Werk type: Actueel

Evaluatie stelsel jeugdhulp Enschede

Bureau HHM evalueerde het jeugdhulpstelsel van de gemeente Enschede. Voor het onderzoek voerden we gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Enschede. Ook spraken we met belangrijke partners, waaronder verwijzers en aanbieders van zorg en ondersteuning, bestudeerden we documenten en analyseerden we cijfers over het gebruik van jeugdhulp. De uitkomsten van het onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de jeugdwet.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Enschede de afgelopen jaren goed in staat is gebleken om hulpvragen van jeugdigen en opvoeders te beantwoorden. Er waren nauwelijks wachtlijsten en ook deden zich geen excessen voor. Wijkteams kunnen hulpvragen steeds beter en sneller signaleren, als gevolg van contacten die zij hebben opgebouwd met partners in wijken. Tegelijk blijkt dat de transformatie van de zorg en ondersteuning nog grotendeels vorm moet krijgen. In de gemeente Enschede gaat het daarbij om investeringen in preventie en voorliggende voorzieningen, om doorontwikkeling van de wijkteams en om innovatie van de tweedelijns hulpverlening. Dit moet gebeuren met een afnemend budget en tegen de achtergrond van oplopende financiële tekorten. De uitdaging voor de komende jaren is dan ook invulling geven aan een inhoudelijke dialoog met partners over wat in welke situatie passende zorg en ondersteuning is en wat de gezamenlijke ontwikkelopgaven zijn. De wijze waarop de jeugdhulp vanaf 2019 wordt ingekocht (integraal en resultaatgericht, met inhoudelijke ontwikkeltafels) biedt daarbij een grote kans om de benodigde transformatie een impuls te geven.

Meer informatie: Albertus Laan.

Gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen

Welke tarieven hanteren centrumgemeenten voor het Beschermd Wonen en wat is de ontwikkeling hierin? Met deze vraag zijn wij begin 2018 aan de slag gegaan voor het Ministerie van VWS. Aanleiding was het (toen nog) voornemen in het Regeerakkoord om de Wlz open te stellen voor mensen met een psychiatrische aandoening die langdurig zorg nodig hebben. Er is behoefte aan inzage in de effecten.
 
Zie de rapportage gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen. Naast de tarieven, gaat het rapport ook in op de omvang van het pgb Beschermd Wonen.         

VGN: Manifest – investeer in betere zorg voor mensen met EMB

Voor mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) is een persoons- en ontwikkelingsgerichte benadering belangrijk om een kans te hebben om nieuwe vaardigheden te leren of nieuwe uitdagingen aan te gaan. In dit kader heeft bureau HHM bijgedragen aan een actualisatie van Zorgprofiel VG8. Naar aanleiding van deze actualisatie roepen BOSK, KansPlus, VG Netwerken en de VGN de politiek in een gezamenlijk opgesteld manifest op meer middelen beschikbaar te stellen voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Het onderzoek maakt duidelijk dat een herijking van de Zorgprofielen helpt om nog beter aan te sluiten bij de zorgvraag van mensen.
 
De VGN vroeg bureau HHM om vanuit cliëntperspectief te komen tot een geactualiseerde omschrijving van Zorgprofiel VG8, zowel qua inhoud als kosten. De actualisatie maakte allereerst duidelijk dat dit zorgprofiel wordt toegewezen aan twee groepen mensen met zeer uitgebreide beperkingen: EMB-cliënten en VG-cliënten met geriatrische aandoeningen.
 
Uit onderzoek van onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de huidige kwaliteit van zorg behoorlijk is. De zogenoemde ‘basiszorg’ is toereikend. Projectleider Patrick Jansen: “Denk hierbij aan zaken als ADL, eten & drinken en activiteiten. Dit beeld wordt breed gedeeld door professionals en bestuurders.” Echter door ‘krapte’ schiet de individuele aandacht en alertheid te kort voor met name de EMB-cliënten.
 
 “Uit het kostprijsonderzoek van de NZa blijkt dat zorginstellingen de ruimte binnen het VG8 al oprekken door extra middelen beschikbaar te stellen via interne herschikking. Het risico is dat dit ten koste gaat van de zorg en ondersteuning van anderen. Het is mooi om te zien dat de gedreven- en betrokkenheid van medewerkers bij iedere cliënt hoog is. Bij EMB-cliënten gaat het vergroten van de eigen regie echt in kleine stapjes en het kost vaak meer tijd om aan te sluiten bij de mogelijkheden en interesses van de cliënt”, aldus Jansen.
 
In samenwerking met platform EMB, cliëntorganisaties en wetenschappelijke experts kwamen wij tot een geactualiseerd profiel. Daarnaast hebben we nu ook een werkend format dat eventueel gebruikt kan worden voor de actualisatie van andere zorgprofielen.
 
Jansen: “Dit onderzoek maakte ons duidelijk dat er sinds de introductie van de ZZP-systematiek veranderingen zijn ontstaan waardoor het de moeite waard is om de andere Zorgprofielen ook te actualiseren op inhoud en kosten. Zo was ontwikkelingsgericht destijds geen begeleidings- doel in het Zorgprofiel VG8. Nu vinden alle betrokkenen dat ook voor deze mensen sprake moet zijn van ontwikkelingsgerichte zorg. Bij de introductie van de ZZP-systematiek was het aantal VG-cliënten met geriatrische aandoeningen bovendien beperkt. Daarom was hiervoor geen specifieke omschrijving gemaakt. De verwachting is dat de omvang van deze groep de komende jaren sterk zal toenemen en rechtvaardigt dit een afzonderlijke omschrijving van inhoud en kosten.”
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht naar de Tweede Kamer

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is opgericht om gemeenten te ondersteunen met kennis, coaching en begeleiding om een integrale aanpak vorm te geven. In opdracht van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS voerden wij een evaluatieonderzoek uit. De rapportage van dit onderzoek is deze week, samen met een kamerbrief van staatsecretaris Paul Blokhuis, aangeboden aan de Tweede Kamer.

De evaluatie geeft antwoord op de vraag in welke mate de stichtingsvorm heeft bijgedragen aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van overgewicht bij kinderen, de onafhankelijkheid ten opzichte van andere partijen, de transparantie over het bestuur en de besluitvorming en de slagvaardigheid in de uitvoering. Op basis van deskresearch en interviews met medewerkers van de stichting en externe partijen analyseerden wij het functioneren van de stichting.

Projectleider Peter Bakker: ‘Uit de interviews werd duidelijk dat de stichting sinds de oprichting als slagvaardiger en onafhankelijker wordt gezien. Publiek-private samenwerking (PPS) zien betrokkenen als cruciaal omdat beide partijen invloed hebben op de beweeggewoonten van kinderen en gezinnen. Doordat JOGG een duidelijke visie op PPS heeft uitgewerkt en daar naar handelt, is JOGG goed in staat om haar onafhankelijkheid ten opzichte van private partners te bewaken.’

Meer lezen?
Rapport Evaluatie stichting JOGG Van convenant naar stichting

Facts and Figures Zorg Thuis

Bij ActiZ leeft de vraag hoe de zorg voor kwetsbare mensen thuis op de juiste wijze moet worden georganiseerd en bekostigd. Om deze discussie goed te voeren en naar oplossingsrichtingen te kijken brengen wij de ‘facts en figures’ in kaart.

Facts en figures gericht op de vormgeving van chronische verzorging in de wijk, knelpunten die daarbij worden ervaren op de grensvlakken met andere wetten en de wijze waarop woonvormen aansluiten bij de behoefte van kwetsbare mensen die langer thuis wonen. Hierbij brengen we de volgende vier onderdelen in kaart:

 • De omvang en samenstelling van de doelgroep.
 • De wijze waarop chronische verzorging in de wijk is vormgegeven.
 • De wijze waarop verpleging en verzorging wordt geboden op het grensvlak van verschillende zorgwetten.
 • De wijze waarop woonvormen aansluiten bij de zorgbehoefte van kwetsbare mensen die voorheen in het verzorgingshuis verbleven en die nu langer thuis wonen.

Onderzoek wachtlijsten en gebruik van casemanagement dementie

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet bureau HHM onderzoek naar wachtlijsten, wachttijden en het gebruik van casemanagement dementie. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitgevoerd, zodat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij de nadere regel die op 1 december 2018 in werking treedt.

In het najaar van 2018 zijn aanbieders verplicht om maandelijks eenduidige wachtlijstcijfers op te leveren. De Nza bereidt hiervoor op dit moment een nadere regel voor. Volgens deze regel staat iemand op de wachtlijst wanneer hij of zij langer dan zes weken moet wachten op toegang tot casemanagement. Het gaat hier om casemanagement in de breedste zin van het woord, dus zowel specialistisch als generalistisch casemanagement.

Vooruitlopend op deze regel wil het ministerie van VWS de Tweede Kamer na het zomerreces informeren over de huidige omvang van de wachtlijsten en het gebruik van casemanagement dementie. Bureau HHM onderzoekt daarom de komende maanden hoeveel mensen gebruikmaken van casemanagement dementie ten opzichte van het aantal (thuiswonende) mensen met dementie in Nederland, hoeveel mensen momenteel langer dan zes weken wachten op casemanagement dementie en wat de oorzaken van de wachtlijsten zijn. Deze resultaten kunnen worden beschouwd als een 0-meting. Ook onderzoeken we wat de redenen zijn voor mensen – die thuis wonen met dementie – om geen casemanagement te gebruiken.

Projectleider Patrick Jansen: ‘Je kunt hierbij denken aan redenen zoals dat mensen niet gewezen zijn op het bestaan van casemanagement. Of dat ze geen behoefte hebben aan casemanagement omdat de wijkverpleging of andere vormen van zorg voldoende ondersteuning bieden.’
 
