Skip to main content

Samen tegen eenzaamheid

Veel mensen zijn eenzaam. Hoe kun je eenzaamheid voorkomen en welke factoren spelen hierin een rol? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van eenzaamheid en hoe vinden we daar als samenleving oplossingen voor?

Eenzaamheid tegengaan vraagt om maatwerk

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met (vormen van) eenzaamheid. Eenzaamheid betekent dat je je niet verbonden voelt. Je mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Als dit tijdelijk is hoeft dit geen problemen op te leveren. Wanneer eenzaamheid langer duurt kan dit negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid en je welbevinden.

De problematiek achter eenzaamheid is complex en verschilt van persoon tot persoon. Bij het tegengaan van eenzaamheid spelen een groot aantal partijen een rol: inwoners, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, kerken, maatschappelijke organisaties, sport- en cultuurverenigingen, bedrijven, et cetera. Er zijn daarom geen eenduidige oplossingen; het tegengaan van eenzaamheid vraagt maatwerk en is mede afhankelijk van de lokale situatie.

Onze collega’s zijn betrokken bij verschillende onderzoeks- en adviesopdrachten waarin eenzaamheid een belangrijk thema is. Zo doen we onderzoek naar factoren die van invloed zijn op eenzaamheid en naar mogelijke oplossingen. Ook zijn we intensief betrokken op het landelijke programma Eén tegen Eenzaamheid, waarin maatschappelijke partners, landelijk en lokaal, samen de schouders zetten onder het tegengaan van eenzaamheid. 

In onze onderzoeken richten we ons vooral op (tot nu toe) onderbelichte domeinen in relatie tot eenzaamheid, zoals gezondheid, de woonomgeving en de digitale omgeving. Dit levert nieuwe inzichten op en (daarmee) aanknopingspunten om eenzaamheid te verminderen.

Eenzaamheid speelt ook een belangrijke rol in andere onderzoeks- en adviesopdrachten die we uitvoeren. Zo helpen we gemeenten bij het ontwikkelen van woonzorgvisies en bij het vormgeven van het lokale en regionale zorglandschap. In deze trajecten gaan we onder meer na hoe de fysieke leefomgeving de onderlinge ontmoeting en verbondenheid kan versterken. 

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Zorgbekostiging

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Het tegengaan van eenzaamheid vraagt om maatwerk en is vaak nauw verweven met andere thema’s. Onze adviseurs (h)erkennen dit en kijken graag samen naar oplossingen die aansluiten op de lokale situatie.