Skip to main content

Inventarisatie aanbod cruciale ggz

woensdag 20 dec, 2023

Inventarisatie aanbod cruciale ggz

woensdag 20 dec, 2023

Wat is cruciale ggz? Dat is op initiatief van de Nederlandse ggz geïnventariseerd in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Bureau HHM ondersteunde deze inventarisatie.

Om de toekomst van de zorg in Nederland kwalitatief, betaalbaar en bereikbaar te houden, is in het najaar van 2022 het Integraal Zorg Akkoord (IZA) gesloten. Ondertekenaars zijn het Ministerie van VWS en tal van (koepel-) organisaties in de zorg, waaronder ‘de Nederlandse ggz’ als branche- en netwerkvereniging voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

In het IZA zijn afspraken gemaakt om antwoorden te vinden op de problemen die vandaag de zorg bedreigen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, stijgende kosten, versnipperd aanbod en administratieve lasten. Voor de ggz zijn, naast de uitwerking van de meer algemene doelen als passende zorg en regionale samenwerking op onderdelen van de ggz, vier specifieke doelen opgenomen:

  • Terugdringen van wachttijden;
  • Inrichten van laagdrempelige regionale en digitale steunpunten;
  • Ontwikkeling van digitale vormen van zorg;
  • Inzicht krijgen in het cruciale ggz-aanbod, per regio en landelijk.

Het begrip cruciale ggz is nog niet eenduidig en specifiek gedefinieerd, maar wordt in de Handreiking cruciale ggz zo omschreven:

Ggz met een hoge logistiek (zorgaanbod) en een inhoudelijke
(zorgvraag) complexiteit, waarbij cliënten/patiënten ernstige
gezondheidsschade kunnen oplopen wanneer deze zorg
(tijdelijk) niet meer beschikbaar is.

Bureau HHM leverde een bijdrage aan het inzicht in de cruciale ggz. Doel van onze begeleiding was dat de inventarisatie succesvol verloopt en dat de beoogde resultaten werden bereikt:

  1. Er is een definitie van ‘cruciale ggz’.
  2. Er is een landelijk overzicht van het aanbod van cruciale ggz.
  3. Dit aanbod is gevisualiseerd op een landkaart.

Publicaties
Overzichtskaart mogelijk cruciale ggz medio 2023 

Onderzoeksrapport: Inventarisatie aanbod cruciale ggz – Een eerste beeld op basis van input vanuit de regio’s

 

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.