Meer weten? Neem contact op met Patrick Jansen of Lennart Homan.

Pact voor de Ouderenzorg: thema eenzaamheid

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tekende vorige maand met zo’n 35 partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Het thema eenzaamheid houdt ook HHM’ers bezig, zo blijkt uit dit verhaal.   

Toe aan de volgende stap in je carričre?

Senior adviseur Zorgorganisaties
 
Wij zoeken
Een gedreven en enthousiaste senior organisatieadviseur, met een stevig netwerk in de zorg, die ervaring heeft met het realiseren van blijvende verbeteringen in de (langdurige) zorg. Krijg jij mensen in beweging en kun je snel schakelen tussen bestuur, beleid en uitvoering en beschik je over aantoonbare acquisitievaardigheden? Dan ben jij misschien wel degene die ons team komt versterken!
 
Je werkt voor verschillende opdrachtgevers door heel het land. Je draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen en buiten bureau HHM. Je ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van dienstverlening en advieswerk en trekt de bijbehorende adviesprocessen. Je bent initiatiefrijk en jaagt nieuwe ontwikkelingen en innovaties voor zorgaanbieders in de VVT, GZ en GGZ aan. Je hebt visie en draagt deze professioneel uit.
 
Om ervoor te zorgen dat we optimaal profiteren van elkaars kennis, brainstormen we regelmatig op ons kantoor in Enschede. We faciliteren kennisdeling en gaan er vanuit dat jij hierin een proactieve rol speelt.
 
Jij:

 • Hebt academisch werk- en denkniveau
 • Hebt minimaal 10 jaar (advies-)ervaring in de (langdurige) zorg
 • Hebt een netwerk in de zorg op bestuurlijk niveau
 • Hebt sterke acquisitievaardigheden
 • Bent proactief en inhoudelijk sterk; een autoriteit op je terrein
 • Bezit humor, inventiviteit, analytisch vermogen

 
Bureau HHM
Onze opdrachtgevers zijn divers en de opdrachten ook. We staan met onze voeten in de klei, bijvoorbeeld in zorgorganisaties en bij gemeenten. Daarnaast werken we ook aan toonaangevende onderzoeken op landelijk niveau. De afwisseling hiertussen maakt dat het werk als senior adviseur bij ons zeer divers en uitdagend is en dat vraagt van jou flexibiliteit en snel schakelen. We kunnen een goede vertaalslag maken van het landelijk beleid naar de dagelijkse praktijk en andersom. Daarin zit de blijvende verbetering.
 
Bureau HHM kenmerkt zich door passie voor de zorg. We hebben een enthousiast team, dat collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan.
 
Interesse
Stuur je motivatiebrief en cv voor maandag 23 april naar personeelszaken@hhm.nl
Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Dineke Hogenhout, t. 053 433 05 48.

 
 
 

 

Pact voor de transformatie

Vanuit de gevoelde noodzaak dat het met de transformatie in het sociaal domein niet hard genoeg gaat, hebben de bureaus HHM en BMC advies de handen ineen geslagen. Samen met bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties hebben we nagedacht over de belangrijkste opgaven voor die transformatie en over de bestuurlijke urgentie om die in de komende bestuursperiode daadwerkelijk aan te pakken. Dit heeft geleid tot een scherp beeld van wat er de komende jaren nodig is: een PACT voor de TRANSFORMATIE!

Transformatie is niet eenvoudig, wel urgent. Zonder transformatie is er geen passende ondersteuning voor inwoners en loopt de gemeente financieel vast. Een eenzijdig beleid gericht op kostenbeheersing door een strikte toegang, budget en tariefkortingen werkt niet. Het benut niet de potentie van vernieuwing en een aanpak zonder vernieuwing werkt niet. Dat versmalt de dialoog tot scherpe onderhandelingen met aanbieders, waarbij de negatieve financiële consequenties uiteindelijk altijd bij de gemeente terecht komen.

Het één moet dus met het ander gecombineerd worden om tot een gerichte ontwikkeling te komen. Wanneer alle betrokken partijen zich committeren aan de beoogde vernieuwing, binnen een set van randvoorwaarden, kaders, spelregels en condities (zoals een beschikbaar budget en het delen van financiële risico’s), kan vernieuwing tot stand komen.

Wij gunnen u een mooie samenwerking met de partners in uw gemeente, in een PACT voor de TRANSFORMATIE. En om u te helpen de overgang van een onderhandeltafel naar een ontwikkeltafel te realiseren, hebben we alvast een TOP VIJF van COLLEGEAFSPRAKEN geformuleerd.

Met vriendelijke groet,

Frans Vos, BMC Advies, 06 – 20 53 24 06
Nico Dam, bureau HHM, 06 – 53 30 37 60
Machteld Koelewijn, BMC Advies, 06 – 27 25 32 66
Albertus LaanLaan, bureau HHM, 06 – 53 62 43 42

Download de posterkaart #HoeDan

Download het essay ‘Pact voor de Transformatie’

Start HHM Talent

Bureau HHM wil talentvolle starters opleiden tot volwaardige professionals in de (langdurige) zorg, zodat zij uiteindelijk bij kunnen dragen aan betere zorg voor kwetsbare mensen in Nederland. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar beleidsmedewerkers of (intern) adviseurs die het zorglandschap overzien en snappen hoe het sociaal domein en de combinatie met de langdurige zorg er uit zien. Wij constateren een gat in de huidige opleidingen voor jonge mensen op het gebied van samenwerking en verandering binnen en tussen organisaties. Dat is een thema waarin HHM juist sterk is. Bovendien wil HHM kennis vermenigvuldigen door het te delen.

Daarom gaan zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten en bureau HHM de verbinding aan om samen te werken in een talentenprogramma gericht op het snijvlak tussen de langdurige zorg en het sociale domein. Het talentenprogramma is 15 maart gestart.

Het idee is om talentvolle starters de kans te bieden zich te ontwikkelen als (intern)adviseur in de langdurige zorg onder het label ‘HHM Talent’. In een periode van 2 jaar worden er verschillende opdrachten uitgevoerd waarbij Talenten rouleren tussen de organisaties.

Het doel
Met dit programma willen wij talentvolle starters:

 • Onze kennis over de langdurige zorg overdragen.
 • Enthousiasmeren en equiperen voor het combineren van meerdere kennisgebieden met als doel betere zorg voor kwetsbare mensen.
 • De kans bieden zichzelf te ontwikkelen tot volwaardig adviseur/ zorgprofessional met een brede scope.
 • Verschillende opdrachten laten uitvoeren bij verschillende opdrachtgevers gedurende een periode van twee jaar.

En willen wij zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten helpen bij:

 • Het uitvoeren van verdiepende projecten waar het eigen personeel niet aan toe komt.
 • Het versterken van de kwaliteit van hun organisatie door projectmatig hoog opgeleide jonge mensen in te zetten.
 • Het gericht en met een kwalitatief goede back up vanuit HHM experimenteren met verbeteringen.
 • Het enthousiasmeren van jonge, hoog opgeleide mensen om in de langdurige zorg en/of het sociale domein te werken.

Er is nog plek voor nieuwe talenten en nieuwe opdrachtgevers: bekijk de vacaturetekst.

Neem voor vragen en aanmelden contact op met Lennart Homan

Inventarisatie pgb Beschermd Wonen

Ter voorbereiding van het beleid op gebied van pgb beschermd wonen, was de centrumgemeente Utrecht geďnteresseerd in het beleid van andere centrumgemeenten op dit thema. Dit vormde onderdeel van een breder onderzoek naar het gebruik van pgb. In de inventarisatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Definitie van beschermd wonen
 2. Mogelijkheden voor een pgb in de thuissituatie
 3. Het toegangsproces
 4. Gestelde eisen aan de kwaliteit, het beheer, het tarief en de besteding
 5. Afbakening met gebruikelijke zorg en lokale Wmo
 6. Toegangsmogelijkheden voor nieuwe aanbieders

Lees hier de bevindingen.

Afstudeeronderzoek naar de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Voor haar master Health Sciences (University of Twente) doet Rosemarijn Kramp bij bureau HHM een afstudeeronderzoek naar de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Zij is met name geďnteresseerd in hoe verpleeghuizen de verandering maken naar meer persoonsgerichte zorg en ondersteuning. In haar onderzoek gaat zij bij verschillende verpleeghuizen toetsen of er bepaalde factoren zijn die deze verandering bevorderen of belemmeren.

Transformatie: van #Hoe_Dan naar #Doe_Dan

‘Doen: aan de slag!’
Dit is het moment om door te pakken: We hebben zicht op de opgaven; het sociaal domein kennen we nu veel beter dan in 2015. Het is zaak om nu een nieuwe praktijk te realiseren: zo gewoon als mogelijk. Dat is de ambitie van de deelnemers aan de Werkconferentie #HoeDan.

Transformatie vraagt om nieuwe werkwijzen, meer samenhang en samenwerking in het sociaal domein en een andere wijze van sturing, contractering en verantwoording (Bent u geholpen? Waarvoor? En waardoor?).

Laten we niet op de tekentafel een geheel nieuwe aanpak ontwerpen, maar nu op basis van wat we al weten gewoon aan de slag gaan: #DoeDan. Zo luidde de belangrijkste conclusie van de Werkconferentie #HoeDan op 15 februari in Soesterberg over de transformatieopgaven voor de nieuwe collegeperiode 2018-2022.

Leerkring
De door bureau HHM en BMC Advies georganiseerde werkconferentie vormde het slot van drie leerkringen over de transformatie in het sociaal domein. Tijdens die leerkringbijeenkomsten ontmoetten deelnemers afkomstig uit zorg en welzijnsorganisaties, gemeenten, VNG en andere landelijke organisaties elkaar om door te praten en ervaringen uit te wisselen over de vernieuwingen in het sociaal domein.

