Skip to main content

Passend wonen met zorg

Zorg en ondersteuning ontvangen in een vertrouwde woon- en leefomgeving daar zetten wij ons samen met onze opdrachtgevers voor in omdat wij geloven dat een vertrouwde omgeving bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid van mensen.

Bureau HHM: het adviesbureau voor wonen met zorg

Hoe kunnen gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en verzekeraars de mogelijkheden van inwoners – ook die inwoners met een intensievere en complexere zorgvraag- vergroten zodat zij zo lang mogelijk of zo snel mogelijk weer thuis kunnen wonen?

Wij ondersteunen een groot aantal gemeenten bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig woonzorg-aanbod. Als onafhankelijke derde brengen wij de diverse werkvelden bij elkaar. Onze adviseurs kennen de zorg- en ondersteuningsvragen van kwetsbare mensen en zijn in staat deze te vertalen naar wat dit betekent voor de best passende woon- en leefomgeving.

Hoewel je dit vraagstuk van vele kanten aan kunt vliegen, pleiten wij er voor om de mensen voor wie je het doet altijd centraal te zetten. En zorg er met elkaar voor  dat de verschillende partijen elkaar weten te vinden en samen de handschoen oppakken om deze opgave, het bieden van een vertrouwde woon- en leefomgeving voor iedereen, te realiseren.  

Regionale opgave wonen en zorg

De Taskforce Wonen en Zorg wil dat overal in het land gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties met elkaar in gesprek gaan over de omvang en de aanpak van de woonzorgopgaven. Daarbij zijn drie ambities geformuleerd:

 1. Medio 2021 is in alle gemeenten een concrete analyse gemaakt van de lokale opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. Deze analyse wordt vertaald in ambities en keuzes, en wordt vastgelegd in een woonzorgvisie.
 2. In 2022 zijn in alle gemeenten prestatieafspraken gemaakt over wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid, als basis om tot uitvoering van concrete plannen te komen.
 3. In de komende jaren worden in alle gemeenten projecten in uitvoering gebracht die inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Vanuit bureau HHM onderschrijven wij deze ambities. Een toekomstbestendige woonvisie leidt immers tot een betere aansluiting van het woonzorgaanbod op de behoefte van ouderen en andere kwetsbare inwoners. Ook biedt het een kader waaraan nieuwe initiatieven op het vlak van wonen, welzijn en zorg kunnen worden getoetst.

Bureau HHM kan uw gemeente helpen bij het waarmaken van genoemde ambities. Om de woonzorgbehoefte en het benodigde woonzorgaanbod in kaart te brengen doorlopen we samen een stappenplan dat leidt tot een gedragen woonzorgvisie waarmee de gemeente jaren vooruit kan. Een woonzorgvisie die tevens een opmaat biedt naar een concreet uitvoeringsplan, waarmee de opgaven op het gebied van wonen met zorg ook daadwerkelijk worden aangepakt.

Wij treden hierbij op als onderzoeker, procesbegeleider en verbinder en brengen de benodigde kennis in om samen met de verschillende stakeholders tot succesvolle oplossingen op het gebied van wonen met zorg te komen.

Zorgmarktverkenner

Hoe organiseer ik de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment? De Zorgmarktverkenner voorziet u van de feiten en het inzicht waarmee u focus kunt aanbrengen. Focus met betrekking tot de positie die u wilt innemen met uw organisatie en hoe u zich kunt onderscheiden. De Zorgmarktverkenner legt daarbij de verbanden met wat dit betekent voor uw omgeving en de wijze waarop u wilt samenwerken. En misschien wel het allerbelangrijkste, de Zorgmarktverkenner helpt u bij het uitzetten van de route naar de stip op de horizon waar u naar toe wilt.

