Skip to main content

HHM Deed

maandag 12 nov, 2018

HHM Deed

maandag 12 nov, 2018

Wij helpen organisaties in de zorg en het sociale domein. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, samen te werken bij de transformatie en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. In de rubriek HHM deed houden we u maandelijks op de hoogte van onze afgeronde projecten. Als een project leidt tot een openbaar eindrapport, dan kunt u dat direct downloaden.
 
Meer weten? Neem dan gerust contact op met een van de betrokken adviseurs.


Inventarisatie cliënten beschermd wonen
 
Voor een gemeente deed bureau HHM in 2017 onderzoek naar het aantal cliënten in Beschermd Wonen (BW). De gemeente vroeg ons dit onderzoek te actualiseren met de gegevens op peildatum 1-1-2018. De uitkomsten van de actualisatie worden gebruikt om de bestuurders van de regiogemeenten te informeren.
 
Adviseur: Lennart Homan.

 


Implementatie nieuwe inkoopmodel jeugd
 

We ondersteunden een gemeente bij de implementatie van een nieuw inkoopmodel. Vanaf 1 januari 2018 vraagt dit een andere werkwijze van de medewerkers van de toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin), externe verwijzers (zoals de huisartsen) en jeugdhulpaanbieders. Vraagstukken waarop we samen een antwoord zochten zijn:
 

 • De werking van het stappenplan in de praktijk van de toegang;
 • Wat zijn de gevolgen die het nieuwe inkoopmodel heeft voor het gesprek dat door de toegang  wordt gevoerd met inwoners en het plan dat hieruit voortkomt;
 • De inpassing van de pgb-systematiek in het nieuwe inkoopmodel;
 • De invulling van de monitoring en verantwoording, intern en extern.

 
Adviseur: Maartje Hanning.
 


Inzet beleidsmedewerker Jeugd
 
Een Overijsselse gemeente vroeg bureau HHM te helpen bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid.
 
Hierbij ging het onder meer over de implementatie van het nieuwe inkoopmodel, de bijdrage van de gemeente aan diverse regionale werkgroepen en de doorontwikkeling van het wijkteam op het gebied van (de toegang tot) jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
 
Daarnaast speelden ontwikkelingen als het versterken van de mogelijkheden voor preventie en het verbeteren van de samenwerking met het onderwijs en de specialistische jeugdhulp aanbieders. Hierbij werd vooral gekeken naar hoe de lokale opgaven zich verhouden tot regionale samenwerking op het gebied van toegang, inkoop en de inrichting van de backoffice.
 
Adviseur: Maartje Hanning
 


Marktverkenning zorgaanbieder

Een zorgaanbieder ziet zich geconfronteerd met diverse opgaven die van invloed zijn op de toekomstige strategische positionering en profilering en het benodigde vastgoed. Om de strategische koers, met bijzondere aandacht voor de keuzes die worden gevraagd met betrekking tot het benodigde vastgoed, te bepalen vroeg de organisatie bureau HHM een marktverkenning uit te voeren.
 
We voerden de volgende activiteiten uit, waarbij we bijbehorende vragen beantwoorden:
 
Gebiedsanalyse
Hoe hangen demografische ontwikkelingen samen met zorgconsumptiecijfers? Welke ontwikkelingen hebben daarin plaatsgevonden? En wat betekent dit voor de toekomst?
 
Impactanalyse
Wat zijn de effecten van veranderende wet- en regelgeving op vraag en aanbod? Maar ook gaat het om maatschappelijke trends, zoals de behoefte van mensen om zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. Wat betekent dit voor de benodigde (vastgoed)capaciteit?
 
Concurrentieanalyse
Wie zijn de belangrijkste concurrenten en hoe profileren zij zich? Waar liggen kansen in de markt en waar is de markt verzadigd? Wat betekent dit voor de marktstrategie?
 
De uitkomsten zijn met het management team van de zorgaanbieder besproken en worden gebruikt om de strategische koers en de daarbij behorende keuzes op het gebied van productontwikkeling, vastgoed en personeel concreet te maken.
 
Adviseurs: Lennart Homan en Eline Lubbes.
 


Diepte-interviews met statushouders uit Eritrea en Syrië
Een verdieping van de audit klantervaring ‘Zorg voor elkaar Breda’
 
De gemeente Breda heeft behoefte aan meer zicht op de succes- en faalfactoren van de integratie van Eritrese en Syrische statushouders. Om deze groepen op een passende manier te ondersteunen bij de integratie in Nederland en in het bijzonder in Breda. De gemeente wil daarom weten: Wat zijn de succes- en faalfactoren bij de integratie van Eritrese en Syrische statushouders en welke rol speelt de ondersteuning van het netwerk daarbij?
 
Bureau HHM onderzocht dit door diepte-interviews te houden met statushouders uit Eritrea en Syrië. Hieruit bleek onder andere:
 
Succesvol geďntegreerde statushouders::

 • zijn (zeer) gemotiveerd om te slagen;
 • zoeken eigen wegen om onze taal te leren;
 • hebben actief gezocht naar school of werk;
 • hebben contacten met eveneens goed geïntegreerde landgenoten;
 • pakken het ondersteuningsaanbod met beide handen aan.