In drie bijeenkomsten stonden de volgende thema’s centraal:

 • Aansluiten bij het inwonersperspectief
 • Sturen op de transformatie
 • Innovatie van de dienstverlening

 
Werkconferentie
Tijdens de Werkconferentie #HoeDan hebben Nico Dam (HHM) en Frans Vos (BMC Advies) de uitkomsten van de leerkringen gepresenteerd. Marcel Boogers (Universiteit Twente) ging in op de noodzakelijke bestuurskracht voor de transformatie. Onder leiding van Machteld Koelewijn is gediscussieerd over de opbrengsten uit de deelsessies en de vertaling naar collegeafspraken voor de nieuwe bestuursperiode 2018-2022.

Visualisatie voor gemeente
De uitkomsten van de werkconferentie worden vertaald naar een aantal concrete afspraken voor de nieuwe college-akkoorden 2018-2022.

Begin maart stellen HHM en BMC Advies het visuele verslag van de werkconferentie beschikbaar aan elke gemeente in Nederland. Aanvragen kan bij: secretariaat@hhm.nl en secretariaatadvies@bmc.nl.
 
Meer informatie
n.dam@hhm.nl, 06- 53303760
fransvos@bmc.nl, 06- 20532406

Eigen regie ouderen door persoonsvolgende zorg

De keuze van de cliënt vereenvoudigen en de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften, dat is het doel van het experiment Persoonsvolgende Zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. Zorg+Welzijn berichtte deze maand uitgebreid over dit experiment waarvan bureau HHM de resultaten meet.

Bureau HHM monitort de resultaten door gesprekken te houden met cliënten en vragenlijsten uit te zetten. Maartje Hanning verzorgt de monitor in Zuid-Limburg: “Het mooie aan dit experiment is dat de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Met de monitor willen we in beeld brengen welke informatie en ondersteuning cliënten gebruiken om keuzes te maken en of de geleverde zorg aansluit bij de wensen en behoeften.”

In Rotterdam loopt een soortgelijk experiment binnen de gehandicaptenzorg. Beide experimenten zijn een initiatief van het ministerie van VWS. Ook hier meet bureau HHM de resultaten op cliëntniveau. De NZa verricht voor beide regio’s een kwantitatieve monitor. Maartje: “Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten. We verwachten in april de tussentijdse uitkomsten te presenteren.”

Meer weten over dit onderzoek?
Neem dan contact op met Maartje Hanning of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Meer lezen?

Artikel – Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie – Zorg+Welzijn

www.persoonsvolgendezorg.nl

Werkconferentie #HOE_DAN over dé opgaven in het sociaal domein

De transformatieopgaven concretiseren en vertalen naar de praktijk. Dat is het doel van de werkconferentie #HOE_DAN Over dé opgaven in het sociaal domein voor de aankomende bestuursperiode. Bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties zijn van harte uitgenodigd mee te denken.

Thema’s die tijdens de Werkconferentie aan de orde komen
• Transformatie vanuit het perspectief van inwoners;
• Sturen op verandering; realiseren van maatschappelijke winst;
• Zorgvernieuwing in de praktijk: bouwstenen voor realisatie.

Programma
Presentatie: Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en Regionaal Bestuur Universiteit Twente: Noodzakelijke
bestuurskracht voor de transformatie
Presentatie: Nico Dam, partner HHM, en Frans Vos, partner BMC: Opgaven voor de transformatie: #HOE_DAN
Werkgroepsessies: Verdieping en concretisering van de transformatie sociaal domein naar college-afspraken
Dagvoorzitter: Machteld Koelewijn, partner BMC

Datum: donderdag 15 februari 2018
Tijd: 9.30 – 12.30 uur (aansluitend lunch)
Locatie: Kontakt der Kontinenten te Soesterberg

Leerkring: inspiratie en innovatie
Nico Dam, partner bij bureau HHM: “De opgaven zijn vaak wel helder, hoe je die in de praktijk realiseert niet. Daarom organiseerden BMC en bureau HHM enkele bijeenkomsten met een leerkring van sleutelfiguren uit openbaar bestuur, zorg- en welzijnsaanbieder. In de leerkring zijn we tot nieuwe innovatieve inzichten gekomen. Er is een goed beeld ontstaan over wat noodzakelijk is om de verandering te realiseren die de inwoner centraal stelt. Dit perspectief delen we graag tijdens de werkconferentie om hiermee te inspireren en aan te zetten tot innovatie.”

Inschrijving
Wilt u zich aanmelden voor deze werkconferentie? Klik dan “HIER!” Voor deelname aan deze werkconferentie vragen wij een bijdrage van € 95,- (exclusief btw).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Nico Dam, partner bureau HHM, via telefoonnummer (053) 433 05 48 of per e-mail: n.dam@hhm.nl, of met Frans Vos, partner bij BMC, via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail: fransvos@bmc.nl.

Gastcollege Ondernemendheid en Leiderschap

Sanja Bouman gaf maandag 8 januari een gastcollege aan de Hogeschool Arnhem- Nijmegen als onderdeel van het excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap. Dit extra programma is bedoeld voor HAN-studenten die de capaciteit hebben zich op het gebied van ondernemendheid en leiderschap te laten scholen en uit te dagen. Gastdocenten gaan in op hun persoonlijke verhalen en gemaakte keuzes.

Sanja vertelde over haar visie op leiderschap. Ze liet zien hoe ze in haar loopbaan patronen doorbrak en goede zorg en ondersteuning mogelijk maakte dwars door alle schotten heen. Het resultaat van het doorbreken van patronen: hogere kwaliteit van leven van cliënten, een sterkere ervaren regie en afname van de kosten. Zij lichtte kernwoorden van leiderschap toe met praktische voorbeelden: ‘Iedereen kan een leider zijn’, ‘Ontschotten kan alleen door de inhoud centraal te stellen en parallel te werken aan een cultuurverandering’ en ‘het kan wel’.

Sturen zonder macht is een vorm van leiderschap waar iedereen morgen mee aan de slag kan. Een student reageerde met: ‘Ik hoor op mijn werk heel vaak dat iets niet anders kan. Mijn ideeën stoppen bij collega’s die er al jaren werken. Dit verhaal motiveert mij om er morgen toch weer eens over te beginnen en ik heb nu al een idee wat ik ga zeggen.’

Bureau HHM vermenigvuldigt kennis door het te delen
In ruil voor dit college komt de programmacoördinator van de HAN binnenkort bij HHM een gastcollege geven. HHM vindt het belangrijk om kennis te delen en uit te wisselen. Dit doen we graag.

Bureau HHM zoekt talent

Sta jij aan de start van je carričre? Ben je geďnteresseerd in de zorg en het sociaal domein en nieuwsgierig naar het advieswerk? Wil je werken op het snijvlak van zorgorganisaties en gemeenten? En alles leren over samenwerkingsvraagstukken?

Wij hebben een uniek en uitdagend talentenprogramma ontwikkeld in samenwerking met diverse organisaties in de zorg. Je doet ervaring op bij verschillende zorg- of welzijnsorganisaties of gemeenten, zodat je een goed beeld krijgt van zaken die spelen binnen deze organisaties en gemeenten. Naast je werk volg je een intensief trainingsprogramma gericht op ketensamenwerking dat direct toepasbaar is in je werk!

De eerste ronde van het talentenprogramma sluit dinsdag 16 januari. Is deze datum verstreken en wil je solliciteren op een later moment? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bekijk de hele vacaturetekst.

 

Kenniscafé: Samen verder met Beschermd wonen

Van beschermd wonen in een instelling, naar zelfstandig wonen met zorg in de wijk. Hoe organiseer je deze transitie? Gemeenten en woningcorporaties in de regio Achterhoek zijn samen al een eind op weg en deelden hun bevindingen tijdens het Kenniscafé Beschermd Wonen in Arnhem. Lennart Homan begeleidt dit proces in de Achterhoek.
 
Meer dan vijftig beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en wethouders van zo’n dertig Gelderse gemeenten kwamen begin december naar het Kenniscafé om te horen hoe dit proces in de Achterhoek vorm en inhoud krijgt.
 
Lennart: “Wij brachten Achterhoekse gemeenten en woningcorporaties bij elkaar om de verschillende ideeën over de huisvestingsopgaaf beschermd wonen te delen. Door de de verschillende perspectieven te delen ontstaat er ruimte  om constructief aan een oplossing te werken.”
 
De succesfactor van de aanpak in de Achterhoek is volgens Lennart dat de doelgroep centraal staat: “De Achterhoek loopt voorop. Wonen wordt in veel gemeenten nog vaak gezien als vastgoed. Terwijl het juist gaat om de mensen die er gebruik van maken. Wat hebben die mensen nodig om zelfstandig te kunnen wonen?”
 
“In de Achterhoek zien we dat de opgave niet zozeer zit in het aantal beschikbare woningen maar in het type woning. De vraag is hoe we zorgen dat de juiste woningen op het juiste moment beschikbaar zijn. We hebben gezien dat op het moment dat je van elkaar weet hoe de dingen werken en de processen verlopen je veel voor elkaar kunt krijgen.”
 
De opdrachtgever is blij met de bijdrage van bureau HHM: “De gemeenten en corporaties gaven aan dat je voor het samenbrengen van kennis, ideeën en processen een onafhankelijk derde nodig hebt die kennis heeft van de doelgroep en de verschillende belangen van de stakeholders expliciet kan maken en respecteert. Een procesbegeleider die bovendien de vraag continu weet terug te brengen naar de inwoner. Dat is een rol die goed bij HHM past en het is mooi om wederom te zien dat dit werkt.”

