Skip to main content

Langdurige zorg goed geregeld

Zolang en zoveel mogelijk het leven kunnen blijven leven zoals wij dat willen. Dat is waarom wij ons inzetten voor goede langdurige zorg.

Onderzoek, advies en ondersteuning Langdurige zorg (Wlz)

Ouderenzorg

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Dat er goede tussenvormen zijn als dat niet meer gaat ? Hoe kunnen we samenwerken aan goede verpleeghuiszorg die aansluit bij de behoefte van ouderen? En hoe zorgen we voor voldoende personeel in de zorg? Met onze opdrachtgevers werken wij aan goede ouderenzorg waarbij mensen zoveel mogelijk de eigen regie kunnen behouden. Dat vraagt om een goede balans tussen maatwerk, voorliggende voorzieningen en specialistische zorg. Ook het versterken van het eigen netwerk en goede samenwerking met informele zorg zijn van belang. We doen onderzoek en vertalen dit naar bruikbare adviezen, helpen bij ontwikkeltrajecten en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. We kijken daarbij ook naar innovaties zoals het gebruik van eHealth.

 

Zorg voor mensen met een beperking

Hoe organiseer je samen een zo volwaardig mogelijk leven voor mensen met een beperking? Hoe zorg je voor de juiste ondersteuning hoe help je mensen bij hun ontwikkeling? Hoe zorg je ervoor dat mensen ondersteuning krijgen vanuit het juiste stelsel en hoe zorg je ervoor dat de zorg uit verschillende stelsels goed op elkaar aansluit? En hoe houd je bij de ondersteuning van mensen met een beperking rekening met de behoefte aan eigen regie? Onze adviseurs helpen met het vinden van antwoorden op deze vragen. We doen onderzoek naar onder andere clientkenmerken en ondersteuningsbehoeften. Dit vertalen we naar instrumenten – zoals bijvoorbeeld zorgprofielen en clientportretten – waarmee aanbieders de zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren en die duidelijkheid en transparantie scheppen voor andere stakeholders. Zodat als partijen met elkaar spreken – bijvoorbeeld een aanbieder met een zorgkantoor – zij het goede gesprek voeren en dezelfde mensen voor ogen hebben. Omdat die instrumenten gemaakt zijn om mensen een zo prettig mogelijk leven te laten leiden, kijken wij altijd naar de ruimte om individuele en persoonsgerichte zorg te leveren.

Zorg voor mensen met een psychische stoornis

Hoe zorgen we ervoor dat mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden?

Deze mensen kunnen sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Bureau HHM deed voor de openstelling diverse onderzoeken om de consequenties hiervan in kaart te brengen. Zo onderzochten wij in 2015 de Wlz-toegangscriteria voor mensen met een psychische stoornis en beantwoordden in 2017 voor het ministerie van VWS de vraag: Hoeveel GGZ-cliënten in de Wlz bij toevoeging psychische grondslag?

Patrick Jansen: “Tijdens dit project hebben we bevestigd gekregen dat er een groep cliënten met een psychische stoornis is die blijvend behoefte heeft aan toezicht of zorg in nabijheid. Vanwege deze behoefte en de noodzaak van integrale zorg en ondersteuning is de Wlz hiervoor het passende kader. Het betekent voor mensen dat ze zeker zijn van de continuïteit van zorg. De uiteindelijk definitieve omvang van deze groep wordt mede bepaald door het beleid van de gemeente en de zorginhoudelijk aanpak van de zorgaanbieders. Hierbij ondersteunen wij graag. Wij kennen de doelgroep, de zorgvragen en ondersteuningsbehoeften en daarnaast ook de wettelijke kaders en de bedoeling hierachter.”

Ons werk uitgelicht

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Actief binnen de Langdurige Zorg en benieuwd naar de mogelijkheden om samen te werken? Het is al meer dan 40 jaar onze missie om de zorg voor kwetsbare mensen beter te maken en dat doen wij graag samen met u.