Skip to main content

Rapportage evaluatie Palliatieve Zorg Nederland

donderdag 18 jan, 2024

Rapportage evaluatie Palliatieve Zorg Nederland

donderdag 18 jan, 2024

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) bestaat vijf jaar. In opdracht van het ministerie van VWS voerde bureau HHM een evaluatie uit naar het functioneren van PZNL. Om te onderzoeken of de doelstelling van PZNL helder is en aansluit bij de wensen van het veld, welk type organi­satie in de toekomst nodig is en hoe deze organisatorisch effectief kan opereren.

PZNL kent twee organisatorische eenheden: een stichting en een vereniging (voorheen coöperatie). Daarnaast hebben de Netwerken Palliatieve Zorg het afgelopen jaar de vereniging NPZ opgericht. Voor dit onderzoek interviewden we een brede reeks betrokkenen en ook hebben we een vragenlijst uitgezet onder de Netwerken Palliatieve Zorg. Uit de evaluatie blijkt dat de doelstelling van PZNL helder is en volstaat, ook naar de toekomst toe: versnippering tegengaan en krachten bundelen, door organisaties te verbinden, samenwerking te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en zorgkwaliteit te verbeteren.

De respondenten zien kansen voor het verder verbeteren van het functioneren van PZNL, waarbij ze vooral behoefte hebben aan een heldere governance structuur, met duidelijke rollen, taken en bevoegdheden. Er is met name verbetering nodig in de samenwerking binnen de vereniging PZNL, tussen de Vereniging PZNL en de Stichting PZNL en tussen de Stichting PZNL en de vereniging NPZ.

Om hieraan invulling te kunnen geven doen wij de volgende aanbevelingen:

  1. Vereenvoudig de organisatorische vormgeving van PZNL
  2. Versterk de samenwerking tussen actoren
  3. Zorg voor rolzuiverheid in het handelen van actoren
  4. Versterk het lerend vermogen van actoren
  5. Creëer randvoorwaarden die de samenwerking bevorderen

In de kamerbrief Stand van zaken palliatieve zorg en geestelijke verzorging staat beschreven hoe deze vijf aanbevelingen de komende periode worden opgepakt.

Moniek Rolleman: “Tijdens de vele interviews die wij hebben gevoerd, vond ik het mooi om te merken dat de betrokken partijen met hun werkzaamheden uiteindelijk maar één doel hebben: het verbeteren van de palliatieve zorg voor patiënten, hun naasten en de zorgverlener, zodat de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft!”

Publicatie
Meer informatie vindt u in de rapportage Evaluatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), waarin de aanbevelingen zijn uitgewerkt. Het ministerie van VWS heeft het rapport met de Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Meer weten over dit project

Neem gerust contact op met onze adviseurs

Kennismaken?

We komen graag met jou en jouw organisatie in gesprek hoe we samen de zorg voor kwetsbare mensen beter kunnen maken.