Meer lezen?
De bijenkomst was een initiatief van de Provincie Gelderland. Op wonenenruimte.gelderland.nl leest u meer.
 
Publicatie Zicht op uitstroom
HHM-adviseurs Nico Dam en Sylvia Schutte schreven eerder in samenwerking met Platform 31 een stappenplan om grip te krijgen op de mogelijke uitstroom Beschermd Wonen.

Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld

“Als inwoners en professionals samen onderzoeken wat de hulpvraag is, en de regie bij de inwoner ligt, mag een uniforme werkwijze niet missen” dat zegt Erik-Jan Vlietman in Het Brein, de onafhankelijke bijlage van Pulse Media Group die vandaag bij de Volkskrant verscheen.

In het interview legt hij uit waarom een uniforme werkwijze waarbij de regie bij de inwoner ligt, zo belangrijk is en welke bijdrage de methodiek Levenskracht hieraan kan leveren. Levenskracht is de praktische aanpak voor gemeenten, wijkteams en professionals en motiveert inwoners. Erik-Jan is vanuit bureau HHM actief betrokken bij Levenskracht: “Termen als zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie worden veel gebruikt. In de praktijk zie ik dat professionals in het sociaal team het moeilijk vinden om hier vorm en inhoud aan te geven. Want hoe zorg je nu dat je de eigen kracht van een inwoner zoveel mogelijk aanspreekt en wat is zijn eigen kracht eigenlijk? Waar liggen zijn of haar sterke punten en waar is hulp bij nodig? Levenskracht stelt professionals in staat om dit samen met de inwoner en zijn of haar netwerk in beeld te brengen.”

Lees het interview Praktisch handvat brengt hulpvraag in beeld.

Bureau HHM werkt samen met Special Arts om Poëzie te stimuleren

De hele maand december ligt bij 75 pannenkoekenrestaurants in Nederland de vrolijke PoëziePretPlacemat. Op de PoëziePretPlacemat staan foto’s, links naar filmpjes en gedichten van mensen met een verstandelijke beperking.
 
De placemat nodigt pannenkoekeneters met en zonder beperking uit om zelf een gedicht te maken. Daarbij kunnen mensen met een verstandelijke beperking vanaf 12 jaar meedoen met de landelijke poëziewedstrijd Het Andere Gedicht georganiseerd door Special Arts. Special Arts en bureau HHM willen zoveel mogelijk mensen mee laten doen aan de wedstrijd om zo de taalvaardigheid en het zelfvertrouwen te vergroten.
 
Sanja Bouman, bureau HHM: “Taal is een belangrijk instrument. Ook in ons werk. Door ervoor te zorgen dat we dezelfde taal spreken en juist ook een ander geluid durven te laten horen, versterken we elkaar. En dat is wat Special Arts ook doet met haar projecten.”
 
Bekijk de PoëziePretPlacemat
 
Andere projecten van HHM’er Albertus Laan voor Special Arts:
 
Kunstexpress in Barendrecht
Onderzoek naar het effect van de Special Theater Road Show
 

Verhalenketting: Een mooie start van de week!

Indrukwekkende, ontroerende en mooie momenten. In ons werk als adviseur maken wij dagelijks heel wat mee. Een aantal van deze momenten delen wij graag in de vorm van inspirerende verhalen. De volgende in de reeks is een verhaal van Ina Diermanse.

Haar verhaal gaat over een Haags verpleeghuis waaraan zij vanuit het programma ‘Waardigheid en Trots’ is verbonden.

Een mooie start van de week! – Door Ina Diermanse

Openstellen Wlz voor GGZ-cliënten

Blokhuis wil Wlz openstellen voor GGZ-cliënten, dat kopte Zorgvisie vandaag. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil eerst onderzoek laten doen naar de effecten van het openstellen van de Wlz voor GGZ-cliënten.

Bureau HHM deed eerder dit jaar onderzoek naar de inschatting van de omvang indien de grondslag psychische stoornis wordt toegevoegd aan de Wlz. Destijds hebben zorgaanbieders inhoudelijke informatie geleverd over GGZ-cliënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Op basis van die gegevens is de inschatting dat minimaal 11.750 GGZ-cliënten toegang gaan krijgen tot de Wlz en maximaal 16.250 cliënten.

Patrick Jansen: “Het is goed om te zien dat de staatssecretaris een aantal uitvoeringstoetsen gaat uitzetten om snel stappen voorwaarts te kunnen zetten.”

Inventarisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Holland Rijnland

Het VNG-bestuur heeft eind 2015 de Toekomstvisie Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) vastgesteld. Voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland was dit aanleiding om te komen tot een gezamenlijke visie op de toekomstige uitvoering van het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang. Om van visie naar uitvoering te komen is inzicht nodig in de huidige samenstelling van deze doelgroepen. Bureau HHM voerde in opdracht van de centrumgemeente Leiden een inventariserend onderzoek uit. Daarbij stonden onderstaande vragen centraal:

 • Hoe ziet de inrichting van vraag en aanbod in onze regio er uit?
 • Hoe groot is de groep die nu of op termijn kan uitstromen naar zelfstandig wonen?
 • Hoe groot is de groep die altijd aangewezen blijft op Beschermd Wonen?
 • Welke knelpunten ervaren zorgaanbieders om de uitstroom te realiseren?
 • Welke oplossingen zien zorgaanbieders?

Bureau HHM heeft voor verschillende gemeenten dergelijk onderzoek uitgevoerd. Zie hierover ook de publicatie ‘Zicht op uitstroom’, waarin wij samen met Platform 31 een aanpak publiceerden.

Renske Gercama, (centrum)gemeente Leiden: “Het gaat bij Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang om een relatief maar zeer diverse groep kwetsbare mensen. Inzicht in deze diversiteit is cruciaal om in de toekomst vraag en aanbod optimaal aan te laten sluiten.”

Benieuwd wat een dergelijk onderzoek uw regio kan opleveren? Of benieuwd naar meer informatie over de inventarisatie in Holland-Rijnland? Lennart Homan en Sylvia Schutte vertellen u er graag meer over.

Rapportage

Care2Share wint de prijsvraag WHO CARES tijdens Dutch Design Week

Zojuist is tijdens de Dutch Design Week bekendgemaakt dat Care2Share winnaar is van het WHO CARES project.
Patrick Jansen van bureau HHM maakt onderdeel uit van het winnende team.
‘Care2Share en het abonnement op goed leven’ is een project van NOHNIK, architecture and landscapes, Stadskwadraat, BeweegStrateeg en bureau HHM. Care2Share is een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning in een toekomstbestendige Oosterparkwijk in Groningen.

Meer weten? Bekijk de website van Care2Share

Programma bijeenkomst Beschermd Wonen is bekend!

Tijdens de plenaire start vertelt Sylvia Schutte over de ontwikkelingen binnen beschermd wonen: onder andere de decentralisatie naar gemeenten en de zoektocht naar passende vormen van zorg en huisvesting. Evelien Rijken vertelt u over het perspectief van gemeenten. Hoe verlopen processen? Waarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk?

Vervolgens zijn er twee interactieve workshops waarin we met elkaar in gesprek gaan. In de workshops kruipt u in de huid van de cliënt, het team en de gemeente. Hieronder ziet u het uitgebreide programma. Tevens kunt u zich via dit formulier aanmelden.

Graag tot ziens op 6 of 16 november.

Twentse aanpak pgb’s

De Twentse gemeenten zoeken naar de best passende zorg voor cliënten beschermd wonen. Zij kwamen erachter dat Zorg in natura (Zin) cliënten hierin soms beter faciliteert dan een persoonsgebonden budget (pgb).

Onder andere op basis van het dossieronderzoek bij pgb-cliënten dat bureau HHM in 2016 uitvoerde voor centrumgemeente Enschede. Hieruit bleek dat veel dossiers incompleet of verouderd waren, of declaraties niet consequent waren met afspraken uit het ondersteuningsplan. Daarover maakte de gemeente zich zorgen. Daarom heeft zij samen met aanbieders een kwaliteitskader opgesteld. Op Skipr is te lezen dat de Twentse gemeenten het pgb voor beschermd wonen daarom sterk hebben teruggedrongen. Zo kun je de kwaliteit voor beschermd wonen waarborgen.

Heeft u ook behoefte aan systematisch inzicht in de pgb-dossiers voor beschermd wonen? Of worstelt u met het bewaken van de kwaliteit voor pgb-houders?

Evelien Rijken en Louise Pansier denken graag met u mee. Neem contact op via 053 – 433 05 48.

Werkwijzer ‘Medisch noodzakelijk verblijf GGZ’

In een rapport van 28 februari 2017 geeft het Zorginstituut Nederland helderheid over wanneer sprake is van medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Zorginstituut signaleert daarbij dat in de huidige praktijk cliënten vaak langer dan nodig klinisch zijn opgenomen. Het behandeldoel is bijvoorbeeld bereikt, maar cliënten kunnen niet worden ontslagen omdat vervolgvoorzieningen ontbreken.

 
In opdracht van GGZ Nederland, MIND, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ontwikkelt bureau HHM een ‘Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf’. Hierin wordt beschreven welke inspanningen van zorgaanbieders, maar ook van gemeenten en zorgverzekeraars mogen worden verwacht om (langere) niet medisch noodzakelijk opname te voorkomen en hoe wordt vastgesteld of aan die voorwaarden is voldaan.

 
Meer weten?
Neem dan contact op met Patrick Jansen of Sylvia Schutte

Uitnodiging bijeenkomst beschermd wonen: Samen in beweging

Bureau HHM organiseert in november twee bijeenkomsten voor aanbieders van beschermd wonen. In deze bijeenkomst wordt u klaargestoomd voor toekomstige veranderopgaven, het biedt u kans om ervaringen, vragen en ideeën uit te wisselen.

