de volgende thema’s centraal:

 • Aansluiten bij het inwonersperspectief
 • Sturen op de transformatie
 • Innovatie van de dienstverlening

 
Werkconferentie
Tijdens de Werkconferentie #HoeDan hebben Nico Dam (HHM) en Frans Vos (BMC Advies) de uitkomsten van de leerkringen gepresenteerd. Marcel Boogers (Universiteit Twente) ging in op de noodzakelijke bestuurskracht voor de transformatie. Onder leiding van Machteld Koelewijn is gediscussieerd over de opbrengsten uit de deelsessies en de vertaling naar collegeafspraken voor de nieuwe bestuursperiode 2018-2022.

Visualisatie voor gemeente
De uitkomsten van de werkconferentie worden vertaald naar een aantal concrete afspraken voor de nieuwe college-akkoorden 2018-2022.

Begin maart stellen HHM en BMC Advies het visuele verslag van de werkconferentie beschikbaar aan elke gemeente in Nederland. Aanvragen kan bij: secretariaat@hhm.nl en secretariaatadvies@bmc.nl.
 
Meer informatie
n.dam@hhm.nl, 06- 53303760
fransvos@bmc.nl, 06- 20532406

Eigen regie ouderen door persoonsvolgende zorg

De keuze van de cliënt vereenvoudigen en de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften, dat is het doel van het experiment Persoonsvolgende Zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. Zorg+Welzijn berichtte deze maand uitgebreid over dit experiment waarvan bureau HHM de resultaten meet.

Bureau HHM monitort de resultaten door gesprekken te houden met cliënten en vragenlijsten uit te zetten. Maartje Hanning verzorgt de monitor in Zuid-Limburg: “Het mooie aan dit experiment is dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Met de monitor willen we in beeld brengen welke informatie en ondersteuning cliënten gebruiken om keuzes te maken en of de geleverde zorg aansluit bij de wensen en behoeften.”

In Rotterdam loopt een soortgelijk experiment binnen de gehandicaptenzorg. Beide experimenten zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Ook hier meet bureau HHM de resultaten op cliëntniveau. De NZa verricht voor beide regio’s een kwantitatieve monitor. Maartje: “Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten. We verwachten in april de tussentijdse uitkomsten te presenteren.”

Meer weten over dit onderzoek?
Neem dan contact op met Maartje Hanning of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer lezen?

Artikel – Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie – Zorg+Welzijn

www.persoonsvolgendezorg.nl

Werkconferentie #HOE_DAN over dé opgaven in het sociaal domein

De transformatieopgaven concretiseren en vertalen naar de praktijk. Dat is het doel van de werkconferentie #HOE_DAN Over dé opgaven in het sociaal domein voor de aankomende bestuursperiode. Bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties zijn van harte uitgenodigd mee te denken.

Thema’s die tijdens de Werkconferentie aan de orde komen
• Transformatie vanuit het perspectief van inwoners;
• Sturen op verandering; realiseren van maatschappelijke winst;
• Zorgvernieuwing in de praktijk: bouwstenen voor realisatie.

Programma
Presentatie: Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en Regionaal Bestuur Universiteit Twente: Noodzakelijke
bestuurskracht voor de transformatie
Presentatie: Nico Dam, partner HHM, en Frans Vos, partner BMC: Opgaven voor de transformatie: #HOE_DAN
Werkgroepsessies: Verdieping en concretisering van de transformatie sociaal domein naar college-afspraken
Dagvoorzitter: Machteld Koelewijn, partner BMC

Datum: donderdag 15 februari 2018
Tijd: 9.30 – 12.30 uur (aansluitend lunch)
Locatie: Kontakt der Kontinenten te Soesterberg

Leerkring: inspiratie en innovatie
Nico Dam, partner bij bureau HHM: “De opgaven zijn vaak wel helder, hoe je die in de praktijk realiseert niet. Daarom organiseerden BMC en bureau HHM enkele bijeenkomsten met een leerkring van sleutelfiguren uit openbaar bestuur, zorg- en welzijnsaanbieder. In de leerkring zijn we tot nieuwe innovatieve inzichten gekomen. Er is een goed beeld ontstaan over wat noodzakelijk is om de verandering te realiseren die de inwoner centraal stelt. Dit perspectief delen we graag tijdens de werkconferentie om hiermee te inspireren en aan te zetten tot innovatie.”

Inschrijving
Wilt u zich aanmelden voor deze werkconferentie? Klik dan “HIER!” Voor deelname aan deze werkconferentie vragen wij een bijdrage van € 95,- (exclusief btw).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Nico Dam, partner bureau HHM, via telefoonnummer (053) 433 05 48 of per e-mail: n.dam@hhm.nl, of met Frans Vos, partner bij BMC, via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail: fransvos@bmc.nl.

