Skip to main content

Een veilig bestaan voor iedereen

Samenwerken aan een integrale aanpak om complexe problemen op te lossen in het sociale en veiligheidsdomein.

Adviesbureau zorg- en veiligheid

Inrichting en samenwerking, visie- en beleidsontwikkeling

In situaties met complexe problematiek die zowel het zorg- als veiligheidsdomein raken, is het cruciaal dat ketenpartners goed samenwerken en begrip krijgen voor elkaars positie en werkwijze. Veel ketenpartners doen vanuit het eigen domein, bijvoorbeeld zorg, justitie, sociaal domein en wonen, heel veel goede dingen. De behoefte aan maatwerk vraagt om creativiteit en buiten de lijntjes willen en durven kleuren. Niet alleen door professionals, maar ook door bestuurders en beleidsmakers. Wij helpen bij het leggen van verbindingen. Door bij te dagen aan goede en slimme samenwerking tussen organisaties, overheden en maatschappelijke partners zorgen we voor een sluitende keten om inwoners zo goed mogelijk te kunnen helpen. Want wij geloven dat je met een integrale aanpak veel sneller tot een doorbraak komt en de juiste hulp kunt bieden. Samenwerken aan oplossingen, dat klinkt simpel, maar het realiseren van passende oplossingen op het snijvlak van veiligheid en zorg is verre van eenvoudig. Zorg en veiligheid zijn verschillende werelden met verschillende wetgeving en andere sturingsmechanismes. Het zijn organisaties met hun eigen werkwijze en taal. Wij ondersteunen ketenpartners zoals bijvoorbeeld gemeenten, Veilig Thuis-organisaties, zorgaanbieders en justitie met inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken, visie- en beleidsontwikkeling en de implementatie van methodes zoals de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE).

Ontwikkeld door bureau HHM: Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

AVE staat voor Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. AVE is een strategische aanpak bedoeld als kapstok om duidelijkheid te creëren én om op lokaal niveau het gesprek te faciliteren. Dit gesprek vindt plaats op vier niveaus, namelijk casusniveau, procesniveau, managementniveau en bestuurlijk niveau. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie en het doorbreken van stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partijen. Het model beschrijft verschillende fasen; per fase kunnen de verschillende verantwoordelijkheden (casusregie, procesregie, operationele verantwoordelijkheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid) worden toegewezen binnen de gemeente en/of regio. Door het implementeren van de AVE aanpak in verschillende gemeenten wordt de werkwijze van de ketenpartners inzichtelijk en komen krachten, knelpunten en oplossingen naar voren. Daarnaast wordt de samenhang tussen de zorg- en veiligheidsketen versterkt. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten bij de inrichting van AVE en zorgen voor implementatie door middel van het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen.

Media

AVE Video

AVE Handreiking 2.0

AVE Webinar

Ons AVE-aanbod: voor verbinding van de zorg- en veiligheidsketen

AVE Stappenplan

Stap 1. Besluiten

De ervaring leert dat het noodzakelijk is om voor de inrichting van AVE het nodige draagvlak en bestuurlijk commitment te creëren. Het belang, de urgentie en de noodzaak moeten hiervoor duidelijk zijn. Het helpt om de lokale opgaven in beeld te brengen, inclusief de risico’s en gevolgen van het niet goed verbinden van lokale zorg- en veiligheidsproblematiek. Wij helpen hierbij  onder andere door een bijeenkomst met bestuurders te organiseren en begeleiden.

Stap 2. Ontwerpen

In de ontwerpfase begeleiden we het proces om het AVE-model in te richten door de genoemde vijf stappen te doorlopen. Dit doen we onder andere door leden van de kerngroep nauw te betrekken, hen uit te dagen om kritisch te kijken naar de bestaande afspraken en te laten reflecteren op de praktijk. Daarnaast brengen we natuurlijk onze ervaring en expertise in om eventuele knelpunten bloot te
leggen.

Stap 3. Invoeren

Het ontwerp is klaar. Nu is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de implementatie van de nieuwe werkwijze. Tijdens deze fase kunnen wij ondersteunen met een informatiebijeenkomst, implementatietrainingen en/of procesbegeleiding voor de implementatiefase.

Stap 4. Doen

Als laatste stap van het proces is het zaak om daadwerkelijk met de nieuwe afspraken aan de slag te gaan. Hiervoor is het belangrijk dat de casus- en procesregisseurs zijn getraind in hun nieuwe rol. Wij trainen casus- en procesregisseurs in de vaardigheden en competenties die horen bij hun rol als regisseur.

Stap 5. Borgen

Wij kunnen op verschillende manieren helpen om AVE duurzaam te verankeren. Wanneer een periode ervaring is opgedaan met AVE, kunnen we bijvoorbeeld een audit houden binnen de gemeente. De lessen uit de audit vormen input voor een herijking van de afspraken en werkwijzen. We bieden aanvullend een train-de-trainer module

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Als ontwikkelaar van AVE is bureau HHM expert op het gebied van de implementatie van de aanpak. Wij helpen ook uw gemeente graag om de zorg- en veiligheidsketen te verbinden