Vragen waar aanbieders van beschermd wonen mee worstelen:

 • Hoe zorgen we voor passende ondersteuning in combinatie met passende huisvesting? Welke nieuwe vormen zijn er?
 • Hoe geven we vorm aan de uitstroom richting zelfstandig wonen, aangezwengeld door de commissie Dannenberg?
 • Wat vragen de huidige ontwikkelingen van onze teams (intern) en onze samenwerking in de keten (extern)?

Alle informatie over de bijeenkomst vindt u in deze uitnodiging. Via deze uitnodiging kunt u zich aanmelden.

Wij zien u graag op één van de twee bijeenkomsten.

Gastcollege Casemanagement Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Op dinsdag 5 september verzorgde Sanja Bouman een gastcollege voor de opleiding Casemanagement van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen over het perspectief van de cliënt bij beleidsontwikkeling.

Sanja was programmamanager van Frieslab. Een project in opdracht van VWS met als doel knelpunten in de wet en regelgeving op te lossen. Hieruit bleek dat er veel meer mogelijk is dan menigeen denkt. Als je maar begint bij de behoefte van de cliënt.

Tijdens het gastcollege is ingegaan op onderstaand figuur. Het figuur behoort te werken van links naar rechts. In de praktijk werkt het veelal andersom. De financiering bepaalt het aanbod en naar de daadwerkelijke behoefte kijkt niemand meer. Dit figuur is nog steeds actueel. Daarvan kwamen voorbeelden aan bod.

Een voorbeeld is de normendiscussie in de zorg. Hoeveel mensen moeten er op een groep staan om kwaliteit te garanderen? Sanja draait deze vraag om: welke behoefte hebben cliënten? Wat vraagt dat van onze professionals en hoe kan een organisatie hierin sturen? Het gaat dan niet om het aantal, maar om de competenties. HHM maakte een competentietool die helpt dit inzichtelijk te maken Zie ook de website.

Voorbeelden uit de praktijk stonden tijdens het gastcollege centraal. Waar zie je kansen voor vernieuwing? Hoe ga je als casemanager om met het verschil tussen werkelijke en ervaren schotten ten gunste van de cliënt? Dit leverde interessante discussies op. Waarbij ook de meerwaarde van het grijze gebied werd verkend. Bouman: ‘Samenwerken binnen een organisatie is lastig, samenwerken en veranderen tussen organisaties al helemaal. Dat is juist erg interessant, zeker in de rol van casemanager. Succes heb je nooit alleen. Een sluitende keten krijg je als je samenwerkt en goed communiceert.’

Subsidieaanvraag verward gedrag indienen?

ZonMw doet een oproep om een subsidieaanvraag in te dienen om een goed werkende aanpak van verward gedrag in de praktijk toe te passen.

Dit is een subsidieoproep vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG). Deze oproep is gericht aan partijen die betrokken zijn bij de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedag.

Recent plaatste bureau HHM het nieuwsitem Elke gemeente moet regisseur verwarde personen instellen. Hierin schrijven wij over de diversiteit van de doelgroep verwarde personen. Zowel binnen de Wmo, Jeugdwet als Participatiewet kan een gemeente te maken krijgen met problematiek die dreigt te escaleren. Een goede afstemming tussen de zorg- en veiligheidsketen is nodig om een effectieve oplossing te kunnen bereiken.

Bureau HHM kan ondersteuning bieden bij het schijven van een aanvraag.

Let op: de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen bij ZonMw is 12 september om 14.00 uur.

Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?
Neem dan contact op met Sophie ten Hove, telefoon 053 433 05 48

Pluim

Weet u het nog? Hoe we afgelopen winter gespannen naar de 15-daagse pluimen voor het weer tuurden, in de hoop daar een scenario te zien voor strenge vorst? En daarmee voor een Elfstedentocht? Die pluim geeft de verwachting van onder andere de temperatuur weer in de komende 15 dagen. In het figuur hieronder is duidelijk te zien hoe de onzekerheid in de verwachting groter wordt naarmate we verder vooruitkijken. Figuurlijk komt dat tot uitdrukking in een pluim.

Mission

Ik moest daar de afgelopen tijd aan denken, toen ik de theorie van B. De Wit e.a. (2014) hoorde over strategie. Daarin wordt aangegeven dat een visie en oplossingen voor problemen uiteenlopen naarmate je verder vooruit kijkt. Ook dat heeft te maken met de toenemende onzekerheid. Welke ruimte er is om te divergeren, hangt af van de criteria die je stelt aan de visie of oplossing (in onderstaand figuur de twee stippellijnen: Ongoing Principles, bron: B. de Wit e.a., 2014).

Mission

Deze figuurlijke pluimen zien we ook vaak terug in onze opdrachten. Daarin staat vaak de oplossing nog niet vast, maar er zijn wel principes en criteria waaraan de oplossing moet voldoen. De pluim helpt op die manier om de oplossing te vinden, die aansluit bij de wensen van de betrokken partijen. Ook helpt de pluim als er zich zaken voordoen, die je van tevoren niet bedacht had: het geeft je de ruimte om daarop te anticiperen, omdat de oplossing nog niet vaststaat, maar je bewegingsruimte hebt binnen de richtinggevende criteria van de pluim.

We moeten in een offerte van tevoren aangeven hoeveel tijd we denken nodig te hebben om de oplossing te vinden, terwijl soms de kern van het probleem nog niet helder is. Er zijn wel ideeën, bouwstenen of ervaringen die helpen bij de keuze voor de best passende oplossing, maar het is ontzettend belangrijk, om je niet blind te staren op één weg naar een oplossing. Juist omdat er gebeurtenissen plaatsvinden, die je van tevoren niet had bedacht, maar die uiteindelijk essentieel blijken voor de beste oplossing. Een goede adviseur moet dus alert zijn en goed kijken wat er in de pluim van een project gebeurt en de gebeurtenissen op waarde inschatten, zodat ze bruikbaar zijn voor het uiteindelijke resultaat.

Zie hier het interessante van ons vak. Wij denken niet in kant en klare oplossingen die we implementeren, maar voelen de gebeurtenissen in het proces aan en gebruiken deze om het resultaat te bereiken dat past binnen de bandbreedte van de pluim. Zo geven we ruimte aan wat we onderweg tegenkomen en voeren hierover gerichte discussies met de betrokkenen. Het leuke hieraan is dat wij moeten en mogen improviseren en heel interessante discussies voeren. Een goede discussie levert kennis, energie en een goed resultaat op. Dank hiervoor.

Uitstroom Beschermd Wonen: een stappenplan

Gemeenten geven op dit moment invulling aan hun opdracht voor Beschermd Wonen. Daarbij blijkt het vaak lastig grip te krijgen op de mogelijke uitstroom. Om die reden schreven HHM-adviseurs Nico Dam en Sylvia Schutte in opdracht van en in samenwerking met, Susan van Klaveren en Netty van Triest van Platform 31 een stappenplan.
 
Nico Dam: “Beschermd Wonen is een interessant en inhoudelijk lastig thema: het gaat slechts om een kleine doelgroep; tegelijkertijd komen alle uitdagingen van de transformatie van het sociaal domein hier samen”. HHM ondersteunde verschillende regio’s bij dit onderwerp. Op basis van onze ervaringen maakten we een stappenplan als onderdeel van de publicatie ‘Zicht op uitstroom’.
 
 De volgende onderwerpen komen hierin aan bod:

 • Belang van uitstroomcijfers
 • Beschikbaarheid van informatie
 • Definiëren van Beschermd Wonen en zelfstandig wonen
 • Proces: betrokken partijen, aanpak en te maken keuzes
 • Inventarisatie: in kaart brengen van de cijfers

‘Elke gemeente moet regisseur verwarde personen instellen’

Dat kopt Zorgvisie naar aanleiding van een advies van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Deze regisseur moet extra bevoegdheden krijgen en kan knopen doorhakken en indien nodig bestuurlijk escaleren. Sophie ten Hove van bureau HHM kan zich goed vinden in dit advies en pleit om de regisseur breder in te zetten, zoals bij de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE): “Niet alleen bij personen met verward gedrag is het van belang dat er sprake is van duidelijke regievoering, ook bij bijvoorbeeld de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen is een regisseur nodig. Hier is ook vaak sprake van complexe problematiek.”
 
Een toezegging van de minister van VWS aan de Tweede Kamer om het Schakelteam te vragen voor de zomer de stand van zaken rondom de lokale doorzettingsmacht te inventariseren, per regio, vormt aanleiding voor het advies. Deze toezegging komt voort uit het debat over een manifest van Leger des Heils, GGD GHOR en Federatie Opvang én een brief van MIND.
 
Aanpak ter voorkoming van Escalatie
AVE wordt in het adviesdocument van het Schakelteam genoemd als een manier om op- en afschaling te definiëren. Sophie: “AVE is meer dan dat. AVE is een programmatische aanpak die partijen helpt om tot een sluitende zorg- veiligheidsketen te komen. En die zorgt voor duidelijkheid in de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. AVE geeft daarmee ook antwoord op de vraag wie wanneer de regie heeft en is daarmee ook in te zetten door gemeenten om de – vanaf oktober 2018 verplichte – aanpak verwarde personen in te regelen”
 
Doelgroepen
Sophie: “De doelgroep verwarde personen is heel breed. Het gaat hier om mensen met uiteenlopende problematiek. Daarom is het belangrijk om voor een totaalaanpak te gaan. Zowel binnen de Wmo, Jeugdwet als de Participatiewet kun je als gemeente te maken krijgen met problematiek die dreigt te escaleren of die op zijn minst vraagt om een goede afstemming van de zorg- en veiligheidsketen om een integrale oplossing te kunnen bieden aan de inwoner zodat hij of zij zo goed mogelijk wordt geholpen. AVE maakt daarom geen onderscheid in doelgroepen. AVE richt zich echt op het verbinden van de zorg- en veiligheidsketen en is breed inzetbaar. Ook om de aanpak van verwarde personen goed in te regelen.”  