Gastcollege Ondernemendheid en Leiderschap

Sanja Bouman gaf maandag 8 januari een gastcollege aan de Hogeschool Arnhem- Nijmegen als onderdeel van het excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap. Dit extra programma is bedoeld voor HAN-studenten die de capaciteit hebben zich op het gebied van ondernemendheid en leiderschap te laten scholen en uit te dagen. Gastdocenten gaan in op hun persoonlijke verhalen en gemaakte keuzes.

Sanja vertelde over haar visie op leiderschap. Ze liet zien hoe ze in haar loopbaan patronen doorbrak en goede zorg en ondersteuning mogelijk maakte dwars door alle schotten heen. Het resultaat van het doorbreken van patronen: hogere kwaliteit van leven van cliënten, een sterkere ervaren regie en afname van de kosten. Zij lichtte kernwoorden van leiderschap toe met praktische voorbeelden: ‘Iedereen kan een leider zijn’, ‘Ontschotten kan alleen door de inhoud centraal te stellen en parallel te werken aan een cultuurverandering’ en ‘het kan wel’.

Sturen zonder macht is een vorm van leiderschap waar iedereen morgen mee aan de slag kan. Een student reageerde met: ‘Ik hoor op mijn werk heel vaak dat iets niet anders kan. Mijn ideeën stoppen bij collega’s die er al jaren werken. Dit verhaal motiveert mij om er morgen toch weer eens over te beginnen en ik heb nu al een idee wat ik ga zeggen.’

Bureau HHM vermenigvuldigt kennis door het te delen
In ruil voor dit college komt de programmacoördinator van de HAN binnenkort bij HHM een gastcollege geven. HHM vindt het belangrijk om kennis te delen en uit te wisselen. Dit doen we graag.

Bureau HHM zoekt talent

Sta jij aan de start van je carričre? Ben je geďnteresseerd in de zorg en het sociaal domein en nieuwsgierig naar het advieswerk? Wil je werken op het snijvlak van zorgorganisaties en gemeenten? En alles leren over samenwerkingsvraagstukken?

Wij hebben een uniek en uitdagend talentenprogramma ontwikkeld in samenwerking met diverse organisaties in de zorg. Je doet ervaring op bij verschillende zorg- of welzijnsorganisaties of gemeenten, zodat je een goed beeld krijgt van zaken die spelen binnen deze organisaties en gemeenten. Naast je werk volg je een intensief trainingsprogramma gericht op ketensamenwerking dat direct toepasbaar is in je werk!

De eerste ronde van het talentenprogramma sluit dinsdag 16 januari. Is deze datum verstreken en wil je solliciteren op een later moment? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bekijk de hele vacaturetekst.

 

Kenniscafé: Samen verder met Beschermd wonen

Van beschermd wonen in een instelling, naar zelfstandig wonen met zorg in de wijk. Hoe organiseer je deze transitie? Gemeenten en woningcorporaties in de regio Achterhoek zijn samen al een eind op weg en deelden hun bevindingen tijdens het Kenniscafé Beschermd Wonen in Arnhem. Lennart Homan begeleidt dit proces in de Achterhoek.
 
Meer dan vijftig beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en wethouders van zo’n dertig Gelderse gemeenten kwamen begin december naar het Kenniscafé om te horen hoe dit proces in de Achterhoek vorm en inhoud krijgt.
 
Lennart: “Wij brachten Achterhoekse gemeenten en woningcorporaties bij elkaar om de verschillende ideeën over de huisvestingsopgaaf beschermd wonen te delen. Door de de verschillende perspectieven te delen ontstaat er ruimte  om constructief aan een oplossing te werken.”
 
De succesfactor van de aanpak in de Achterhoek is volgens Lennart dat de doelgroep centraal staat: “De Achterhoek loopt voorop. Wonen wordt in veel gemeenten nog vaak gezien als vastgoed. Terwijl het juist gaat om de mensen die er gebruik van maken. Wat hebben die mensen nodig om zelfstandig te kunnen wonen?”
 
“In de Achterhoek zien we dat de opgave niet zozeer zit in het aantal beschikbare woningen maar in het type woning. De vraag is hoe we zorgen dat de juiste woningen op het juiste moment beschikbaar zijn. We hebben gezien dat op het moment dat je van elkaar weet hoe de dingen werken en de processen verlopen je veel voor elkaar kunt krijgen.”
 
