Een veilig bestaan voor iedereen

Samenwerken aan een integrale aanpak om complexe problemen op te lossen in het sociale en veiligheidsdomein.

Adviesbureau zorg- en veiligheid

Inrichting en samenwerking, visie- en beleidsontwikkeling

In situaties met complexe problematiek die zowel het zorg- als veiligheidsdomein raken, is het cruciaal dat ketenpartners goed samenwerken en begrip krijgen voor elkaars positie en werkwijze. Veel ketenpartners doen vanuit het eigen domein, bijvoorbeeld zorg, justitie, sociaal domein en wonen, heel veel goede dingen. De behoefte aan maatwerk vraagt om creativiteit en buiten de lijntjes willen en durven kleuren. Niet alleen door professionals, maar ook door bestuurders en beleidsmakers. Wij helpen bij het leggen van verbindingen. Door bij te dagen aan goede en slimme samenwerking tussen organisaties, overheden en maatschappelijke partners zorgen we voor een sluitende keten om inwoners zo goed mogelijk te kunnen helpen. Want wij geloven dat je met een integrale aanpak veel sneller tot een doorbraak komt en de juiste hulp kunt bieden. Samenwerken aan oplossingen, dat klinkt simpel, maar het realiseren van passende oplossingen op het snijvlak van veiligheid en zorg is verre van eenvoudig. Zorg en veiligheid zijn verschillende werelden met verschillende wetgeving en andere sturingsmechanismes. Het zijn organisaties met hun eigen werkwijze en taal. Wij ondersteunen ketenpartners zoals bijvoorbeeld gemeenten, Veilig Thuis-organisaties, zorgaanbieders en justitie met inrichtings- en samenwerkingsvraagstukken, visie- en beleidsontwikkeling en de implementatie van methodes zoals de Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE).

Ontwikkeld door bureau HHM: Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)

AVE staat voor Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. AVE is een strategische aanpak bedoeld als kapstok om duidelijkheid te creëren én om op lokaal niveau het gesprek te faciliteren. Dit gesprek vindt plaats op vier niveaus, namelijk casusniveau, procesniveau, managementniveau en bestuurlijk niveau. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie en het doorbreken van stagnatie in de samenwerking tussen betrokken partijen. Het model beschrijft verschillende fasen; per fase kunnen de verschillende verantwoordelijkheden (casusregie, procesregie, operationele verantwoordelijkheid en bestuurlijke verantwoordelijkheid) worden toegewezen binnen de gemeente en/of regio. Door het implementeren van de AVE aanpak in verschillende gemeenten wordt de werkwijze van de ketenpartners inzichtelijk en komen krachten, knelpunten en oplossingen naar voren. Daarnaast wordt de samenhang tussen de zorg- en veiligheidsketen versterkt. Wij ondersteunen en adviseren gemeenten bij de inrichting van AVE en zorgen voor implementatie door middel van het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen.

Ons (trainings)aanbod zorg- en veiligheid:

Inrichting AVE

Dit is een op maat gemaakt programma aangepast op de lokale situatie. Tijdens dit traject vult u onder andere samen met partners uit het zorg- en veiligheidsdomein het AVE- schema in. Het resultaat is dat de rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd en de definities casus- procesregie vastgesteld. We kijken hierbij hoe AVE kan worden toegepast binnen de huidige werkwijze.

Implementatie AVE

In dit programma zorgen we er samen voor dat het opschalingsmodel, AVE-fasen en de inhoud van casus- en procesregie bekend zijn bij zowel de gemeente als ketenpartners. Alle partijen zijn goed geïnformeerd en er is draagvlak, bestuurders weten wanneer zij moeten handelen. De verantwoordelijkheden zijn belegd bij escalerende situaties waardoor interventies vanuit veiligheid en zorg beter op elkaar aansluiten.

Training casus- en procesregie

Het uitvoeren van de rol van casus- en procesregisseur vraagt om specifieke vaardigheden. Bureau HHM ontwikkelde een training die professionals hierbij helpt. Het gaat dan onder andere om het kunnen maken van een analyse, verbinden en sturen in de samenwerking met het gezin en de betrokken hulpverleners vanuit een integraal plan van aanpak. In de training vertalen we de rol en taken van zowel een casus- als procesregisseur naar activiteiten en samenwerking met de betrokkenen.

AVE audit

Bij het maken van beleid hoort ook de borging. Deze module richt zich op de borging en kwaliteitsbewaking van AVE. Leren door te evalueren. Samen met u kijken we hoe het model werkt binnen uw gemeente. Is bijstelling of aanscherping van de aanpak nodig? Wij stellen vragen, analyseren documenten en houden interviews. U ontvangt een rapportage met verbetersuggesties.

Webinar over AVE

Tijdens dit Webinar – in samenwerking met VLOT – maakt u kennis met AVE, leert u hoe gemeenten werken met AVE en wat uitdagingen zijn, we tonen het perspectief van ketenpartners en u krijgt praktische tips. Het Webinar is bedoeld voor Beleidsmakers, projectleiders en professionals in het zorg-, veiligheids- of sociaal domein die te maken hebben met op- en afschaling van zorg.

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Als ontwikkelaar van AVE is bureau HHM expert op het gebied van de implementatie van de aanpak. Wij helpen ook uw gemeente graag om de zorg- en veiligheidsketen te verbinden