Casus- en procesregie
In het advies van het Schakelteam wordt gesproken over doorzettingskracht. Ook HHM vindt termen als doorzettingsmacht en mandaat ‘oud denken’. In het huidige denken is de dialoog en de samenwerking veel belangrijker. Dat staat ook beschreven in het artikel grijs is goed. Binnen AVE zijn de casus- en procesregisseur aan zet om partijen bij elkaar te brengen en indien nodig knopen door te hakken. Dit kunnen zij binnen hun reguliere verantwoordelijkheid. 
 
Meer weten over AVE?
Neem dan contact op met Sophie ten Hove, t. 053 433 05 48.

Hoeveel GGZ-cliënten in de Wlz bij toevoeging psychische grondslag?

Als mensen met een psychische stoornis toegang zouden krijgen tot de Wlz zouden dat er minimaal 11.750 en maximaal 16.250 zijn. Het gaat dan om de groep die blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Dat blijkt uit ons onderzoek: GGZ-cliënten in de Wlz – Inschatting omvang indien grondslag psychische stoornis wordt toegevoegd aan de Wlz.
 
Zorginstituut Nederland adviseerde in het najaar van 2015 dat een bepaalde groep mensen met een psychische stoornis toegang zou moeten kunnen krijgen tot de Wlz. Op basis daarvan heeft staatssecretaris Martin van Rijn de Tweede Kamer toegezegd om te onderzoeken welk aantal cliënten mogelijk instroomt in de Wlz wanneer ook verzekerden met een psychische stoornis toegang krijgen tot de Wlz, als de grondslag psychiatrische stoornis wordt toegevoegd aan artikel 3.2.1 van de Wlz, conform het advies van het Zorginstituut.
 
Bureau HHM voerde dit onderzoek begin dit jaar uit in opdracht van het Ministerie van VWS.
Projectleider Patrick Jansen: “Binnen drie maanden leverden veel zorgaanbieders inhoudelijke informatie aan over GGZ-cliënten met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. Het onderzoek leverde een respons van 78 procent op. Dat maakt dat wij een realistische schatting kunnen geven van het aantal mensen met een psychische stoornis dat toegang krijgt tot de Wlz.”
 
Op basis van de door aanbieders aangeleverde gegevens is de inschatting dat minimaal 9.500 GGZ-cliënten met zorg in natura toegang krijgen tot de Wlz en 2.250 pgb-houders (in totaal 11.750 cliënten) en maximaal 14.000 cliënten met zorg in natura en 2.250 pgb-houders (in totaal 16.250 cliënten). Patrick Jansen: “We hanteren een bandbreedte omdat de zorgaanbieders voor een deel van de cliënten twijfelden of ze in aanmerking komen voor de Wlz en we voor de non-respons een inschatting deden.”
 
Of deze mensen ook toegang krijgen tot de Wlz laat staatssecretaris Martin van Rijn over aan een nieuw kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer over het onderzoek schrijft hij deze week: ‘Gezien dit aantal cliënten zal het gaan om forse budgettaire verschuivingen tussen de diverse domeinen, die nog nader onderzocht moeten worden. Waar het op wetsniveau onder andere gaat om het toevoegen van de grondslag psychische stoornis aan de Wlz, gaat het ook om het inrichten van de indicatiestelling, het ontwikkelen van passende zorgprofielen en het maken van prestatiebeschrijvingen en tarieven. Alles overziend zal het zorgvuldig voorbereiden van een eventuele wetswijziging nog twee jaar in beslag nemen.’
 
Patrick Jansen: “Tijdens dit project hebben we bevestigd gekregen dat er een groep cliënten met een psychische stoornis is die blijvend behoefte heeft aan toezicht of zorg in nabijheid. Vanwege deze behoefte en de noodzaak van integrale zorg en ondersteuning is de Wlz hiervoor het passende kader. De uiteindelijk definitieve omvang van deze groep wordt mede bepaald door het beleid van de gemeente en de zorginhoudelijk aanpak van de zorgaanbieders.”
 

 

De waarde van de Special Theater Road Show

Met de Special Theater Road Show toerde Special Arts door Nederland. In vier regio’s maakten onder meer zorgaanbieders, amateurkunstverenigingen en gemeenten samen de voorstelling Sneeuwwitje en de 7. Ruim 2.750 mensen bezochten een voorstelling. Om te laten zien wat het project doet met betrokkenen, vroeg Special Arts bureau HHM onderzoek te doen. In de zomer verschijnt een uitgebreide publicatie over de meerwaarde van dit project. Betrokken HHM’er Albertus Laan schreef er nu alvast een artikel over voor in pArt, het kunstmagazine van Special: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… 
 
Albertus Laan: “De Special Theater Road Show is een prachtig voorbeeld van een initiatief waarin mensen met en zonder beperking elkaar inspireren, met kunst als verbindende factor”.
 
Over Special Arts
Special Arts is een landelijke stichting die bevordert dat mensen met een beperking zich kunnen ontwikkelen met kunst. Bureau HHM ondersteunt Special Arts, onder meer door een bijdrage te leveren aan publicaties en symposia en het adviseren van kunstlocaties.

 

Startfoto Regionaal plan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

In het verlengde van de invoering van de adviezen van de commissie Dannenberg, worden de middelen van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vanaf 2020 over alle gemeenten verdeeld. Het Rijk en de VNG spraken af dat gemeenten een regionaal plan voor Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) maken. Dit plan moet 31 december 2017 klaar zijn. Bureau HHM helpt verschillende regio’s bij het opstellen van zo’n plan.
 
Maarten te Nijenhuis: “Wat ons hierbij opvalt is dat veel gemeenten niet scherp hebben hoe de huidige situatie eruitziet: wat is de vraag en wat het aanbod in de eigen gemeente en hoe zit dat in de regio? Over welke mensen hebben we het eigenlijk? Daarom beginnen we met het maken van een startfoto. Met deze startfoto brengen we de huidige situatie cijfermatig in beeld. Dat is dan ook letterlijk het startpunt om te komen tot een regionaal plan en toekomstig beleid.”
 
Vragen waarop wij antwoord geven zijn:

 • Hoe ziet het vraag- en aanbodlandschap BW en MO eruit?
 • Over welke mensen en behoeften hebben we het?
 • Wat is de omvang?
 • Waar ontbreekt aanbod? Waar zit juist veel aanbod?
 • Hoeveel uitstroom kunt u verwachten?
 • Aanbod versus vraag: hoe geeft u de toekomst vorm voor BW en MO?   

Deze startfoto helpt bij het voeren van het gesprek met woningcorporaties, collega-gemeenten, zorgaanbieders en andere betrokken partijen. In een aantal regio’s begeleiden wij inmiddels dit proces.
 
Benieuwd naar een voorbeeld van zo’n startfoto?
Bekijk dan hier een voorbeeld van zo’n startfoto. Maarten te Nijenhuis vertelt u ook graag meer, t. 053 – 433 05 48.

 

Kennisspel tijdens congres De Kracht van het Sociale Wijkteam

Louise Pansier en Nienke van Vliet stonden gisteren met ons Kennisspel Wettelijk Kader Zorg & Sociaal domein op de informatiemarkt van het 5e jaarcongres De Kracht van het Sociale Wijkteam in Ede. Het spel werd enthousiast ontvangen door bezoekers. “Een mooie manier om de kennis van de verschillende wetten te toetsen.”

Louise Pansier: “Het spel trok goed de aandacht. Wat we veel hoorden van mensen is dat de wettelijke kaders als ingewikkeld worden ervaren en dat niet in alle wijkteams de kennis aanwezig is om snel inzicht te krijgen onder welke wet de gevraagde zorg en ondersteuning valt. Het spel kan helpen om de kennis van de verschillende zorgwetten te vergroten. Wij gebruiken het bovendien vaak als afsluiting van een training. We toetsen dan op een leuke manier of de kennis uit de training is geland.”

Over het kennisspel
Het spel wordt gespeeld op een levensgroot doek. U bent zelf pion. Kiest u veilig, voor een makkelijke vraag? Of draait u uw hand niet om voor een moeilijke vraag? Hoe snel vult u uw kennismandje? Spaart u hartjes (Wlz), lampjes (Wmo) of toch liever zusters (Zvw)? Welk geluksmoment of tegenvaller treft u onderweg? Helpt u uw collega of gaat u zelf voor de winst? Het spel is geschikt voor 4-8 personen. De speeltijd bedraagt 45 tot 60 minuten.

Interesse?
Louise Pansier vertelt u graag meer, t. 053 433 05 48.
 

Rapportage afwegingskader kinderen Wlz naar de kamer

Het onderzoeksrapport naar een afwegingskader kinderen Wlz is gisteren door staatssecretaris Van Rijn aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport is naar de Tweede Kamer verstuurd als onderdeel van de Voortgangsrapportage Wlz. Morgen staat de rapportage op de agenda tijdens het Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid.
 
Met het onderzoek maakt bureau HHM de knelpunten inzichtelijk met betrekking tot de toegang van zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking (emb) en kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen.

Bureau HHM deed dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS nadat de Tweede Kamer op 22 maart 2016 een motie aannam waarin de indieners constateren dat het ontbreken van een apart Wlz-afwegingskader voor kinderen in de praktijk leidt tot problemen in de toegang tot zorg.
 
Projectleider Patrick Jansen: “Eén van de belangrijkste oplossingen die we zien: stel de zorgvraag centraal en niet de financiering. Om dit te bewerkstelligen is een goede afstemming nodig tussen de verschillende toegangsmedewerkers van de verschillende wetten.”