De opdrachtgever is blij met de bijdrage van bureau HHM: “De gemeenten en corporaties gaven aan dat je voor het samenbrengen van kennis, ideeën en processen een onafhankelijk derde nodig hebt die kennis heeft van de doelgroep en de verschillende belangen van de stakeholders expliciet kan maken en respecteert. Een procesbegeleider die bovendien de vraag continu weet terug te brengen naar de inwoner. Dat is een rol die goed bij HHM past en het is mooi om wederom te zien dat dit werkt.”

Meer lezen?
De bijenkomst was een initiatief van de Provincie Gelderland. Op wonenenruimte.gelderland.nl leest u meer.
 
Publicatie Zicht op uitstroom
HHM-adviseurs Nico Dam en Sylvia Schutte schreven eerder in samenwerking met Platform 31 een stappenplan om grip te krijgen op de mogelijke uitstroom Beschermd Wonen.

Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld

“Als inwoners en professionals samen onderzoeken wat de hulpvraag is, en de regie bij de inwoner ligt, mag een uniforme werkwijze niet missen” dat zegt Erik-Jan Vlietman in Het Brein, de onafhankelijke bijlage van Pulse Media Group die vandaag bij de Volkskrant verscheen.

In het interview legt hij uit waarom een uniforme werkwijze waarbij de regie bij de inwoner ligt, zo belangrijk is en welke bijdrage de methodiek Levenskracht hieraan kan leveren. Levenskracht is de praktische aanpak voor gemeenten, wijkteams en professionals en motiveert inwoners. Erik-Jan is vanuit bureau HHM actief betrokken bij Levenskracht: “Termen als zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie worden veel gebruikt. In de praktijk zie ik dat professionals in het sociaal team het moeilijk vinden om hier vorm en inhoud aan te geven. Want hoe zorg je nu dat je de eigen kracht van een inwoner zoveel mogelijk aanspreekt en wat is zijn eigen kracht eigenlijk? Waar liggen zijn of haar sterke punten en waar is hulp bij nodig? Levenskracht stelt professionals in staat om dit samen met de inwoner en zijn of haar netwerk in beeld te brengen.”

Lees het interview Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld.

Verhalenketting: Een mooie start van de week!

Indrukwekkende, ontroerende en mooie momenten. In ons werk als adviseur maken wij dagelijks heel wat mee. Een aantal van deze momenten delen wij graag in de vorm van inspirerende verhalen. De volgende in de reeks is een verhaal van Ina Diermanse.

Haar verhaal gaat over een Haags verpleeghuis waaraan zij vanuit het programma ‘Waardigheid en Trots’ is verbonden.

Een mooie start van de week! – Door Ina Diermanse

Openstellen Wlz voor GGZ-cliënten

Blokhuis wil Wlz openstellen voor GGZ-cliënten, dat kopte Zorgvisie vandaag. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil eerst onderzoek laten doen naar de effecten van het openstellen van de Wlz voor GGZ-cliënten.

Bureau HHM deed eerder dit jaar onderzoek naar de inschatting van de omvang indien de grondslag psychische stoornis wordt toegevoegd aan de Wlz. Destijds hebben zorgaanbieders inhoudelijke informatie geleverd over GGZ-cliënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Op basis van die gegevens is de inschatting dat minimaal 11.750 GGZ-cliënten toegang gaan krijgen tot de Wlz en maximaal 16.250 cliënten.

Patrick Jansen: “Het is goed om te zien dat de staatssecretaris een aantal uitvoeringstoetsen gaat uitzetten om snel stappen voorwaarts te kunnen zetten.”

Inventarisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Holland Rijnland

Het VNG-bestuur heeft eind 2015 de Toekomstvisie Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) vastgesteld. Voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland was dit aanleiding om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomstige uitvoering van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Om van visie naar uitvoering te komen is inzicht nodig in de huidige samenstelling van deze doelgroepen. Bureau HHM voerde in opdracht van de centrumgemeente Leiden een inventariserend onderzoek uit. Daarbij stonden onderstaande vragen centraal:

 • Hoe ziet de inrichting van vraag en aanbod in onze regio er uit?
 • Hoe groot is de groep die nu of op termijn kan uitstromen naar zelfstandig wonen?
 • Hoe groot is de groep die altijd aangewezen blijft op Beschermd Wonen?
 • Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders om de uitstroom te realiseren?
 • Welke oplossingen zien zorgaanbieders?

Bureau HHM heeft voor verschillende gemeenten dergelijk onderzoek uitgevoerd. Zie hierover ook de publicatie ‘Zicht op uitstroom’, waarin wij samen met Platform 31 een aanpak publiceerden.

Renske Gercama, (centrum)gemeente Leiden: “Het gaat bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang om een relatief maar zeer diverse groep kwetsbare mensen. Inzicht in deze diversiteit is cruciaal om in de toekomst vraag en aanbod optimaal aan te laten sluiten.”