De Zorgmarktverkenner is tevens uitermate geschikt voor verschillende vormen van marktonderzoek. Analyses die onderdeel uitmaken van de Zorgmarktverkenner zijn:

 • Gebiedsanalyses
 • Concurrentieanalyses
 • Personeelsanalyses
 • Imagoanalyses
 • Impactanalyses

Ook kan de Zorgmarktverkenner worden ingezet om regiobeelden te maken.  Het opstellen van regiobeelden helpt bij het brengen van de juiste zorg naar de juiste plek. De juiste data is daarbij onmisbaar. Dit is ook een van de speerpunten van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

We hebben de afgelopen jaren al ruim 25 regio’s geholpen bij het opstellen van regiobeelden en zetten onze kennis en ervaring graag in voor uw regio. Op basis van een data-gedreven analyse naar de ontwikkeling van kwetsbare inwoners in de regio brengen we onder andere in kaart hoeveel personeel er in de toekomst nodig is om de zorg te blijven bieden zoals deze nu geboden wordt. Met deze kennis kunt u vervolgens samen de stap zetten naar toekomstbestendige zorg.
 
Meer weten over de Zorgmarktverkenner? Kijk dan ook eens op www.zorgmarktverkenner.nl.

Ons aanbod wonen- en zorg

Behoefteonderzoek

Om de opgave op het gebied van wonen met zorg goed in kaart te brengen kan een behoefteonderzoek uitkomst bieden. Zowel gemeenten als zorgorganisaties zien zich geconfronteerd met de opgave om nu en de komende jaren passende zorg te blijven bieden voor haar inwoners.

De vraag die vaak wordt gesteld is in hoeverre het huidige zorgaanbod aansluit bij de behoefte van de inwoners. Een mismatch in vraag en aanbod kan immers verregaande consequenties hebben op zorginhoudelijk en financieel vlak. Zicht krijgen op de behoefte nu en in de toekomst en in hoe­verre het aanbod hierop aansluit is essentieel. Wij hebben ruime ervaring met  behoefteonderzoek voor zowel gemeenten als zorgorganisaties. 

Haalbaarheidsonderzoek

Passende huisvesting realiseren voor kwetsbare groepen inwoners. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hierbij is het van belang om een gedegen haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de voorwaarden waaronder passende huisvesting gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het ook van groot belang om bij de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek oog te hebben voor de wijze waarop maatschappelijk draagvlak voor de huisvesting van kwetsbare groepen inwoners kan worden gerealiseerd.

Geïnteresseerd in onze aanpak?
Neem dan contact op.

Woon- en leefwensenonderzoek

Heeft u nieuwbouwplannen? Met het woon- en leefwensenonderzoek van bureau HHM krijgt u in korte doorlooptijd zicht op de wensen en behoeften van de inwoners van uw verpleeghuis. Dit is cruciaal om nieuwbouw tot een succes te maken voor de mensen waarvoor u het doet.
 
Ouderen gaan steeds later naar een verpleeghuis. De consequentie hiervan is dat er vaak sprake is van een complex en intensievere zorgvraag op het moment dat iemand wel in een verpleeghuis komt. Dit stelt andere eisen en randvoorwaarden aan hoe de zorg en ondersteuning wordt geboden én aan de huisvesting. Met de week van de toekomst inventariseren we in een korte doorlooptijd met een feestelijk tintje de wensen van uw (toekomstige)cliënten.
 

Bureau HHM

Onderzoek & advies
op het gebied van….

 • Organisatie
 • Beleidsevaluatie en advies
 • Systeem en stelsel
 • Strategie
 • Financiering

Bewegen & implementatie voor….

 • Samenwerkingsverbanden
 • Aanbieders
 • Overheid of financier
 • Vereniging
 • Landelijke organen

Innovatie & ontwikkeling
door….

 • Methodieken
 • Verhalen & in beeld brengen
 • Samenwerking
 • Zorgtechnologie
 • Anders werken

Samen maken we zorg en ondersteuning beter

wij werken samen met

Zorgaanbieders

Financiers

Overheden

Samenwerkingsverbanden

Cliëntorganisaties

Koepelorganisaties

Kennismaken?

Wilt u meer weten over ons werk en onze ervaring op het vlak van Wonen en Zorg?

Wij horen het graag.