Verhalenketting: De waan van elke dag…

Indrukwekkende, ontroerende en mooie momenten. In ons werk als adviseur maken wij dagelijks heel wat mee. Een aantal van deze momenten delen wij graag in de vorm van inspirerende verhalen. De volgende in de reeks is een verhaal van Ina Diermanse.

Haar verhaal gaat over een Haags verpleeghuis waaraan zij vanuit het programma ‘Waardigheid en Trots’ is verbonden.

De dynamiek van elke dag… – Door Ina Diermanse

Onderzoek naar de meerwaarde van systeemtherapie

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) ziet een groeiende behoefte aan systemisch werken. Dat betekent werken met een brede blik, niet alleen gericht op het individu maar in de samenhang van zijn systeem (vaak het gezin). De financiering van deze vorm van therapie staat echter onder druk. De NVRG vroeg bureau HHM daarom onderzoek te doen naar de meerwaarde van systeemtherapie.
 
Concreet vroeg de NVRG bureau HHM om de maatschappelijke ontwikkelingen te schetsen die vragen om een systeemaanpak en de meerwaarde van een systeemaanpak te beschrijven en te  kwantificeren.
Van drie casussen brachten we zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten in kaart. Dat deden we samen met verschillende typen therapeuten. Hierbij keken we naar de doelmatigheid, effectiviteit en duurzaamheid van een systeemaanpak, ten opzichte van een aanpak zonder gediplomeerd en geregistreerd systeemtherapeut.
 
Evelien Rijken: “Met dit onderzoek lieten we de meerwaarde zien van deze beroepsgroep door het ophalen van positieve praktijkervaringen. We deden dit onder andere tijdens focusgroepsinterviews. Onze toegevoegde waarde zat er met name in dat wij als objectieve buitenstaander kritische vragen stelden om de meerwaarde scherp te krijgen. We bespraken bijvoorbeeld aan de hand van een gezinscasus wat de aanpak van de systeemtherapeut in die casus was, hoe die verschilde van een niet-systemische aanpak en wat daarvan de consequenties waren.”
 
Het resultaat is samengevat in een factsheet. Onze aanpak en een uitgebreide beschrijving van de resultaten staan in de onderzoeksrapportage
 
Meer weten over dit onderzoek?
Evelien Rijken vertelt er graag over, t. 053 433 05 48.
 

Zorgaanbieders en Menzis werken in Groningen samen aan duurzame ouderenzorg

Zorgaanbieders en Menzis Zorgkantoor werken in Groningen samen om ook in de toekomst goede ouderenzorg te kunnen leveren. Volgens de betrokken partijen staat de zorg in de regio onder druk. Zorgvisie publiceerde deze maand een artikel over de samenwerking. Bureau HHM begeleidt dit proces.
 
Vorig jaar ondersteunde bureau HHM deze zorgaanbieders en Menzis bij het inzichtelijk maken van gebiedsgerelateerde ontwikkelingen in de provincie Groningen. Daarbij ging het onder andere om ontwikkelingen rondom ontvolking, arbeidsmarktproblematiek en volkshuisvesting. Dit leidde tot een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen in de provincie waar het zorgkantoor en Wlz-aanbieders op moeten anticiperen. Wij vertaalden dit vervolgens naar toekomstscenario’s voor de inrichting van de Wlz-zorg in drie Groningse subregio’s. Scenario’s die we nu verder uitwerken.
 
Samenwerking
Lennart Homan: “De samenwerking tussen Menzis en de aanbieders en het feit dat aanbieders bereid zijn om over de eigen schaduw te stappen om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg te waarborgen in deze regio, is mooi om te zien. Het zorgkantoor ziet dat zij een belangrijke rol heeft om de aanbieders bij elkaar te brengen. Met elkaar kijken we nu onder andere naar hoe het zorgkantoor de inkoopkaders voor de Wlz zo kan vormgeven dat deze aansluit bij de doelstellingen uit de toekomstscenario’s. Want om tot een constructieve verandering te komen moet ook het inkoopkader de toekomstvisie ondersteunen.”
 
Intentieverklaring
De zorgaanbieders en Menzis Zorgkantoor tekenden samen met het ministerie van VWS, het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een intentieverklaring waarmee zij aangeven zich samen verantwoordelijk te voelen voor goede ouderzorg in de regio. Patrick Jansen: “Dat betekent ook dat als we tegen wet- en regelgeving aanlopen die dit mogelijk in de weg staat of als we ruimte nodig hebben om te experimenteren met andere organisatie- en financieringsvormen we een stevige basis hebben om hierover in gesprek te gaan”.
 
Meer weten over de toekomst van de ouderenzorg in Groningen?
Patrick Jansen begeleidt dit proces vanuit bureau HHM. Adviseur Lennart Homan is nauw betrokken bij de Groningse samenwerking en vertelt hier graag meer over, t. 053 433 05 48.
 
Lees ook:
Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen – HHM.nl
Groningen werkt samen voor duurzame ouderenzorg – Zorgvisie.nl

Dag van Zorg en Veiligheid op 22 mei met Pecha Kucha AVE

Tijdens de Dag van Zorg en Veiligheid op maandag 22 mei gaat het over samenwerken in zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal staat de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. Deze kwetsbare burger staat ook centraal binnen de door bureau HHM ontwikkelde methode Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE). Daarom laat Sanja Bouman die dag tijdens een Pecha Kucha meer van AVE zien.

Een Pecha Kucha is een korte slideshow van twintig slides met een totale tijd van zes minuten en veertig seconden waarbij iedere slide precies twintig seconden te zien is. Een Pecha Kucha is slechts één van de vormen waarin die dag praktijkgerichte informatie wordt geboden aan zorgprofessionals en deskundigen. Ook zijn er thematafels, persoonlijke verhalen en verdiepingssessies. Er zijn in totaal meer dan vijftig workshops en sprekers.

Voor wie?
De dag is bedoeld voor professionals die werken op het snijvlak van zorg en veiligheid en de samenwerking in de praktijk moeten vorm geven. Denk aan ketenmanagers en procesregisseurs veiligheidshuizen, adviseurs en ondersteuners OM, functionarissen politie, ambtelijke beleidsadviseurs OOV en sociaal domein, medewerkers VeiligThuis, adviseurs en regisseurs ketenpartners, teamleiders sociale wijkteams.
 
Door wie?
De Dag van Zorg en Veiligheid is een samenwerking van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de VNG, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, de Samenwerkende zorg- en veiligheidshuizen, het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, Politie, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, de Dienst Justitiële Inrichtingen, en Veilig Thuis-organisaties.
 
Praktische informatie
De Dag van Zorg en Veiligheid vindt plaats op 22 mei 2017 in Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Deelname aan de Dag van Zorg en Veiligheid is kosteloos en inschrijven kan online.

Interactieve presentatie tijdens MOBILITY MATTERS

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor steden van de toekomst is om mobiliteit op een slimme (SMART) en gezonde (HEALTHY) manier te organiseren, zodat iedereen mee kan doen (FOR EVERYONE). Op 11 april staat Rotterdam in het teken van mobiliteit tijdens het nationale mobiliteitssymposium MOBILITY MATTERS in de Doelen. Lennart Homan houdt deze dag een interactieve presentatie over Doelgroepenvervoer.
 
Lennart: “Meedoen, participeren, erbij horen. Mobiliteit is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Er is een groep mensen die niet of niet helemaal in staat is op eigen kracht te voorzien in de mobiliteitsbehoefte. Tijdens mijn sessie gaan we in op de zoektocht naar innovatieve oplossingen om te voorzien in passende mobiliteit. Waarbij we denken in kansen in plaats van in beperkingen. Samen met Guy Hermans van Forseti laat ik aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden zien hoe het doelgroepenvervoer steeds verder kan integreren met het openbaar vervoer als we uitgaan van de eigen kracht en flexibiliteit van mensen.”
 
Het leuke aan MOBILITY MATTERS is dat het letterlijk een beroep doet op de mobiliteit van de deelnemers. Er is een plenair gedeelte dat zich afspeelt in de Doelen maar de verschillende deelsessie zijn op verschillende locaties in de stad. Het programma is opgebouwd aan de hand van drie mobiliteitsthema’s: SMART, HEALTHY, FOR EVERYONE.
 
Meer weten?
Neem contact op met Lennart Homan, t. 053 433 05 48 of kijk op mobilitymatters.city 
 

 

Amsterdam start met nieuwe regels voor hulp bij het huishouden

De gemeente Amsterdam heeft benoemd wanneer een huis schoon en leefbaar is en hoe vaak bepaalde huishoudelijke taken uitgevoerd moeten worden. Dit staat in de maatstaf ‘Hulp bij het huishouden Amsterdam’. Dat meldt de gemeente Amsterdam op haar website. Nienke van Vliet: “Amsterdam wil de maatstaf gebruiken als hulpmiddel voor het gesprek met de inwoner. Dat betekent dat er ruimte is voor maatwerk om de hulp bij het huishouden bij elke inwoner passend in te vullen.”

Nienke van Vliet: “De maatstaf beschrijft wat er minimaal nodig is voor een schoon en leefbaar huis, maar dit kan verschillen per inwoner. Per situatie wordt bekeken, welke activiteiten de inwoner zelf of met zijn/haar omgeving kan uitvoeren en waar professionele inzet nodig is.”
 
Aan deze maatstaf ligt een onderzoek van bureau HHM in samenwerking met KPMG Plexus ten grondslag. Het college van B&W stemde 7 maart in met de nieuwe maatstaf. Op 5 april is de gemeenteraad aan de beurt om te beslissen over de nieuwe maatstaf.
 