 
Statushouders die minder goed geďntegreerd zijn:

 • maken zich afhankelijk van ondersteuningsaanbod;
 • zijn minder gemotiveerd om zelf actie te ondernemen, bijvoorbeeld richting taal, school of werk en daarmee afwachtend;
 • ervaren veel last van stress;
 • gaan vooral om met landgenoten die ook minder geïntegreerd zijn.

 
Statushouders zijn:

 • gelukkig met de veiligheid en goede zorg;
 • dankbaar voor huisvesting en uitkering;
 • blij met hun buddy als dit een echt ‘maatje’ van ze is geworden;
 • kritisch over de taallessen;
 • wisselend in staat zelf regie te voeren.

 
Eritrese statushouders:

 • zijn vaak jong en missen positieve druk vanuit familie;
 • komen uit een rurale, agrarische leefomgeving en zijn laag- of ongeschoold (analfabeet);
 • missen hier positieve sociale druk vanuit familieverbanden;
 • hebben weinig scholing en werkervaring;
 • worden vaak door de familie op pad gestuurd;
 • ervaren veel stress die verlammend werkt;
 • hebben vaker schulden en verslavingsproblemen.
 • laten niet snel het achterste van hun tong zien.

 
Maar Eritrese statushouders:

 • zijn ook bereid hard te werken;
 • gaan respectvol om met anderen;
 • kennen veel gastvrijheid.

 
Adviseurs: Stacey Hulst en Nico Dam.
 


Informatiebijeenkomst reële tarieven Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 
Gemeenten moeten een reële kostprijs betalen aan aanbieders van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zo staat het in de wet. Maar wat is een reële prijs? Hoe bepaal je dat?
 
De (centrum)gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de tarifering van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang zijn sinds 2017 verplicht zich te houden aan de AmvB (Algemene Maatregel van Bestuur) “Reële tarieven Wmo”. De VNG organiseerde twee informatiebijeenkomsten om de (centrum)gemeenten daarover te informeren. Bureau HHM vulde deze bijeenkomsten in en stelde naar aanleiding van deze bijeenkomsten voor de VNG een factsheet op.
 
Mike Koers: “Aanwezigen gaven aan dat het een waardevolle bijeenkomst was, waarbij gemeenten meer zicht hebben gekregen op de totstandkoming van een reële prijs, welk proces daarvoor nodig is, en ook inzicht in het feit dat gemeenten eerst vooraf een aantal vragen zou moeten beantwoorden voordat een reële prijs kan worden bepaald. Denk daarbij aan vragen als: Hoe wil je het zorglandschap inrichten? Hoe wil je contracteren? Hoe beschrijf je je te contracteren diensten/prestaties? Wat is je (toekomstige) doelgroep? Wat hebben zij nodig (aan ondersteuning/begeleiding en huisvesting)? Welke varianten wil je onderscheiden?”
 
Adviseurs: Mike Koers en Peter Bakker.
 


Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz
 
Patiënten zitten soms onnodig lang in een instelling voor geneeskundige ggz. Ze kunnen niet naar huis omdat de noodzakelijke ambulante zorg of de noodzakelijke vervolgvoorzieningen in het sociaal domein ontbreken. Om te stimuleren dat patiënten op tijd en verantwoord de instelling kunnen verlaten, heeft bureau HHM in opdracht van GGZ Nederland, MIND, VNG en ZN de Werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf ggz opgesteld. De Werkwijzer maakt duidelijk welke afspraken in de regio nodig zijn om de overgang van verblijf in een ggz instelling naar ggz zorg thuis te verbeteren. 


 

Pilot praktische methode voor zelfredzaamheid gemeente Westervoort
 
In de gemeente Westervoort sloten we een periode van drie jaar af waarbij samen een methode is ontwikkeld om breed te kijken naar wat een inwoner met een hulpvraag nu echt nodig heeft. Hiervoor gebruikten we Levenskracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat medewerkers binnen het sociaal domein een eenduidige gespreksvoering hanteren die hen helpt om breed te kijken naar iemands hulpvraag.
 
Nu de pilot is afgerond blijft het team de methode gebruiken. De implementatie is geborgd. Maartje Hanning, bureau HHM: “De winst van de nieuwe manier van gespreksvoering zit in het feit dat de inwoner met Levenskracht zelf praktisch aan de slag gaat om zijn of haar hulpvraag te verduidelijken. Alle levensgebieden komen aan bod waardoor soms verrassende oplossingen op de tafel komen. Bovendien is het dan een oplossing die de inwoner zelf bedacht heeft waardoor de kans van slagen groot is. Bijvoorbeeld: een dochter klopt bij de gemeente aan met de vraag: ‘Mijn moeder heeft dagbesteding nodig hoe organiseer ik dat?’. Na een gesprek met moeder bleek dat zij zich regelmatig eenzaam voelde. Dagbesteding zag zij alleen helemaal niet zitten. Ze hield niet zo van grote groepen en voelde zich daarin vaak juist eenzamer dan wanneer ze alleen thuis was. Daarom werd voor haar een maatje gezocht waarmee ze twee keer in de week koffie drinkt of een leuke activiteit onderneemt.”
 
Meer informatie: Maartje Hanning.
 


Benieuwd aan welke projecten we nog meer werk(t)en? In onze DRIVE kunt aan de hand van trefwoorden zoeken in ons werk.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actuele zaken in de zorg en het sociale domein. 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.