Benieuwd wat een dergelijk onderzoek uw regio kan opleveren? Of benieuwd naar meer informatie over de inventarisatie in Holland-Rijnland? Lennart Homan en Sylvia Schutte vertellen u er graag meer over.

Rapportage

Care2Share wint de prijsvraag WHO CARES tijdens Dutch Design Week

Zojuist is tijdens de Dutch Design Week bekendgemaakt dat Care2Share winnaar is van het WHO CARES project.
Patrick Jansen van bureau HHM maakt onderdeel uit van het winnende team.
‘Care2Share en het abonnement op goed leven’ is een project van NOHNIK, architecture and landscapes, Stadskwadraat, BeweegStrateeg en bureau HHM. Care2Share is een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning in een toekomstbestendige Oosterparkwijk in Groningen.

Meer weten? Bekijk de website van Care2Share

Programma bijeenkomst Beschermd Wonen is bekend!

Tijdens de plenaire start vertelt Sylvia Schutte over de ontwikkelingen binnen beschermd wonen: onder andere de decentralisatie naar gemeenten en de zoektocht naar passende vormen van zorg en huisvesting. Evelien Rijken vertelt u over het perspectief van gemeenten. Hoe verlopen processen? Waarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk?

Vervolgens zijn er twee interactieve workshops waarin we met elkaar in gesprek gaan. In de workshops kruipt u in de huid van de cliënt, het team en de gemeente. Hieronder ziet u het uitgebreide programma. Tevens kunt u zich via dit formulier aanmelden.

Graag tot ziens op 6 of 16 november.

Twentse aanpak pgb’s

De Twentse gemeenten zoeken naar de best passende zorg voor cliënten beschermd wonen. Zij kwamen erachter dat Zorg in natura (Zin) cliënten hierin soms beter faciliteert dan een persoonsgebonden budget (pgb).

Onder andere op basis van het dossieronderzoek bij pgb-cliënten dat bureau HHM in 2016 uitvoerde voor centrumgemeente Enschede. Hieruit bleek dat veel dossiers incompleet of verouderd waren, of declaraties niet consequent waren met afspraken uit het ondersteuningsplan. Daarover maakte de gemeente zich zorgen. Daarom heeft zij samen met aanbieders een kwaliteitskader opgesteld. Op Skipr is te lezen dat de Twentse gemeenten het pgb voor beschermd wonen daarom sterk hebben teruggedrongen. Zo kun je de kwaliteit voor beschermd wonen waarborgen.

Heeft u ook behoefte aan systematisch inzicht in de pgb-dossiers voor beschermd wonen? Of worstelt u met het bewaken van de kwaliteit voor pgb-houders?

Evelien Rijken en Louise Pansier denken graag met u mee. Neem contact op via 053 – 433 05 48.

Werkwijzer ‘Medisch noodzakelijk verblijf GGZ’

In een rapport van 28 februari 2017 geeft het Zorginstituut Nederland helderheid over wanneer sprake is van medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Zorginstituut signaleert daarbij dat in de huidige praktijk cliënten vaak langer dan nodig klinisch zijn opgenomen. Het behandeldoel is bijvoorbeeld bereikt, maar cliënten kunnen niet worden ontslagen omdat vervolgvoorzieningen ontbreken.

 
In opdracht van GGZ Nederland, MIND, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ontwikkelt bureau HHM een ‘Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf’. Hierin wordt beschreven welke inspanningen van zorgaanbieders, maar ook van gemeenten en zorgverzekeraars mogen worden verwacht om (langere) niet medisch noodzakelijk opname te voorkomen en hoe wordt vastgesteld of aan die voorwaarden is voldaan.

 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen of Sylvia Schutte

Uitnodiging bijeenkomst beschermd wonen: Samen in beweging

Bureau HHM organiseert in november twee bijeenkomsten voor aanbieders van beschermd wonen. In deze bijeenkomst wordt u klaargestoomd voor toekomstige veranderopgaven, het biedt u kans om ervaringen, vragen en ideeën uit te wisselen.

Vragen waar aanbieders van beschermd wonen mee worstelen:

 • Hoe zorgen we voor passende ondersteuning in combinatie met passende huisvesting? Welke nieuwe vormen zijn er?
 • Hoe geven we vorm aan de uitstroom richting zelfstandig wonen, aangezwengeld door de commissie Dannenberg?
 • Wat vragen de huidige ontwikkelingen van onze teams (intern) en onze samenwerking in de keten (extern)?

Alle informatie over de bijeenkomst vindt u in deze uitnodiging. Via deze uitnodiging kunt u zich aanmelden.

Wij zien u graag op één van de twee bijeenkomsten.