“Inmiddels deden wij voor tientallen gemeenten diverse onderzoeken naar hulp bij het huishouden. Alle gemeenten moeten immers, conform de uitspraken van de CRvB op 18 mei 2016 objectieve en onafhankelijke criteria hanteren bij het bepalen van de inzet van hulp bij het huishouden. Omdat wij het belangrijk vinden dat overheidsmiddelen zo goed mogelijk moeten worden ingezet hebben we slim gekeken naar welke kennis en informatie we uit de onderzoeken konden combineren, zodat we niet telkens hetzelfde onderzochten. Wat we in het geval van de hulp bij het huishouden zien is dat het voor gemeenten vooral belangrijk is om het eigen beleidskader goed in beeld te hebben. Kijk niet alleen naar de kwantitatieve uitkomsten (activiteiten, frequentie, tijdsbesteding) maar ook naar wat je als gemeente belangrijk vindt voor je inwoners; welke kwaliteit wil je bieden en welke mogelijkheden heb je daarvoor? Dan pas kun je een weloverwogen keuze en de vertaalslag naar een norm en de praktijk maken.”
 
Meer weten?
Neem dan contact op met Nienke van Vliet, t. 053 433 05 48.

Workshop AVE tijdens congres Privacy en ethiek in de Jeugdhulp

Angela Welling en Mieke Looman geven op 18 april een workshop Aanpak ter Voorkoming Escalatie (AVE) tijdens het Congres Privacy en Ethiek in de Jeugdhulp. De verbinding tussen de zorg- en veiligheidsketen staat in deze workshop centraal.
 
Mieke: “AVE is een middel om de zorg- en veiligheidsketen goed op elkaar af te stemmen.
Samenwerken en afstemmen zijn sleutelbegrippen bij het voeren van regie bij complexe casuďstiek. Hierbij hoort het elkaar informeren en delen van informatie. Maar hoe doe je dat? En hoe ga je om met de privacy? Een lastig vraagstuk dat vraagt om concrete handvatten in de uitvoering.”

Naast Mieke en Angela zijn er nog tal van andere sprekers. De volgende vragen staan die dag centraal:

 • Wat er binnen en buiten uw organisatie gedeeld mag worden
 • Wat de aanscherping van de Meldcode voor de privacy van het kind of het gezin of hulpverlening betekent
 • Van missers en adviezen uit praktijkvoorbeelden en praktijkervaringen
 • Grensoverschrijdend te handelen, oftewel: wanneer moet je iets doen wat niet mag, maar wat wél in het beargumenteerd belang van het kind is
 • Ethische vragen over privacy

Het congres is op 18 april van 9.00 tot 16.30 uur in de Reehorst in Ede en wordt georganiseerd door Jeugd en Co. Het is met name bedoeld voor professionals, beleidsmakers en bestuurders binnen de zorg het maatschappelijke domein, jeugdhulp, justitie en de GGZ. Ook beleidsmedewerkers en projectleiders binnen het sociale domein zijn van harte welkom.

Meer weten?
Neem contact op met Mieke Looman, t. 053 433 05 48 of kijk op: www.zorgwelzijncongressen.nl/privacy.

De Twentse zorgcentra bedankt HHM voor inzet tijdens NLdoet

HHM’ers staken vrijdag 10 maart, als vrijwilliger tijdens NL Doet, de handen uit de mouwen op drie verschillende locaties in Twente. Een van de locatie stuurde onze deze week een enthousiast bedankje.

“De NLdoet-dagen zijn weer achter de rug. Jullie hebben enorm veel werk verzet; tuinen zijn weer voorjaars-klaar, ruimtes zijn geschilderd, kamers zijn schoongemaakt.
Er is hard gewerkt, plezier gemaakt en er zijn verschillende indrukken opgedaan. Voor ons waren het geslaagde dagen en hopen dat jullie ook een leuke dag hebben gehad.
Wij zijn jullie zeer erkentelijk voor jullie inzet en een bedankje is op z’n plaats.”

Parelpublicatie In voor Zorg! verandertraject De Haardstee

Vanuit In voor Zorg! begeleidde Ingrid Oomen bijna twee jaar een intensief verandertraject bij De Haardstee. Meer over dit traject en over de resultaten is nu te lezen in de Parelpublicatie In voor Zorg! ‘Succesvol veranderen in de langdurige zorg: Meer met minder, het kan!’
 

Een greep uit de resultaten:

 • Meer cliënten die bij De Haardstee verblijven of wonen, hebben passende (dagelijkse) activiteiten. Medio 2015 was dit 68%; nu is dat 80%.
 • Het gevoel van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie is volgens de uitkomsten van het MTO toegenomen van een 6,0 naar een 7,7.
 • Er is een commissie van (on)zinnige zaken in het leven geroepen. Deze heeft 20% van de regels, procedures en werkprocessen uit het kwaliteitshandboek verkort en versimpeld voor de medewerkers.
 • Het aantal vrijwilligers-overeenkomsten nam in het afgelopen jaar sterk toe van 16 naar 41. Bij veel medewerkers is de mindset veranderd, mensen staan er nu voor open door goede ervaringen.

Medewerkers kijken positief terug op het traject: “Met kennis, ervaring en een positieve flow bracht Ingrid op zeer respectvolle en stimulerende wijze het denk- en doe proces binnen de organisatie op gang. Op een creatieve manier werd ieders deskundigheid en inbreng naar boven gehaald, zodat het proces van onze organisatie bleef.”

Meer weten?
Neem contact op met Ingrid Oomen, t. 053 433 05 48.
 
Samen met medewerkers van De Haardstee staat Ingrid op 19 april met een stand op de informatiemarkt tijdens het eindcongres van In Voor zorg!.  

 

Kwalitatieve monitor experiment persoonsvolgende zorg

Over een periode van twee jaar (2017 en 2018) onderzoeken we de doeltreffendheid van het keuzeproces van cliënten (klantreis) die binnen de Wlz gebruik gaan maken van V&V of GZ.

Dit brengen we in kaart door het ontwikkelen en bedienen van een kwalitatief monitoringsinstrument. Met dit monitoringsinstrument volgen we V&V-cliënten in Zuid-Limburg en GZ-cliënten in de regio Rotterdam.

De uitkomsten dienen de deelnemers aan het experiment (zorgaanbieders, cliëntorganisaties en brancheverenigingen) in staat te stellen tijdens het experiment te leren van de bevindingen en daarop – indien gewenst – hun aanbod, werkwijze of hun samenwerking aan te passen om de cliënt beter te kunnen ondersteunen en aan te sluiten bij hun wensen.

Het onderzoek biedt inzicht in het keuzeproces van de cliënt en de waardering door de cliënt van dit keuzeproces. Hierbij komen diverse aspecten aan de orde zoals geplande- en crisis-aanvragen, gebruik van informatiebronnen, overgangen van Zvw, Wmo, Jeugdwet naar Wlz, inzet van cliëntondersteuning, keuze van zorgaanbieders en keuze van aard en omvang van zorg nadat de cliënt een zorgaanbieder heeft gekozen.

Daarbij ontwikkelen we ook een aantal persona’s zodat professionals weten wat cruciale keuzeaspecten zijn bij bepaalde cliënten waarop ze adequaat kunnen inspelen.

Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen

Een visie op het zorglandschap van Groningen over twintig jaar met kaders voor de ver-sterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Dat is het doel van onze opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Economische zaken.

De NCG zorgt in dialoog met de maatschappelijke stakeholders voor regie en sturing op een duurzame versterking van het aardbevingsgebied. Naast een programma voor woningen, scholen en dorpshuizen, is de NCG nu actief bezig met de zorgsector. Een stuurgroep met een brede afvaardiging van zorgbestuurders, zorgvastgoed, wethouders, zorgverzekeraar/zorgkantoor Menzis, het ministerie van VWS en de provincie Groningen werkt de komende maanden aan een gezamenlijke toekomstvisie op zorg in Groningen. Een visie waarbij de nadruk ligt op eigen kracht, regie op het eigen leven, participeren naar vermogen en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast dient de visie rekening te houden met de specifieke omstandigheden in Groningen op het gebied van de vergrijzing, krimp en aardbevingsproblematiek.

Benieuwd naar onze aanpak in dit traject?
Neem contact op met Lennart Homan of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Steeds meer vraag naar kwalitatieve cliëntervaringsonderzoeken

De Wmo en Jeugdwet vragen van gemeenten om ervaringen van cliënten op te halen vóór 1 juli 2017. Om hierbij te helpen ontwikkelde de VNG standaardvragenlijsten. Onderzoeken op basis van deze vragenlijsten leveren veel kwantitatieve informatie op. Wij krijgen steeds vaker de vraag om aanvullend onderzoek te doen naar de kwalitatieve ervaringen van cliënten.

Gemeenten die gebruikmaken van de standaardvragenlijsten vragen om een duiding en praktische vertaling van de informatie. Zo is niet altijd duidelijk voor welke vorm van hulp de vragenlijst is beantwoord, omdat een respondent vanuit verschillende organisaties zorg en ondersteuning kan ontvangen. Ook ervaringen met en de rol van een wijkteam zijn niet altijd te achterhalen.

Wij helpen gemeenten dan ook, om naast kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve gegevens te verzamelen en geven de resultaten overzichtelijk weer. Werkvormen zijn bijvoorbeeld (groeps)interviews of het organiseren van klantarena’s. Het resultaat is dat u de ervaringen van de cliënten kunt duiden en van hen en ons concrete aanbevelingen krijgt waar u als gemeente mee verder kunt.

Wilt u hier meer over weten?
Neem dan contact op met Sophie ten Hove, t. 053 433 05 48.

Voor meer informatie over de wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoeken kunt u terecht op de website van de VNG.