Zorg en ondersteuning met visie

Stelsel Wlz, Wmo, Zvw, Jeugdwet en Participatiewet

Wij zijn sinds 1979 actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. We vonden toen dat de zorg voor kwetsbare burgers beter kon en dat vinden we nog steeds. We kennen de verschillende zorgwetten door en door: Wlz, Wmo, ZVW, Jeugdwet en Participatiewet. Deze kennis zetten we breed in om zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau het verschil voor onze opdrachtgevers te maken en vooral om de zorg en ondersteuning voor inwoners zo goed en passend mogelijk te organiseren.

Wat kan bureau HHM voor u doen op het gebied van stelselvraagstukken?

  • Stelselanalyse en samenhang
  • Afstemmingsvraagstukken
  • Kennisontwikkeling en kennisdeling

Stelselanalyse en samenhang

Op basis van onze actuele kennis over de inhoud en veranderingen binnen de stelsels verrichten we diverse onderzoeken (landelijk en regionaal) die bijdragen aan de implementatie van de voorgestelde beleidswijzigingen. Voorbeelden van actuele thema’s zijn de implementatie van persoonsvolgende bekostiging en de herijking van zorgprofielen binnen de Wlz. Wij zijn daarbij in staat om over de stelsels heen te kijken, met een integrale visie op zorg en ondersteuning.

Afstemmingsvraagstukken

In de praktijk ontstaan op meerdere plaatsen afstemmingproblemen met betrekking tot de stelsels. We zien bijvoorbeeld afschuifgedrag, waardoor uiteindelijk (kwetsbare) cliënten tussen “wal en schip” dreigen te vallen. We nemen met de betreffende landelijke partijen actief deel aan de gesprekken hieromtrent en zijn betrokken bij diverse landelijke projecten en onderzoeken over afstemmingsvraagstukken op te lossen.

Kennisontwikkeling en kennisdeling

De kennis over de samenhang tussen de stelsels stellen we op een toegankelijke wijze beschikbaar aan het veld. We geven drie voorbeelden.

Routekaarten Zorgwetten

Om professionals te helpen bij de toeleiding naar passende zorg en ondersteuning ontwikkelden we twee handzame schema’s.

Dit schema helpt je om te zien of de zorgvraag onder de Jeugdwet, Zvw of Wlz valt.

NB. Vanwege een wijziging in de afbakening tussen Jeugdwet en Zvw werken wij momenteel aan een update van de Routekaart 18-.

Daarnaast is er een uitgebreide toelichting op de routekaarten beschikbaar.

Infographic Wettelijk kader Zorg & Sociaal domein

Deze zes wetten vormen het belangrijkste wettelijk kader voor de zorgsector en het sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wlz, Zvw en Passend Onderwijs. Wat regelt welke wet? En hoe steekt iedere wet in elkaar? Bureau HHM heeft brede en diepe kennis van het wettelijk kader en heeft het voor u op een rijtje gezet in een overzichtelijke Infographic. De infographic bestaat uit één overzicht van de zes wetten en vervolgens een samenvatting van iedere wet in een aantal kernpunten: Infographic Wettelijk kader Zorg & Sociaal domein

Trainingen en workshops

In praktische trainingen en leuke workshops ervaren mensen dat ze kennis kunnen toepassen in de praktijk. Interactie en spelvormen maken deze trainingen leuk en leerzaam. U kunt ook spellen huren, of we ontwikkelen ze voor u op maat.

Waarom bureau HHM?

Bureau HHM is de expert op het gebied van de Wlz en grensvlakproblematiek met de Wmo, Zvw, Jeugdwet en Participatiewet. Door de uitvoering van een grote diversiteit van onderzoeken kennen wij de knelpunten tussen en binnen de (zorg)wetten in theorie en praktijk, vanuit de bedoeling en ook de uitvoering. Hierdoor kunnen wij adviseren vanuit een overstijgend perspectief (helikopterview) en meedenken over oplossingen. Op de werkvloer bieden we ondersteuning bij scholing en de ontwikkeling van kennis en beleid met aandacht voor de samenhang tussen de verschillende wetten.

Voor wie?

Het ministerie van VWS, het CIZ, het Zorginstituut, de VNG, de diverse brancheorganisaties en cliëntenorganisaties als voor regionale en lokale spelers zoals gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars.

Meer lezen?

Meer weten?

Patrick Jansen gaat graag met u in gesprek, t. 053 433 05 48.