Skip to main content

Kwetsbare inwoners in beeld

donderdag 28 mrt, 2024

Kwetsbare inwoners in beeld

donderdag 28 mrt, 2024

Om kwetsbare inwoners goed te kunnen helpen is het belangrijk om te weten om hoeveel mensen het gaat en welke zorg- en/of ondersteuning nodig is. Ook vanuit het programma ‘Een thuis voor iedereen’ wordt verlangd dat gemeenten een regionaal afgestemde woonzorgvisie opstellen waarin de woon-, zorg- en ondersteuningsbehoefte en -opgaven van aandachtsgroepen in kaart worden gebracht. Wij brengen deze aandachtsgroepen en hun behoeften in kaart. Alyssa Wegman: “We vinden het belangrijk dat alle inwoners een goede plek hebben om te wonen. Met of zonder ondersteuningsvraag. Lang niet alle gemeenten en/of regio’s hebben de aandachtsgroepen goed in beeld. Kwantificering is dan de eerste stap gevolgd door een visie die we eventueel samen vertalen naar concrete afspraken om ervoor te zorgen dat er gebouwd kan worden aan een inclusieve samenleving.”

Voorbeeldprojecten

Programmamanagement Enschede ‘Koploper huisvesting aandachtsgroepen’
In Enschede voerden we het programmamanagement uit voor het koploperstraject ‘Een thuis voor iedereen’. We hielpen de gemeente met:

  • Een regionale woonzorgvisie met daarin een kwantitatieve verdeling van de sociale woningbouw en huisvesting voor en ondersteuning van aandachtsgroepen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een afgebakende visie waar alle gemeenten mee aan de slag kunnen.
  • Het vertalen van de visie naar lokale (prestatie)afspraken. Dit willen we doen in een regionaal woonzorgplan met daarin een doorvertaling naar lokale (prestatie-) afspraken met onder andere corporaties en zorg- en welzijnsaanbieders.
  • Advies over het al dan niet aanpassen of opstellen van lokale regelgeving om aandachtsgroepen de juiste urgentie te geven.
  • Het verspreiden van opgedane inzichten richting Rijk en Provincies.

Projectleiding drugsbestrijdingsfonds gemeente Enschede
De komende periode mogen we de gemeente Enschede helpen bij de preventie van harddrugsgebruik. We zorgen voor de projectleiding van het drugsbestrijdingsfonds gemeente Enschede. Onze opdracht is om een plan op te stellen gericht op de preventie van harddrugsgebruik met een looptijd van drie jaar. Dit plan stellen we op en voeren we uit in samenspraak met partners. Lennart Homan: “Preventie is erg belangrijk. Je hoopt op die manier verslaving te voorkomen én daarmee meer. De kans dat iemand met een verslaving op meerdere levensdomeinen problemen krijgt is reëel. Je wilt hiermee dus ook voorkomen dat iemand bijvoorbeeld psychische, financiële en/of woonproblemen krijgt.”

Fair share
Elders in het land helpen we een regio bij de eerlijke verdeling van middelen en plaatsen voor kwetsbare doelgroepen. Als onderdeel van een regionale woonzorgvisie zoekt de regio antwoord op hoe zij om wil gaan met de huisvesting van verschillende aandachtsgroepen. Wij doen onderzoek naar deze groepen. De opbrengsten worden gebruikt om het regionale gesprek over fair share te faciliteren, zodat de gemeenten afspraken kunnen maken over een eerlijke verdeling en het hiervoor benodigde voorzieningen en huisvestingsaanbod.

In kaart brengen dak- en thuislozen
We helpen verschillende gemeenten bij het in kaart brengen van het aantal dak- en thuislozen en de achterliggende oorzaken hiervan. We kijken hierbij ook naar achtergronden, omstandigheden en hulpvragen omdat dit nodig is om te komen tot toekomstbestendige huisvesting voor deze mensen.

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.